31 jul 2018

OCMW Teamcoördinator activering

OCMW Hasselt – Door werkenbijdeoverheidHasselt, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

AANLEG WERVINGSRESERVE TEAMCOÖRDINATOR ACTIVERING
STAD/OCMW HASSELT
Salarisschaal B4/B5 – in contractueel dienstverband onbepaalde duur

Het OCMW/Stad Hasselt gaat over tot de openverklaring van een wervingsreserve voor de functie van teamcoördinator activering (B4-B5) in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.

 

FUNCTIEKAART
Teamcoördinator ACTIVERING

 

FUNCTIEKENMERKEN
• Administratieve graad: Bx
• Salarisschaal: B4-B5
• Te begeven via: Aanwerving
• Directe leidinggevende: Directeur Sociale Dienst

 

FUNCTIEDOEL

Coördinatie en optimalisatie van het activeringsbeleid van het OCMW en dit in de meest ruime zin en het actief meewerken aan de uitbouw van lokale begeleidings- , opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden in samenwerking met interne en externe partners.

Plaats in de organisatie

Deze functie kadert binnen de sociale dienst van het OCMW. Teamcoördinator activering coördineert het activeringsbeleid op tactisch niveau en stuurt de maatschappelijk werkers van het activeringsteam binnen de sociale dienst aan en rapporteert aan de directeur Sociale Dienst van het OCMW.

 

KERNACTIVITEITEN
• Instaan voor de organisatie van en leiding geven aan het team activering
• Het ontwikkelen, bewaken en optimaliseren van interne werkingsprocessen en het afstemmen van deze processen op de werking van andere diensten
• Coördinatie en opvolging van de registratie ten behoeve van de subsidiërende overheden, het optimaliseren van de inkomsten en het periodiek rapporteren over het gevoerde financieel beheer
• Opnemen van een signaalfunctie samen met de andere teamcoördinatoren van de sociale dienst
• Instaan voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van het OCMW op het vlak van activering
• Voorbereiding beleidsnota’s, beleidsplannen en formulering beleidsvoorstellen inzake het activeringsbeleid
• Uitvoeren van het door het beleid genomen beslissingen
• Bestaande methodieken verfijnen en nieuwe methodieken ontwikkelen inzake activeringstrajecten
• Meewerken aan en managementinformatie aanleveren voor het strategisch en financieel meerjarenplan
• Optimaliseren van samenwerking met interne en externe partners en tegelijk nieuwe vormen van samenwerkingsvormen exploreren en invoeren
• Onderzoek naar mogelijkheden en behoeften bij de doelgroep inzake nieuwe initiatieven en op basis daarvan mee projecten ontwikkelen en uitschrijven
• Vertegenwoordigen van de dienst, het diensthoofd en het bestuur op diverse relevante overleggen en dit steeds met de nodige deontologische gevoeligheid.

 

AANBOD

• Contract van onbepaalde duur.
• Salarisschaal B4-B5.Het aanvangssalaris bedraagt minimum € 2.953,08 (geïndexeerd fulltime brutomaandsalaris) of € 35.436,96 (geïndexeerd fulltime brutojaarsalaris). Je relevante ervaring zal een rol spelen in het bepalen van je salaris.
• Maaltijdcheques van € 4.
• Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer.
• Fietsvergoeding.
• Hospitalisatieverzekering (gratis aansluiting).
• Ruim aantal vakantiedagen.
• Mogelijkheid tot vorming.

 

Competenties

Samenwerken
• denk je mee en draag je bij tot een groepsopdracht om deze tot een goed einde te brengen
• stel je je positief op, breng je energie en dynamiek in de groep
• overleg je en maak je afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
• kom je afspraken na
• ga je respectvol om met anderen en toon je waardering voor ieders eigenheid
• help je elkaar

 

Klantgerichtheid
• ben je vriendelijk
• ben je aanspreekbaar
• ben je betrokken bij de situatie van klanten
• luister je naar vragen en noden van klanten
• speel je actief in op directe en onderliggende vragen en noden van klanten
• neem je verantwoordelijkheid op bij meldingen en klachten
• toon je uit eigen beweging voortdurende zorg voor klanten
• hou je in contacten met klanten rekening met regelgeving en waarden en normen van de organisatie

 

