4 dec 2018

Gemeente Stafmedewerker organisatieontwikkeling

Stad Vilvoorde – Door werkenbijdeoverheidOveral

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

Stafmedewerker organisatieontwikkeling

Organisatiebeheersing en beleidsvoorbereiding

A4a-A4b, voltijds, statutair

 

De stad Vilvoorde is een snel groeiende, jonge stad met meer dan 100 nationaliteiten en wordt gekenmerkt door een superdiverse samenleving. Om haar managementteam te versterken is de stad Vilvoorde op zoek naar een stafmedewerker organisatieontwikkeling.

De stafmedewerker geeft input geven met betrekking tot de beleidsvoorbereiding op het vlak van organisatiebeheersing enerzijds en anderzijds het adviseren, voorbereiden, uitwerken en verzekeren van de implementatie van dit beleid om tot efficiënte beheersmaatregelen voor de organisatie te komen en bij te dragen aan de optimalisatie van de interne werking.

De stafmedewerker organisatieontwikkeling staat in voor de methodologische ondersteuning en de ontwikkeling van de strategie op verschillende domeinen: het prestatiemanagement (rapporten boordtabellen, ontwikkeling van indicatoren, analyse van strategische risico’s,…), de ondersteuning van veranderingen (methodologische ondersteuning voor projecten, operationele plannen, detectie van goede praktijken,…), het kwaliteitsmanagement, de ondersteuning van de organisatiecultuur.

Je ondersteunt de organisatie in het opstellen van het meerjarenplan en vertaalt de lange termijn objectieven in doelstellingen. Je volgt de strategische doelstellingen van de organisatie op en beheert het evaluatiesysteem. Je coördineert interne en externe audits.

Je bent lid van het managementteam en verzorgt de rapportering van het managementteam.
Voor meer info: Vera Boudry, algemeen directeur.  Tel: 02 255 45 10

 

A. Profiel

Je bent in bezit van minstens een masterdiploma bij voorkeur functiegericht.

Je beschikt over minstens 4 jaar aantoonbare relevante beroepservaring of bent houder van een diploma van een aanvullende managementopleiding.
Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/naric/">www.ond.vlaanderen.be/naric).

Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595)

Je kan uitstekend communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

 

B.  Aanbod

Weddeschaal niveau A, master.

Minimale bruto beginwedde: 3 740.96 euro/maand (voltijds). Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.

De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.

Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering. De Vilvoordse Personeelskaart bied  je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de visvijver in Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk.

Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is.

 

D.  Selectieprocedure

De selectiedatum moet nog vastgesteld worden.
Indien er veel kandidaten zijn kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend.

De schriftelijke proef omvat een competentieproef en/of een gevalstudie. Indien nodig, worden op voorhand (wet)teksten bezorgd of is er tijdens de proef informatie beschikbaar. Het is ook mogelijk dat er een schriftelijke voorbereiding gevraagd wordt, die dan tijdens de mondelinge proef wordt toegelicht aan de juryleden. Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het volgende gedeelte.

Het psychotechnisch gedeelte of het assessment bevat verschillende onderdelen al naargelang de vereiste competenties. Het resultaat is geschikt of niet geschikt. Wie geschikt bevonden is, wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef.

De mondelinge proef peilt naar de motivatie er worden een aantal competenties bevraagd of de schriftelijke voorbereiding wordt verder bevraagd. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de punten behaald worden.

Voor beide proeven samen, schriftelijk en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn.

Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve (1 jaar geldig, mogelijk verlengbaar met 1 jaar). Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt er een bindende wervingsreserve opgesteld. De volgorde op deze wervingsreserve, wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat.

De inhoud en de vragen van het examenprogramma, wordt opgesteld door een externe jury, ondersteund door de algemeen directeur.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst personeel, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 79 48 of sollicitaties@vilvoorde.be.

 

E.  Functiebeschrijving

Input geven m.b.t. de beleidsvoorbereiding op het vlak van organisatiebeheersing enerzijds en anderzijds adviseren, voorbereiden, uitwerken en verzekeren van de implementatie van dit beleid ten einde tot efficiënte beheersmaatregelen voor de organisatie te komen en bij te dragen aan de optimalisatie van de interne werking..

Verantwoordelijkheidsgebieden:
1. Zorgen voor de vertaling van lange termijn objectieven in doelstellingen wat betreftorganisatieontwikkeling en -beheersing
Voorbeelden activiteiten:
- Participeren aan het opstellen van het meerjarig beleidsprogramma van de organisatie, met specifieke eindverantwoordelijkheid voor de eindredactie van de onderdelen die betrekking hebben op organisatieontwikkeling en –beheersing.
- Formuleren van strategische doelstellingen wat betreft organisatieontwikkeling, in overleg met de diensten en vertrekkend vanuit het meerjarig beleidsprogramma.
- Opvolgen, bijsturen en evalueren van de realisatie van de concrete en strategische doelstellingen in de organisatie.
- ...
2. Evalueren/monitoren van de interne organisatiewerking en formuleren van verbetervoorstellen.
Voorbeelden activiteiten
- Ondersteunen/uitvoeren van de interne audit, als voorbereiding van de externe audit.
- Uitwerken van monitoringsystemen.
- Bepalen van relevante indicatoren.
- Bewaken van de naleving van interne regels, normen en procedures.
- Toezien op de correcte uitvoering van de vastgelegde processen.
- Rapporteren over de interne werking.
- Formuleren van aanbevelingen voor mogelijke veranderingsprocessen voor de stedelijke administratie.
3. Vertalen van ideeën, voorstellen, adviezen en wetgeving in (nieuwe) tools, processen enprocedures.
Voorbeelden activiteiten
- Ontwikkelen van tools, programma’s, .... voor de ondersteuning van de beleidscyclus.
- Vormgeven van werkwijzen en procedures voor het realiseren van een flexibele en efficiënte bedrijfsvoering.
- Beheren van softwarepakketten en/of bijzondere methodieken.
- Documenteren en toelichten van procedures.
- ...
4. Verzekeren van de implementatie van veranderingen in de interne werking en beheren vancomplexe en/of strategische dossiers m.b.t. de interne werking
Voorbeelden activiteiten
- Ondersteunen van de (voortdurende) verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, vooral de concrete en directe ondersteuning van afdelingshoofden en diensthoofden bij de implementatie van verbetertrajecten.
- Implementeren van werkwijzen en procedures voor het realiseren van een flexibele en efficiënte bedrijfsvoering.
- Stimuleren en communiceren van veranderingsprocessen.
- Leiden van grote éénmalige projecten die de normale werking van de diensten overschrijden.
- Aansturen van (deelaspecten) van de implementatie van veranderingsprocessen.
- Verzekeren van draagvlak en begrip bij medewerkers.
- ...
5. Opvolgen van nieuwe evoluties en ontwikkelingen teneinde het geven van correcte adviezen en een vlotte informatiedoorstroming in de organisatie mogelijk te maken
Voorbeelden activiteiten
- Doorgeven van informatie aan de stadssecretaris, het managementteam, diensthoofden omtrent recente organisatieontwikkelingen en management in lokale besturen.
- Opvolgen en verwerken van wetgeving, documentatie, trends omtrent recente
- Organisatieontwikkelingen en management in lokale besturen.
- Opvolgen van ontwikkelingen op vlak van organisatiebeheersing.
-…. ...
6. Participeren aan intern en extern overleg en onderhouden van contacten met relevante actoren teneinde een goede en facilitaire samenwerking op te bouwen
Voorbeelden activiteiten
- Opnemen van het secretariaat (verslaggeving, ...) van het managementteam
- Voorbereiden van overlegmomenten, ten behoeve van de vergaderefficiëntie.
- Verzorgen van heldere presentaties tijdens overlegmomenten.
- Voorzitten van overlegmomenten (voorbereiden agenda, beheer agenda en timing, zorgen voor correcte verslaggeving).
- Verzorgen van de verslaggeving van overlegmomenten.
- Meewerken aan het overbruggen van tegengestelde meningen en visies.
- Uitbouwen en beheren van een eigen netwerk van nuttige contactpersonen.
- Participeren vanuit diverse rollen (leiden, meewerken, adviseren) aan werkgroepen, projectgroepen, commissies, enz.

Solliciteren

C. Kandidatuurstelling

Uiterlijk op 28 december 2018 via https://www.jobsolutions.be/register/2821, via de website www.vilvoorde.be of  te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst personeel. De kandidatuurstelling omvat het inschrijvingsformulier vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van je diploma. Indien je de bewijsstukken niet kunt voorleggen, word je kandidatuur niet aanvaard.

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) Type vacature: Gemeente Vacature tags: Voltijds Salaris: 20,000 - 40,000

611 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature