Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wetgeving: diverse bepalingen inzake werk

Nieuwe wetgeving: diverse bepalingen inzake werk

Door | 9 februari 2018 | Nieuws

​Op 5 februari werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk in het Belgisch Staatsblad  gepubliceerd (inforumnr. 318122). Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht, andere treden later in werking.

Vervangingsovereenkomst

Vanaf 15 februari 2018 wordt een vervangingsovereenkomst mogelijk ter vervanging van werknemers in progressieve werkhervatting. Voortaan kan een vervangingsovereenkomst worden gesloten voor de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die gedeeltelijk het werk wenst te hervatten met toestemming van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De betrokken werknemer kan vervangen worden voor de uren die hij niet kan presteren als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid. Dat is nieuw aangezien een vervangingsovereenkomst enkel mogelijk was voor de vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst volledig was geschorst.

Discriminatie

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan wordt mystery shopping in de wet ingeschreven. Hierdoor kunnen sociale inspecteurs zich voordoen als (potentiële) klanten of (potentiële) werknemers om na te gaan of op grond van een wettelijk beschermd criterium gediscrimineerd werd of wordt. Deze mogelijkheid wordt voorzien:

  • met het oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving;
  • na objectieve aanwijzingen van discriminatie, na een klacht of een melding.

Mystery shopping zal vanaf 1 april 2018 mogelijk zijn.

Elektronische arbeidsovereenkomst

Verder wordt een elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst gelijkgesteld met een papieren arbeidsovereenkomst met een handgeschreven handtekening, als deze elektronische arbeidsovereenkomst aan een aantal voorwaarden voldoet.

Geen van beide partijen kunnen verplicht worden om een elektronische arbeidsovereenkomst af te sluiten.

De wet voorziet ook in een verruiming van bestaande mogelijkheden voor het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde arbeidsrechtelijke documenten.

De inwerkingtreding van de nieuwe regeling van elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten en de archivering van documenten wordt nadien bij koninklijk besluit bepaald.

Vermindering arbeidsprestaties

Tot slot wordt het verminderen van arbeidsprestaties met 1/4 en 1/3 geschrapt. Hierdoor zal loopbaanonderbreking in de toekomst enkel nog met 1/5 of 1/2 mogelijk zijn. De inwerkingtreding van deze maatregel en de nodige overgangsbepalingen worden nader bij koninklijk besluit bepaald.

469 total views, 1 today