Integriteit
• handel je naar de waarden en normen van de organisatie
• geef je een eerlijke en correcte weergave van de feiten
• ga je zorgvuldig om met vertrouwelijke en delicate informatie
• gedraag je je politiek neutraal
• bespreek je gedrag van anderen dat afwijkt van de waarden en normen van de organisatie
en/of van de functie

 

Kwaliteitsgericht werken
• werk je volgens de visie van de dienst
• werk je positief mee aan de doelstellingen van de organisatie
• werk je volgens de voorgeschreven procedures en afspraken
• stel je je open voor nieuwe initiatieven
• ga je actief mee op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het werk te verbeteren
• je bewaakt en controleert de voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en zichzelf.
• volgt op en stuurt bij waar nodig
• bewaak je het uiteindelijk resultaat
• je bent verantwoordelijk voor de aanwezigheid van rapportering over de stand van zaken van onder andere processen, projecten en taken
• Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen
• Schept randvoorwaarden om ordelijk en efficiënt te kunnen functioneren
• Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
• Ontleedt een opdracht in fasen
• Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse
• Handelt afgestemd op urgentie en beleid
• Ziet scherp vooruit
• Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken
• Stelt een realistisch plan op
• Reageert adequaat op een onverwachte complicatie

 

Loyaal zijn
• voel je je verbonden met de dienst en de organisatie
• vertegenwoordig je de dienst op een passende wijze
• bouw je mee aan een positief imago van de dienst
• maak je de dienst bekend
• toon je maatschappelijke dienstbaarheid

 

Stressbestendigheid
• werk je resultaat- en kwaliteitsgericht, ook onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden
• werk je steeds gestructureerd
• kan je steeds de rust behouden
• blijf je steeds kalm en objectief, ook in gespannen situaties
• hervat je moed na een tegenslag of teleurstelling
• signaleer je tijdig overmatige werkbelasting

 

Creativiteit
• stel je bestaande zaken ter discussie en stel je alternatieven voor
• durf je te breken met tradities
• bedenk je nieuwe werkwijzen
• kan je improviseren en experimenteren
• kijk je naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en kom je tot nieuwe oplossingen of
Ideeën

 

Netwerken
• leg je en onderhoud je relaties met mensen in en buiten de organisatie
• neem je initiatief tot samenwerking met andere diensten, ook buiten de organisatie
• kan je relaties opbouwen en onderhouden met mensen van allerlei niveaus
• zoek je naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie,
steun en medewerking
• doorzie je belangen en posities van anderen en kan je daarmee omgaan
• hou je bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere diensten

 

Probleemoplossend werken
• onderzoek je problemen vanuit verschillende invalshoeken en zoek je naar verbanden
• kan je tot synthese komen
• onderbouw je je oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten
• betrek je de juiste mensen of instanties bij het probleem
• formuleer je praktische en haalbare oplossingen
• bedenk je alternatieven en overweeg je voor- en nadelen
• signaleer je problemen op tijd

 

Leiderschap
• zorg je voor een duidelijke formulering van de te behalen resultaten, de opdrachten,
verwachtingen en rollen van de medewerkers
• volg je de medewerkers op door een gepast begeleidings- en controlesysteem en stuur je bij indien nodig
• sta je open voor de vragen van medewerkers en heb je voeling met wat er bij de
medewerkers leeft
• kom je op voor de behoeften en verwachtingen van je medewerkers
• stimuleer je de medewerkers om hun competenties in te zetten en te vergroten
• voorkom je conflicten of help je ze, indien nodig, op te lossen
• versterk je de samenhorigheid en de goede sfeer in het team
• leid je het team naar een gezamenlijk resultaat
• pas je je leiderschapsstijl aan naargelang de situatie en de medewerker

 

KENNIS

Organisatiekennis
• goed inzicht in de dienstverlening van de verschillende afdelingen binnen de
• organisatie
• goede kennis van de beleidsstructuur en beslissingsorganen binnen het
• OCMW en Stad
• kennis van de missie en de kernwaarden van de organisatie
Functiespecifieke kennis
• relevante OCMW-wetgeving
• kennis en inzicht in de regelgeving ten aanzien van het domein activering in
• het algemeen en tewerkstelling bevorderende maatregelen in het bijzonder
• sociale kaart
• sociaal wetenschappelijke theorieën m.b.t. menselijk gedrag
• economische en sociale structuur van de samenleving
• inzicht in het algemeen welzijnswerk
• de verschillende levensbeschouwingen en culturen
• diverse methodieken en werkvormen m.b.t. hulpverlening en veranderingsprocessen
Managementkennis
• Heeft een functionele kennis van managementtechnieken op het terrein van:
• Algemeen management
• Administratief management
• People management en HRM
• Beheers en kwaliteitssystemen
• Kennismanagement
• Heeft een basiskennis van managementtechnieken op het terrein van:
• Procesmanagement
• Project management
Informatie en communicatietechnologie
• Heeft een functionele kennis van:
• rekenbladsoftware
• presentatiesoftware
• tekstverwerkingsoftware
• mail- en agendasoftware
• Is in staat de nodige expertise te verwerven inzake specifieke softwaretoepassingen in functie van de dienstopdracht
Talenkennis
• Een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

1. Je bent in het bezit van een professionele bachelor en je kan bij voorkeur 3 jaar relevante ervaring in het aansturen of coachen van een team voorleggen.

Dit diploma dien je te behalen in het Nederlands of is het vereist dat je in het bezit bent van een bekwaamheidsgetuigschrift van de Nederlandse taalkennis afgeleverd door het Selectiebureau van de Federale Overheid.
Van de kandidaten die in het bezit zijn van een buitenlands diploma verwachten we een gelijkstellingsbewijs, waaruit blijkt dat het buitenlands diploma dezelfde waarde heeft als het vereiste Belgische diploma. (meer informatie: www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/)

2. Tevens dien je te voldoen aan volgende voorwaarden
• voor een contractuele functie: Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of
werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur;
• Vóór de aanstelling lichamelijk geschikt bevonden worden door een geneesheer, aan te
duiden door de raad.
• Met de hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar, elke activiteit die, hetzij door het personeelslid zelf, hetzij door een tussenpersoon verricht wordt en die het vervullen van de ambtsplichten in de weg kan staan of met de waardigheid van het ambt in strijd is. Onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid zijn bovendien alle, zelfs onbezoldigde, niet toevallige opdrachten of diensten in privé-zaken met winstoogmerken.

 

SELECTIE

Een 1ste selectie gebeurt aan de hand van screening van de CV’s.
De geselecteerde kandidaten dienen te slagen in volgende proeven:
• praktische proef gericht op de functie : 100 punten
• mondelinge proef : 100 punten
• psychologische test: gunstig of ongunstig advies
Om geslaagd te zijn moet je minstens 50 % op elke proef behalen en een gunstig advies verkrijgen voor de psychologische test.

 

HOE INSCHRIJVEN ?

Gelieve volgende documenten per mail te bezorgen op het mailadres jobs@hasselt.be
(bij voorkeur inscannen in 1 document):

– een uitgebreid CV
– een kopie van het vereiste diploma
– en je motivatiebrief
Indien je kandidatuur niet tijdig wordt verstuurd of onvolledig is ( ontbreken van de gevraagde documenten) komt deze NIET in aanmerking.

Belangrijk: gelieve duidelijk in het onderwerp van je mail te vermelden: TEAMCOÖRDINATOR ACTIVERING – naam + voornaam

De uiterste inschrijvingsdatum eindigt op 9/09/2018.

Indien je slaagt in de selectieproeven en wordt aangesteld in onze instelling verwachten we volgende documenten :
• uittreksel van de geboorteakte en uittreksel uit het strafregister – model 1
• tewerkstellingsattesten en vakantieattesten van je vorige werkgevers (je relevante ervaring speelt een rol in het bepalen van je salaris).

Je ontvangt steeds een bevestiging van je sollicitatie per e-mail. Verdere communicatie over de selectieprocedure verloopt via e-mail.

 

OPMERKINGEN

Het OCMW wenst de tewerkstelling van personen met een handicap in zijn instellingen te bevorderen. Gelieve daarom te vermelden indien je ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Indien je een Vlaams Agentschapsnummer hebt, gelieve dit te noteren op het inschrijvingsformulier.

OCMW Hasselt is geïnteresseerd in je capaciteiten, ongeacht je leeftijd, afkomst, religie of geaardheid.

Solliciteren

MEER INLICHTINGEN? Voor bijkomende vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij team Werving en Selectie. Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 011 30 96 16. Voor meer informatie i.v.m. de functie kan je terecht bij Marleen Peeters, directeur sociale dienst, tel. 011 30 80 71.

Vacature categorieen: Deskundige (B-niveau) Type vacature: OCMW Vacature tags: Voltijds Salaris: 20,000 - 40,000

538 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature