Reacties uitgeschakeld voor Verloning decretale graden: de motivering ?!

Verloning decretale graden: de motivering ?!

Door | 24 maart 2018 | Nieuws

Eigen berichtgeving, 21 maart 2018

30% loonsverhoging voor de algemeen directeur/financieel directeur

De regeling voor de nieuwe wedde van algemeen directeur/financieel beheerder is van rechtswege bepaald.

Dit gegeven maakt het op het eerste zicht gemakkelijk voor de lokale besturen. Toch is met de algemene verhoging van 30% geen rekening gehouden met de zwaarte van de functie in de lokale context.

Zo wordt de functie ook bepaald door de al dan niet aanwezigheid van een adjunct. In bepaalde gevallen laat het decreet toe dat de algemeen directeur 130% gaat verdienen van zijn/haar huidige wedde en de adjunct-directeur tot 129%. Het decreet heeft met andere woorden geen rekening gehouden met het gegeven dat één of twee functiehouder als decretale graad blijven.

Waar er geen ruimte is voor de autonomie van de gemeente bij de wedde van de algemeen directeur/financieel beheerder is ze er des te meer bij deze van de niet-gekozen functiehouder.

 

Onduidelijkheid voor de niet aangestelde algemeen of financieel directeur

Volgens artikel 589 van het decreet Lokaal Bestuur is het zo dat de persoon die uiteindelijk niet wordt aangesteld als algemeen of financieel directeur, met behoud van de aard van zijn dienstverband en geldelijke anciënniteit wordt aangesteld, hetzij als adjunct-algemeen of financieel directeur bij de gemeente, hetzij in een passende functie van niveau A bij de gemeente of de betreffende nevenbesturen van OCMW, autonoom gemeentebedrijf of OCMW-verenigingen.

Zowel Kurt De Loor , voorzitter OCMW Zottegem (SP-A), als de burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) formuleerden deze week ( 20 maart 2018) dan ook vragen en bedenkingen bij het gebrek aan duidelijk beleid rond de salarissen van de niet-gekozen algemeen en financieel directeur.

"Er bereiken ons verschillende signalen – ik hoor het toch heel vaak opduiken – dat sommige gemeenten, vooral om een grotere, moeilijkere procedure te vermijden en vooral ook uit schrik om mensen te demotiveren, dus om iedereen tevreden te houden, binnen de decretale graden, de ‘ambtelijke vrede’ willen afkopen. In die zin krijgen de algemeen of financieel directeur 130 procent van de wedde van de gemeentesecretaris/financieel beheerder, maar de anderen, de niet-gekozenen, krijgen als adjunct-algemeen directeur of als adjunct-financieel directeur 129 procent van de vorige wedde of net iets minder."

"Minister, ik ga in op uw antwoord over de terugvalpositie voor de niet-gekozen algemeen en financieel directeur. Ik hoor u zeggen dat er een vrijheidsgraad is, dat er autonomie is bij de gemeenten, maar dat die natuurlijk geen vrijbrief is en dat die beginselen van behoorlijk bestuur moeten worden gehandhaafd. Ik versta u goed als u zegt dat u na een klacht eventueel de toetsing kunt maken aan die beginselen. Uiteraard.

U had het over het nieuwe salaris bij die passende functie. Als dat salaris voldoende gemotiveerd is, is er in principe geen probleem. Maar natuurlijk stelt zich dan de vraag: wat is een voldoende motivering? Want we kennen allemaal het systeem waarbij iemand wordt gecompenseerd voor iets waarvoor hij eigenlijk geen extra werk heeft. Als je dat goed motiveert, kun je dat altijd motiveren."  (Bert Maertens)

De burgemeester van Izegem heeft met zijn parlementaire vraag dan ook de vinger op de wonde gelegd. In verschillende besturen laat het beleid de functieverdeling bovendien over aan de decretale graden zelf. Een keuze die niet alleen het risico op zowel loonspanning, als intermenselijke spanning vergroot, maar bovendien riskeert dat het geobjectiveerd personeelsbeleid waar lokale besturen hard aan hebben gewerkt in de top van de organisatie alvast is verstoord.

Lees ook: de verloning van de secretaris/financieel beheerder die geen directeur wordt

3069 total views, 1 today