Reacties uitgeschakeld voor VVSG vraagt delegatiemogelijkheden in het gemeentelijk onderwijs

VVSG vraagt delegatiemogelijkheden in het gemeentelijk onderwijs

Door | 2 januari 2019 | Nieuws, Onderwijs

Bron: VVSG- nieuwjaarmemorandum, 02/01/2019

 
Wat? 
In het Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 1991 wordt, voor het gemeentelijkonderwijs in het Vlaamsgewest, bepaald dat hetcollege van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de aanstelling, de vaste benoeming, het ontslag en de afzetting van personeelsleden evenals voor het toekennen van een afwezigheid, een verlof, een terbeschikkingstelling, een affectatie en een loopbaanonderbreking.
Bovendien mag deze bevoegdheid niet uitgeoefend worden door de secretaris/algemeendirecteur (artikel 4 §5,eerste lid).
Voor het niet-gesubsidieerde personeel is de situatie helemaal anders.
Voor hen: (1) kan deaanstellings-, ontslag-en tuchtbevoegdheid evenals de bevoegdheid over terbeschikkingstelling gedelegeerd worden van het schepencollege naar de algemeen directeuren gesubdelegeerd naar een ander personeelslid, bv. naar de schooldirecteur. (2)worden verloven en afwezigheden toegekend door de algemeen directeur(dagelijks personeelsbeheer) die deze bevoegdheid kan delegeren naar een ander personeelslid. 
 

Hoe?
De VVSG vraagt, wanneer het Vlaams parlement het Decreet Rechtspositie Gesubsidieerd Onderwijs aanpast aan het Decreet Lokaal Bestuur (nu verwijst het Decreet Rechtspositie nog naar het Gemeentedecreet, dat vanaf  1 januari 2019 opgeheven wordt), in artikel 4 §5 eerste lid van het genoemde Decreet Rechtspositie in te schrijven dat deze bevoegdheid, zoals voor het andere personeel, naar de algemeen directeur kan (niet:moet)gedelegeerd worden, met de mogelijkheid tot sub-delegatie naar een ander personeelslid.

Effect?

Zo kan de gemeente als inrichtende macht haar bevoegdheden uitoefenen, zonder onderscheid of het personeelslid wedde-betoelaagd is of niet.

72 total views, 1 today