Reacties uitgeschakeld voor Selectieprocedure provinciegouverneur (Besluit Vlaamse Regering)

Selectieprocedure provinciegouverneur (Besluit Vlaamse Regering)

Door | 7 november 2018 | Nieuws

Eigen berichtgeving

Hieronder het Besluit van de Vlaamse Regering.  Zoals vastgelegd ligt de keuze van de kandidaat bij de Vlaamse Regering en niet bij een door een selectiebureau opgemaakte rangschikking.

 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 – dat de selectieprocedure regelt – stelt duidelijk dat het selectiekantoor een lijst met geschikte kandidaten aan de minister voorstelt en dat het vervolgens aan de Vlaamse Regering is om een kandidaat te kiezen.

 

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wordt deel III, dat bestaat uit artikel 8, vervangen door wat volgt:

“Deel III. De benoeming

Art. 8. De Vlaamse Regering verklaart de betrekking van gouverneur vacant. De oproep wordt tenminste in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De oproep regelt de wijze van kandidaatstelling en bevat een beknopte weergave van de functiebeschrijving en van het salaris.

De termijn tussen de publicatie van de vacature en de uiterste datum van kandidaatstelling bedraagt ten minste twintig werkdagen.

Art. 8/1. Voor de toegang tot een ambt van gouverneur gelden de volgende algemene toelatingsvoorwaarden:

1° Belg zijn;

2° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt van gouverneur;

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4° aan de dienstplichtwetten voldoen;

5° tien jaar relevante ervaring kunnen aantonen.

Art. 8/2. In de selectieprocedure wordt onderzocht in welke mate de kandidaten voldoen aan het vereiste competentieprofiel voor de functie.

De Vlaamse Regering stelt de functiebeschrijving vast.

Art. 8/3. § 1. De kandidaten worden door een onafhankelijk selectiebureau geselecteerd op basis van de criteria, vermeld in artikel 8/1 en 8/2.

  • 2. Het onafhankelijk selectiebureau stelt aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een lijst met geschikte kandidaten voor.

  Art. 8/4. De Vlaamse Regering kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst, vermeld in artikel 8/3, § 2.

Art. 8/5. Wanneer de geselecteerde kandidaat voor een hoorzitting in de daartoe bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement wordt uitgenodigd, dient hij daaraan gevolg te geven met het oog op zijn benoeming.”

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Provinciegouverneur in de provincie Oost-Vlaanderen (vacaturebericht)

Provinciegouverneur in de provincie Oost-Vlaanderen (vacaturebericht)

Door | 6 november 2018 | Nieuws

Léés ook Besluit Vlaamse Regering omtrent procedure

 

Opgelet:

Werkenbijdeoverheid.be becommentarieert aan de hand van de oorspronkelijk functiebeschrijving en competentieprofiel de selectieprocedure.

We vroegen aan een HR-expert overheidsfuncties om de procedure en functieprofiel van commentaar te voorzien. De commentaar verheldert alvast een aantal knelpunten uit de selectieprocedure en laat toe om een aantal persberichten te kaderen. 

 

 

 Functiebeschrijving en selectiereglement 

 www.werkenvoorvlaanderen.be

 FUNCTIEBESCHRIJVING EN SELECTIEREGLEMENT 

 

Standplaats Gent 

Vacaturenummer 27724 

1 FUNCTIECONTEXT 

De gouverneur is de commissaris van de Federale en de Vlaamse Regering in zijn provincie, zit de deputatie voor en is verantwoordelijk voor het toezicht op de lokale besturen. De gouverneur is dan ook een belangrijke schakel tussen de verschillende bestuursniveaus. Daarnaast is hij/zij ook het gezicht van zijn provincie en heeft zij/hij dus een belangrijke representatieve en protocollaire rol. De rol van de gouverneur is niet politiek. Hij/zij dient zich dan ook neutraal en loyaal op te stellen ten aanzien van de betrokken overheden. 

Commentaar expert: 

De functiecontext is duidelijk geschetst. Hier is ook het verschil met provinciegriffier duidelijk. Waar dit laatste vooral een managementfunctie is, is de gouverneur vooral iemand wiens rol naar buiten is gericht, meer dan naar de interne organisatie.

2 UW TAKENPAKKET 

2.1 FUNCTIE 

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen en is voorzitter van de deputatie. De gouverneur kan gezien worden als een bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie, met name de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. Hij is medeverantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. 

De gouverneur voert werkzaamheden uit op verschillende niveaus. 

