Reacties uitgeschakeld voor Sociale Maribel: 857 bijkomende arbeidsplaatsen in 2018 – prioriteit OCMW

Sociale Maribel: 857 bijkomende arbeidsplaatsen in 2018 – prioriteit OCMW

Door | 1 juni 2018 | Nieuws

Bron: Sociale Zekerheid, 31/05/2018

In het kader van de tax-shift werden de middelen waarover het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector kan beschikken en die aangewend kunnen worden voor de realisatie van bijkomende tewerkstelling in de non-profitsector, verhoogd voor het jaar 2018.

Het Beheerscomité van de Sociale Maribel heeft beslist om een deel van de bijkomende middelen aan te wenden voor de creatie van bijkomende tewerkstelling.

Dit betekent dat in de openbare lokale sector ongeveer 857 voltijdse equivalenten aan nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden toegekend: 669 voltijdse equivalenten in de algemene sector en 188 voltijdse equivalenten in de ziekenhuissector.

Het jaarbedrag waarmee de arbeidsplaatsen zullen gefinancierd worden, werd voor het jaar 2018 verhoogd met 600 EUR. De volgende jaarbedragen zijn van toepassing in beide sectoren:

algemene sector (andere dan de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen)
contractuelen: 30.906,52 EUR
statutairen: 35.665,96 EUR
sector van de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingsinstellingen
contractuelen en statutairen (andere dan logistieke assistenten): 35.665,96 EUR
logistieke assistenten: 31.619,80 EUR.
De voormelde bedragen zijn maximumbedragen. De door het Fonds Sociale Maribel verleende financiële tussenkomst blijft steeds beperkt tot de door de werkgever te dragen reële brutoloonkost van de bijkomend aangeworven werknemer, waarbij eveneens rekening gehouden wordt met eventuele subsidies vanwege een ander organisme voor dezelfde arbeidsplaats.

Toekenning van nieuwe arbeidsplaatsen

Een aantal algemene voorwaarden moeten vervuld worden bij de toekenning van bijkomende arbeidsplaatsen.

Het moet steeds gaan om bijkomende tewerkstelling ten opzichte van het aantal arbeidsplaatsen dat bestaat op het ogenblik dat de nieuwe betrekkingen worden toegekend.

De aanwervingen die plaatsvinden vóór de datum van toekenning door het Fonds Sociale Maribel komen niet in aanmerking als bijkomende tewerkstelling.

Bovendien blijkt ook de voorwaarde van de verhoging van het arbeidsvolume zoals voorzien in artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 onverkort gelden. Het totale arbeidsvolume van alle werknemers die in een kalenderjaar bij een werkgever tewerkgesteld zijn met een onder de toepassing van de Sociale Maribel vallende nace-code, wordt vergeleken met het arbeidsvolume van de referentieperiode en dient gestegen te zijn.

In de rubriek ‘procedure en te realiseren bijkomende tewerkstelling’ van de RSZ-instructies vindt U meer uitleg over:

de concrete berekening van de te creëren bijkomende tewerkstelling (+ enkele voorbeelden)
de modaliteiten bij een voorafgaande aanvraag tot afwijking op de tewerkstellingsverbintenis (zoals bepaald in artikel 14 van het bovengenoemde koninklijk besluit)
de modaliteiten bij een rechtvaardiging van een niet-gerealiseerde tewerkstellingsverbintenis (zoals bepaald in artikel 50, §2, van het bovengenoemde koninklijk besluit).
Wat de algemene sector betreft, heeft het Fonds voor de te realiseren bijkomende tewerkstelling in het jaar 2018 een aantal specifieke toekenningscriteria vastgelegd.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen zullen de arbeidsplaatsen bij voorrang toegekend worden aan de volgende diensten (niet in volgorde):

de sociale dienst (zowel administratieve functies als functies van maatschappelijk werker)
de coördinatie van de maatschappelijke dienstverlening (clustervorming / samenwerking / coördinatie van dienstverlening);
thuiszorg, lokale dienstverlening, woonzorgcentra.
Arbeidsplaatsen voor andere diensten kunnen worden aangevraagd maar zullen pas worden toegekend indien er niet voldoende aanvragen voor de prioritaire plaatsen zijn.

Wat de sector van de ziekenhuizen betreft, kunnen arbeidsplaatsen voor andere diensten aangevraagd te worden, maar bij de toekenning zal rekening gehouden worden met § 7.2. van het ‘Sectoraal Akkoord Publieke Sector’ van 25 oktober 2017. Hierin werd vastgelegd om bij prioriteit tewerkstelling te creëren voor de versterking van de mobiele equipes (vervanging van afwezige werknemers: ziekte, vakantie, opleiding…), het versterken van de bestaffing op onderbemande diensten en het aanwerven van een expert agressie.

Aanvraag van nieuwe arbeidsplaatsen

Indien uw bestuur van een financiële tegemoetkoming wenst te genieten voor de realisatie van nieuwe arbeidsplaatsen, dient het hiertoe een aanvraag te richten aan de RSZ met het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Het ingevulde en ondertekende formulier moet door uw bestuur per e-mail opgestuurd worden naar maribel@rsz.fgov.be of per post naar RSZ, Directie Sociale Maribel, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel.

De aangevraagde functies dienen op het aanvraagformulier in volgorde van prioriteit vermeld te worden.

Dit betekent dat, wanneer aan uw bestuur één of meerdere arbeidsplaatsen worden toegekend, deze ingevuld dienen te worden met de opgegeven functies in de volgorde waarin deze vermeld werden in het aanvraagformulier. Indien één of meerdere van de gevraagde functies niet in de vermelde volgorde zijn ingevuld binnen de opgelegde termijn, is overleg binnen het bevoegde syndicaal overlegcomité noodzakelijk om de toegekende arbeidsplaats(en) in een andere volgorde in te vullen.

De nieuwe arbeidsplaatsen worden met ingang van 1 september 2018 toegekend. De werkgever beschikt vanaf die datum over een termijn van drie maanden om de nieuwe aanwervingen te realiseren.

Het aanvraagformulier dient ondertekend te worden door de drie representatieve vakorganisaties en het verslag van het bevoegde syndicaal overlegcomité dient bij de aanvraag te worden gevoegd.

Opdat de aanvragen administratief afgehandeld zouden kunnen worden met het oog op de toekenning van de arbeidsplaatsen vanaf voormelde datum van 1 september 2018, moeten zij ten laatste op 13 juli 2018 ingediend zijn bij de RSZ.

Léés meer op de site van de sociale zekerheid

1172 total views, 3 today