• Provinciale taken 

De gouverneur is betrokken bij het provinciaal bestuur als voorzitter van de deputatie, zonder stemrecht. Hij heeft ook een belangrijke representatieve functies, als vertegenwoordiger van zijn provincie. 

o Voorzitten (zonder stemrecht) van de vergaderingen van de deputatie; 

o Bijwonen van de beraadslagingen van de provincieraad; 

o Beantwoorden van mondelinge vragen van provincieraadsleden in verband met de taken die hij/zij behartigt voor de provincie; 

o Jaarlijkse rede bij de start van het nieuwe werkjaar; 

 

o Jaarlijkse voorstelling van activiteitenverslag aan de provincieraad; 

o De provincie vertegenwoordigen op officiële aangelegenheden. 

• Vlaamse taken 

De gouverneur bevindt zich op het kruispunt tussen lokale overheden en de Vlaamse overheid. Als commissaris van de Vlaamse Regering heeft hij/zij het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen als taak. Onder lokale besturen verstaan we onder meer gemeenten, OCMW’s, politiezones, eredienstbesturen, wateringen en polders. Het bestuurlijk toezicht houdt in dat de beslissingen op lokaal vlak worden getoetst op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang. Daarnaast is de gouverneur onder meer verantwoordelijk voor de eedaflegging van de burgemeesters en heeft hij een aantal andere taken toegewezen gekregen. De laatste jaren kreeg de gouverneur een sterke coördinerende rol toegewezen, in het bijzonder ter bevordering en versnelling van investeringsprojecten en de coördinatie van de buitendiensten van de Vlaamse overheid. 

o Beslissingen op lokaal vlak toetsen op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang; 

o Eedafleggingen van de burgemeesters; 

o Voorzitter van de bekkenbesturen, opgericht in uitvoering van afdeling III van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

o Een coördinerende rol opnemen in één of meerdere fases van een besluitvormingsproces van een lokaal bestuur; 

o Periodiek een overlegplatform van Vlaamse buitendiensten in de provincie samenroepen om voeling te houden met dossiers en planningen van de buitendiensten van de Vlaamse overheid; Vlaamse overheidsdiensten meer zicht te laten krijgen op de impact van hun handelingen en beslissingen op de lokale besturen; onderlinge contacten te leggen; samen oplossingsgericht te werken; en concrete afspraken te maken over een betere afstemming; 

o Ad hoc optreden, na een vraag van een lokaal bestuur om bemiddeling in een besluitvormingsproces, waarin een afstemmingsprobleem ontstaat tussen Vlaamse buitendiensten; 

o (Coördinerende) initiatieven of opdrachten opnemen waar de Vlaamse overheid hem/haar mee belast; 

o Coördineren en ondersteunen van de regioscreening; 

o Het opnemen van een bemiddelingsopdracht na vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid van een gemeente; 

o Afleveren van jachtverloven, -vergunningen, -en beroep en goedkeuring van jachtplannen; 

o Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de gouverneur bestuurlijke maatregelen opleggen; 

o Andere taken: oa. behandeling van klachten tegen oneigenlijk gebruik taxivergunning, beroepen tegen weigering en intrekking taxivergunning, milieuhandhaving, behandeling klachten inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening/milieu, toezicht op en klachtenbehandeling van dossiers rond polders en wateringen, …

 

 

• Federale taken 

De gouverneur is de commissaris van de Federale Regering in zijn provincie. Hij voert dan ook een aantal federale taken uit, waarbij hij onder meer zorgt voor de handhaving van de rust en de orde in de provincie, alsook voor de veiligheid van personen en van de eigendommen en de coördinatie van de rampenplannen. Daarnaast heeft hij ook een belangrijke representatieve en protocollaire functie. 

o Bestuurlijk toezicht op de politieraden en adviesverlening bij de evaluatie van de korpschef; 

o Bijwonen en (alternerend met de procureur-generaal) voorzitten van de het provinciaal veiligheidsoverleg; 

o Initiatieven nemen in het kader van handhaving, preventie en sensibilisering ter bevordering van de verkeersveiligheid; 

o Opvolgen van het overlegforum verkeer; 

o Voorzitten van de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie; 

o Goedkeuren van gemeentelijke beslissingen inzake benoeming of bevordering van brandweerofficieren of tuchtmaatregelen; 

o Opmaak van provinciale nood- en interventieplannen; 

o Coördineren van provinciale fase van het rampenplan; 

o Erkenning tot natuurramp aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken; 

o Verlenen van vergunningen om wapens te bezitten en te dragen; 

o Afleveren van de Europese vuurwapenpas; 

o Opeisen van werknemers in opdracht van de minister van Tewerkstelling en Arbeid om minimumprestaties te verzekeren om te voldoen aan vitale behoeften in de gezondheidssector of energiesector. 

3 PROFIEL 

Commentaar expert: 

Het profiel is weinig specifiek. Het is niet consistent met de functie-inhoud. De toelatingsvoorwaarden zijn te breed geformuleerd.

Opvallend: de lijst van ‘persoonsgebonden’ competenties zijn afkomstig van de functiefamilies van topkader van de Vlaamse Overheid.  De gedragsindicatoren komen uit het Vlaams competentiewoordenboek.

Bij nazicht van de competenties kunnen we ons duidelijke vragen stellen bij de validiteit ervan voor de geschetste functie van provinciegouverneur. 

 

3.1 TOELATINGSVOORWAARDEN 

U kan deelnemen indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden: 

• U hebt de Belgische nationaliteit; 

• U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt van gouverneur; 

• U geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 

• U voldoet aan de dienstplichtwetten; 

• U hebt 10 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. 

In uw sollicitatieformulier dient u aan te tonen dat u beschikt over de gevraagde ervaring. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan u contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Isabelle Buyse, isabelle.buyse@kb.vlaanderen.be en tel. 0493 31 71 35).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

3.2 COMPETENTIES 

3.2.1 Vaktechnische competenties 

• Een grondige kennis van de interfederale overheidscontext; 

• Inzicht hebben in besluitvormingsprocessen in de overheidscontext; 

• Inzicht hebben in processen rond financiën en begroting en de relatie met managementinformatie; 

• Beschikken over een breed netwerk, zowel in overheidskringen, het middenveld als in private organisaties. 

3.2.2 Persoonsgebonden competenties 

Samenwerken – Creëert gedragen samenwerkingsverbanden en synergie over de grenzen heen (niveau 3) 

• Zoekt contacten over barrières en cultuurverschillen heen, benadrukt het ‘wij’-gevoel 

• Werkt actief aan het scheppen van een vertrouwensband met alle belanghebbenden 

• Creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties die zijn organisatie overstijgen 

• Draagt samenwerking uit om het algemeen belang te dienen over de grenzen van de organisatie heen 

• Gebruikt zijn invloed om processen en structuren te (her)tekenen die de cocreatie stimuleren 

Verantwoordelijkheid nemen – Bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie (niveau 3) 

• Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit 

• Vertoont voorbeeldgedrag rond sociale, ethische en professionele normen en spreekt ook anderen erop aan 

• Zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de doelen, waarden en normen en biedt hen de nodige ondersteuning om ze te respecteren 

• Durft harde standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn binnen de organisatie 

• Stelt zich expliciet achter genomen beslissingen en initieert ze, waar mogelijk, binnen en buiten de organisatie 

Beslissen –Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is (niveau 3) 

• Neemt zelfstandig beslissingen en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid 

• Neemt cruciale beslissingen die impact hebben op lange termijn 

• Neemt beslissingen waarvan de uitkomst onzeker is, die duidelijk afbreukrisico inhouden of waar meerdere belangen spelen 

• Neemt zo nodig onpopulaire beslissingen (waartegen weerstand of verzet verwacht kan worden) 

• Verzorgt de communicatie in het besluitvormingsproces, zorgt voor draagvlak en geeft een aanzet tot de uitvoering van beslissingen 

Richting geven – Geeft richting, zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie (niveau 3) 

• Communiceert op regelmatige momenten over de opdracht van de organisatie en over het belang daarvan (de missie van de organisatie) 

• Geeft richting of sturing aan een team door een duidelijk en inspirerend beleid uit te dragen (geeft aan waar de organisatie naartoe wil) 

• Bepaalt haalbare en uitdagende doelstellingen en doet beroep op het talent van de medewerkers om ze te realiseren 

• Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures om het beleid te realiseren 

• Inspireert als leider vanuit de waarden en doelstellingen van de Vlaamse overheid 

Visie – Brengt een beleid naar voren dat de organisatie op lange termijn beïnvloedt (niveau 3) 

• Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en bereidt de organisatie hierop voor 

• Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren 

• Bewaakt de langetermijnstrategie, ondanks de dagelijkse gebeurtenissen 

• Ontwikkelt een beleid om de missie en doelstellingen van de organisatie te realiseren 

• Draagt de missie van de organisatie zowel intern als extern uit 

Klantgerichtheid – Optimaliseert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via structurele acties (niveau 3) 

• Legt meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid 

• Zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen 

• Past diensten, procedures en structuren aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van belanghebbenden te beantwoorden 

• Onderneemt extra acties om de relatie met belanghebbenden op te bouwen en/of te bestendigen 

• Stimuleert en faciliteert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren 

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op de volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid. 

4 SELECTIEPROCEDURE 

4.1 BEOORDELING KANDIDAATSTELLING 

Aan de hand van het ingevulde sollicitatieformulier wordt nagegaan of de kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De toetsing gebeurt op basis van volgende criteria: 

• Gebruik kandidaatstellingsformulier 

• Toetsing toelatingsvoorwaarden (zie 3.1) 

Indien de kandidatuur niet voldoet aan de voorwaarden, dan eindigt de kandidaatstelling.

4.2 VERKENNEND GESPREK (MEI 2018) 

Commentaar expert: 

Het is niet duidelijk hoe hier te werk is gegaan. Is dit een specifiëring van de ruim gestelde toelatingsvoorwaarden ? 

Tijdens een verkennend gesprek, dat gevoerd wordt door een consultant van een extern kantoor, wordt gepeild naar o.a. de motivatie voor de functie, de relevantie van de ervaring of opleiding, de inpasbaarheid binnen de overheidscontext en de communicatieve vaardigheden. 

Het verkennend gesprek is uitsluitend. Na dit gesprek worden de niet geschikt bevonden kandidaten uitgesloten. 

4.3 EXTERNE POTENTIEELINSCHATTING (JUNI 2018) 

Commentaar expert: 

Door het grote aantal kandidaten die hieraan deelnamen (40) werd dit door verschillende consultants afgenomen. We hebben geen zicht hoe het zit met de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De invulling van dit assessment is alvast generiek. Op basis van toelichting door de kandidaten werd ons gerapporteerd dat de cases niet functiegerelateerd waren. Op welke wijze welke competenties worden gescoord is niet duidelijk. Het gaat over een typisch assessment voor topkader, maar we krijgen geen specifieke invulling voor ‘gouverneur’.  De zogenaamde ‘vaktechnische competenties’ worden niet gescoord. 

Belangrijk is dat het assessment eliminerend is. De kandidaten die niet voldoen vallen dus af. Navraag leert ons dat er geen rangschikking gemaakt wordt van de kandidaten. Er is ook geen differentiatie in ‘geschikheid’ (bv. ‘zéér geschikt’, ‘geschikt’, enz.). We moeten dus ervan uitgaan dat alle kandidaten als ‘even geschikt’ dienen te worden beschouwd. In concreto ging het hier over 15 kandidaten. 

 

De kandidaten die geschikt bevonden werden na het verkennend gesprek worden opgeroepen om deel te nemen aan een externe potentieelinschatting bij een extern kantoor. Tijdens de externe potentieelinschatting worden de persoonsgebonden competenties bevraagd. 

De externe potentieelinschatting bestaat uit: 

• Competentiegericht interview 

• Persoonlijkheidsvragenlijst 

• Rollenspel 

• Analyse- en presentatieoefening op basis van een case 

Deze fase is eliminerend. Enkel de kandidaten met een eindbeoordeling ‘geschikt’ kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. 

4.4 NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam u na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd u toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de opdrachtgever daarover beslist. Voeg bij uw sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 

4.5 SELECTIE DOOR DE VLAAMSE REGERING 

Commentaar expert: 

‘De Vlaamse Regering kiest de meest geschikte kandidaat die best voldoet aan het competentieprofiel’.  Deze omschrijving is merkwaardig. Er is geen transparantie omtrent wat hier gebeurt.  Hoe ‘zwaar’ weegt dit onderdeel ? Hoe komt men tot de meest geschikte kandidaat ?  Wat toetst men in deze fase. Men verwijst naar het competentieprofiel. Bedoelt men dat van gouverneur ? Of de lijst van competenties uit de functiebeschrijving ? 

Het extern kantoor stelt aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een lijst voor van alle kandidaten die geschikt bevonden werden op basis van de externe potentieelinschatting. 

De minister van Binnenlandse Aangelegenheden legt de lijst met geschikte kandidaten voor aan de Vlaamse Regering. Het is de Vlaamse Regering die uit de voorgestelde lijst de meest geschikte kandidaat kiest die het best voldoet aan het competentieprofiel. Wanneer de geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een hoorzitting in de daartoe bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement dient hij daaraan gevolg te geven met het oog op zijn benoeming. Tot slot wordt de kandidaat voor eensluidend advies voorgedragen aan de federale regering. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. U wordt geselecteerd op basis van uw kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht uw geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als u een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Hebt u bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. 

5 AANBOD 

• Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job; 

• Een jaarsalaris van 72.400 euro (niet geïndexeerd). Exclusief eindejaars- en vakantietoelage, plus bijkomende voordelen; 

• 35 betaalde vakantiedagen per jaar en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 

6 HOE KAN U SOLLICITEREN? 

Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer. 

7 VRAGEN 

Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie kan u contact opnemen met: 

Kris Snijkers 

Kabinetschef 

kris.snijkers@vlaanderen.be

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met: 

Isabelle Buyse 

Selectieverantwoordelijke managementjobs 

isabelle.buyse@kb.vlaanderen.be 

Tel. 0493 31 71 35 

Selectieprocedure provinciegouverneur (Besluit Vlaamse Regering)

Reacties uitgeschakeld voor Procedure voor provinciegouverneur op de helling ?

Procedure voor provinciegouverneur op de helling ?

Door | 6 november 2018 | Nieuws

Bron Vrt-nieuws, 6/11/2018

Gwendolyn Rutten (Open VLD): “Als Carina Van Cauter het niet wordt, is er geen gouverneur van Oost-Vlaanderen”

“Als Carina Van Cauter het niet wordt, is er geen gouverneur van Oost-Vlaanderen.” Dat zegt Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten in “De ochtend” op Radio 1. Ze drijft daarmee de politieke druk op over de benoeming van de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur. N-VA schuift nog steeds de stadsdirecteur van Aalst, Wim Leerman, naar voren.

Op 1 november ging de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, met pensioen. Om een opvolger te vinden, werd een open procedure georganiseerd. 108 kandidaten dienden zich aan, waarvan 15 de selectie doorstonden. De uiteindelijke keuze is aan de politiek. Maar de verschillende partijen bikkelen om de opvolger te mogen leveren. Voorlopig is beslist om arrondissementscommissaris Didier Detollenaere tijdelijk aan te stellen.

Open VLD houdt vast aan hun kandidaat, Kamerlid Carina Van Cauter. Maar volgens De Tijd scoorde Van Cauter minder goed in het selectieproces dan de kandidaat die N-VA naar voren schuift: Wim Leerman. Leerman is de stadsdirecteur van Aalst en is volgens N-VA als onafhankelijke kandidaat geschikt om de impasse te doorbreken.

“Politiek manoeuvre”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is not amused dat De Tijd de details van de selectieprocedure heeft gepubliceerd. Ze spreekt van “een schending van de privacy” en een “politiek manoeuvre” om de liberale kandidaat te schaden. “Waar is men mee bezig?”, zegt Rutten in “De ochtend” op Radio 1. “Als men zegt dat men de procedure wil volgen, dan moet men dat consequent doen. In de privé zou dit soort lekken regelrecht leiden tot ontslag.”

Volgens Rutten werkt de procedure niet met een rangschikking, zoals het in De Tijd wordt voorgesteld. “Men had ook voor een andere procedure kunnen kiezen, zoals met een examen. Dan krijg je een rangschikking. Maar dat heeft de Vlaamse regering niet gedaan.”

Tegelijk drijft Rutten de politieke druk op: “Ik vermoed dat deze hele procedure kaduuk is. Dan is er alle reden om naar de Raad van State te stappen”, zegt ze. En als Carina Van Cauter toch geen gouverneur van Oost-Vlaanderen wordt? “Dan is er geen gouverneur”, zegt Rutten.

Liesbeth Homans (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur, houdt ondertussen ook vast aan haar kandidaat: “Wim Leerman scoorde het best op de zes competenties die de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd”, zegt Homans. Ze herhaalt dat ze hoopt dat Open VLD “tot rede komt”.

Reacties uitgeschakeld voor De Tijd ‘spreekt’ uit de selectieprocedure en zorgt voor ophef

De Tijd ‘spreekt’ uit de selectieprocedure en zorgt voor ophef

Door | 6 november 2018 | Nieuws

Werkenbijdeoverheid, 6 november, eigen berichtgeving

De krant ‘De Tijd’ bericht vandaag over de uitslag van het assessment van het selectiebureau Ascento van een kandidaat provinciegouverneur Carina Van Cauter.

Op basis daarvan wordt Carina Van Cauter afgedaan als een kandidaat met mindere competenties. Ondertussen kwam er een reactie van Gwendolyn Rutten. Stilaan wordt de puzzel dan ook duidelijk.

Het artikel van De Tijd licht een tip van de sluier op, maar biedt duidelijk te weinig achtergrond om één en ander te kunnen duiden. Daarbij wordt het assessment alvast weinig geduid. Geen goede zaak dus voor selectieprocedures die vaak al veel vragen oproepen.

 

Het artikel biedt alvast geen antwoord op volgende vragen:

-Wat was de plaats van dit assessment in het geheel van de selectieprocedure ?

-Was dit een adviserend assessment enkel bedoeld om geschikte kandidaten te weerhouden ?

Of was het resultaat van het assessment richtinggevend ?

-Welke competenties werden onderzocht en hoe verhoudt dit set van competenties zich tot het geheel van het functieprofiel ?

-Wat werd er in het gesprek met de Vlaamse regering bekeken ?

De vraag stelt zich tevens wie de informatie aan ‘De Tijd’ doorgaf. Het is duidelijk dat – met deze schending van de privacy – het einde van dit dossier nog niet in zicht is.

Opnieuw ophef over benoeming

Uit documenten die De Tijd kon inkijken blijkt dat Carina Van Cauter (Open VLD) een pak minder goed gescoord heeft bij de selectieprocedure voor gouverneur van Oost-Vlaanderen dan de kandidaat van Liesbeth Homans (N-VA). Toch houdt Open VLD vast aan Van Cauter.

Op enkele maanden van de verkiezingen is zowel de federale als de Vlaamse regering verzand in een discussie over politieke benoemingen. Na de heisa over de aanstelling van de CD&V’er Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank is er nu ook tumult over de Open VLD-kandidaat voor het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen.

De strijd om de gouverneurspost gaat tussen Open VLD en de N-VA, die allebei beweren de beste kandidaat in huis te hebben. Maar documenten van het selectiebureau Ascento die De Tijd kon inkijken, leren dat Wim Leerman, de kandidaat die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) voordraagt, een pak beter scoort dan de liberale kandidaat, het Kamerlid Carina Van Cauter.

Getouwtrek

De scores werpen een nieuw licht op de discussie over de opvolging van gouverneur Jan Briers, die met pensioen is gegaan. Ondanks het feit dat de selectie voor het eerst door een onafhankelijk bureau gebeurt, mondt de benoeming toch weer uit in politiek getouwtrek.

Volgens Open VLD scoorde Van Cauter net als Leerman goed op de tests. Maar er is wel degelijk een groot verschil, leren de documenten van Ascento. Leerman, die directeur is bij de stad Aalst, scoorde vier op vijf voor vijf van de zes competenties die nodig zijn voor een gouverneur. Van Cauter haalt slechts één vier op vijf. Twee keer scoort ze amper een twee op vijf.

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten argumenteert dat de test enkel bedoeld is om te kijken wie geschikt is en niet om een rangschikking te maken. ‘Dat kon niet en dat staat expliciet in het dossier. Het zou appelen met peren vergelijken zijn.’

Beste

Toch is de betere score van Leerman voor de N-VA een argument om vast te houden aan zijn voordracht. In de huidige context is het voor de Vlaams-nationalisten wel gevoelig een man boven een vrouw te verkiezen. De benoeming van de gouverneur van Oost-Vlaanderen kan niet los worden gezien van wat op federaal niveau speelt rond de benoeming van een nieuwe directeur bij de Nationale bank. Daar wil CD&V Vanackere benoemen als directeur. Dat botste op kritiek van alle coalitiepartners – ook van de N-VA – omdat daardoor geen enkele vrouw meer in het directiecomité van de Nationale Bank zetelt.

‘We moeten de beste man of vrouw kiezen’, zegt Homans. ‘Ik ga geen vrouw voortrekken als een man beter scoort.’

Iedereen wil voor de stembusgang duidelijk nog zijn slag thuishalen. Om uit de impasse te geraken over de benoeming van Vanackere besliste premier Charles Michel (MR) gisteren alvast een reeks topbenoemingen te betrekken in de discussie.

Reacties uitgeschakeld voor Praktijkleraren ongerust over hervorming secundair onderwijs

Praktijkleraren ongerust over hervorming secundair onderwijs

Door | 5 november 2018 | Nieuws

Bron: VRT-nieuws, 5/11/2018
In verschillende middelbare scholen met sterke beroepsrichtingen is er grote ongerustheid over de onderwijshervorming die volgend schooljaar van start gaat. Ze vrezen dat minder leerlingen in de zogenaamde B-stroom zullen kunnen starten, die voorbereidt op het beroepsonderwijs. En ook de afbouw van praktijkvakken daar ten voordele van Frans en Engels zal sommige leerlingen gefrusteerd doen afhaken, waarschuwen ze.

Het zijn de praktijkleraren van de middenschool Sint-Aloysius Geel die de kat de bel aanbinden. Leraar houtbewerking Tom Verwimp is trots op zijn praktijklessen: “Wij zien hier leerlingen die het niet makkelijk hebben gehad in de lagere school, echt openbloeien omdat ze eindelijk mogen doen waar ze goed in zijn, met hun handen werken”, vertelt hij. Al 20 jaar is hij praktijkleerkracht, maar in die tijd zag hij het aantal uren praktische vakken steeds verder afgebouwd worden.

Jongens en meisjes komen bij mij in de klas en zeggen dan, allez, mijnheer, zijn die twee uur praktijk nu al weer voorbij, wij willen nog voortwerken

Ook in de hervorming van het secundair onderwijs, die op 1 september van start gaat, wordt het aantal praktijkvakken in de zogenaamde B-stroom, die voorbereidt op het beroepsonderwijs, verminderd met vier uur. En dat ten voordele van meer algemeen vormende vakken zoals Frans en Engels.

De achterliggende gedachte is dat jongens en meisjes nu niet meer te gespecialiseerd mogen worden opgeleid, want de arbeidsmarkt verandert snel en de jobs van morgen bestaan vandaag misschien nog niet. Dus leid jongeren ruim op zodat ze later breed en flexibel inzetbaar zijn.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil genoeg algemene vorming voorzien: “Er blijft wel nog tien uur over voor praktijk”, nuanceert de minister. “We hebben gezien in internationale testen dat jongeren van 15 jaar de elementaire basiskennis niet beheersen. We willen dat jongeren in de B-stroom ook de kans krijgen op een stevige algemene vorming.”

“Dat idee is zeker verdedigbaar”, zegt Danny Van der Veken, coördinerend directeur van KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel en Kasterlee), “maar ze botst met de ervaring dat leerlingen in dit beroepsvoorbereidend jaar het meest tot hun recht komen in de praktische en technische vakken. Door het aantal uren hier te verminderen zullen de leerlingen minder kunnen worden uitgedaagd voor de leeractiviteiten waarin ze het sterkst zijn.”

Met getuigschrift niet naar B-stroom
En er is nog een tweede grote bezorgdheid. Kinderen met een getuigschrift basisonderwijs die goed zijn met hun handen, zullen vanaf 1 september niet meer mogen starten in het eerste middelbaar B, dat voorbereidt op het beroepsonderwijs. Ze zullen automatisch doorstromen naar het eerste jaar A, dat meer algemeen vormend is.

“Opnieuw is de bedoeling goed”, zegt Van der Veken, “namelijk kinderen alle kansen geven en het watervalsysteem tegengaan. Maar wij vrezen dat het een averechts effect zal hebben. Want alleen als het niet lukt in 1 A mogen de leerlingen in de loop van het schooljaar overstappen naar 1 B.”

We vrezen dat de nieuwe maatregel die bedoeld is om het watervalsysteem tegen te gaan, averechts zal uitdraaien

“Een valse start”, noemt de coördinerend directeur dat: “Deze leerlingen hebben vaak in het basisonderwijs al weinig succeservaringen mogen beleven en zullen daar nog langer op moeten wachten, terwijl onze ervaring is dat die leerlingen juist openbloeien in 1B.”

“Leerlingen die het gewone traject kunnen afleggen in het onderwijs moeten ook in het secundair onderwijs het gewone traject kunnen volgen”, vindt minister Crevits. “Voor leerlingen waarbij dat niet lukt, is er de B-stroom.”

Veel extra werk voor de basisscholen
Wel is er de nieuwe regeling dat basisscholen hun leerlingen een ‘getuigschrift met bereikte doelen’ kunnen geven waarin ze aangeven welke leerdoelen de leerlingen wel al hebben bereikt. Leerlingen met zo’n getuigschrift zullen wel meteen in 1 B kunnen starten.

“Op dit ogenblik hebben 40 procent van onze leerlingen in 1 B een getuigschrift basisonderwijs”, zegt Van der Veken, “als die in de toekomst allemaal een ‘getuigschrift met bereikte doelen’ krijgen, is er geen probleem.”

Maar dat nieuwe getuigschrift zal tot veel extra werk voor de basisscholen leiden, waarschuwt Van der Veken, “want het gaat in totaal om 330 doelen waarvan per leerling moet bepaald worden of ze bereikt zijn of niet”.

“Nochtans weten we uit ervaring dat leerkrachten van het zesde leerjaar heel goed kunnen inschatten of een leerling best tot bloei komt in de A-stroom, die voorbereidt op algemeen vormend, kunst- of technisch onderwijs, of de B-stroom, die voorbereidt op beroepsonderwijs. En de ouders en leerlingen volgen dat advies ook goed op”, zegt Van der Veken. Hij hoopt dat de Vlaamse regering de regeling alsnog bijstuurt.

Reacties uitgeschakeld voor Premier Michel trekt benoemingsdossiers naar zich toe

Premier Michel trekt benoemingsdossiers naar zich toe

Door | 5 november 2018 | Nieuws

Bron: VRT-nieuws, 5/11/2018
Na de heisa rond de benoeming van oud-minister van Financiën Steven Vanackere bij de Nationale Bank heeft premier Michel beslist om verschillende benoemingsdossiers naar zich toe te trekken. De premier zal deze week overleg plegen met de vicepremiers over de benoemingen bij de Nationale Bank en andere overheidsinstellingen.

Premier Charles Michel spreekt de vicepremiers deze week nog over de benoemingen bij de Nationale Bank en andere overheidsinstellingen.

De afgelopen week ontstond heel wat heisa rond de benoeming van oud-minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) bij de Nationale Bank. Als hij wordt aangesteld, verdwijnt de laatste vrouw uit het directiecomité van de bank.
Voor Open VLD-vicepremier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kan dat niet. Ook huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is bereid om over de benoeming te praten, maar de christendemocraten houden vast aan hun kandidaat.

Premier Charles Michel trekt het dossier nu naar zich toe, valt te horen bij regeringsbronnen. Hij heeft deze week nog bilaterale ontmoetingen met de vicepremiers van de verschillende partijen, niet alleen over de benoeming van Vanackere maar ook “in een ruimer kader”. Nadien wil de premier een voorstel op tafel leggen van de ministerraad.

Ook bij verschillende andere overheidsinstellingen moeten binnenkort benoemingen gebeuren. Zo krijgt energieregulator CREG een nieuwe voorzitter en komt ook de post van ondervoorzitter bij de Europese Investeringsbank vrij.

Reacties uitgeschakeld voor “Overheid worstelt met kritische stem van burgers”

“Overheid worstelt met kritische stem van burgers”

Door | 5 november 2018 | Nieuws

Bron VRT-nieuws, 5/11/2018

Burgerinitiatieven boomen: “Mensen engageren zich nog wel degelijk als ze voelen dat ze het verschil kunnen maken”

Burgerinitiatieven trekken steeds meer mensen aan in Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool UC Leuven-Limburg. Bijna 80 procent van de initiatieven rapporteert een groei. “Mensen engageren zich dus wel nog degelijk”, stelt onderzoekster Elke Plovie vast. Al is er ook een kanttekening: het gaat meestal om hoogopgeleide blanken.

Ouders die aan de schoolpoort actievoeren om propere lucht te eisen, een burgerplatform dat transmigranten uit het Maximiliaanpark onderdak probeert te bieden of Ringland in Antwerpen. De laatste jaren zien we steeds vaker burgerinitiatieven aan het werk, waarbij mensen zich engageren rond een initiatief waar zij menen dat de overheid tekort schiet.

“We zien inderdaad een bepaalde dynamiek van onderuit ontstaan door mensen die zichzelf organiseren op een aantal thema’s die zij belangrijk vinden”, zegt Elke Plovie, die onderzoek deed naar het fenomeen. Topthema’s blijken ontmoeting, armoede en duurzaamheid. “Allemaal thema’s waarvan burgers voelen dat er een nood is, en die nood daagt hen uit om zelf activiteiten op te zetten om daar verandering in te brengen.”

In tegenstelling tot het klassieke vrijwilligerswerk of de traditionele politieke partijen, trekken de burgerinitiatieven kennelijk wel meer en meer mensen aan. “80 procent van de initiatieven geeft aan dat ze groeien, op vlak van activiteiten die ze organiseren, op vlak van mensen die ze bereiken, op vlak van leden. En dat is opvallend omdat je vooral geluiden hoort dat er een tekort is aan vrijwilligers, dat mensen zich niet meer engageren, dat mensen ook niet geïnteresseerd zijn.”

“Vanuit die burgerinitiatieven zien we dat mensen daadwerkelijk wel nog engagement opnemen zolang ze voelen dat het voor hen relevant is en dat ze een verschil kunnen maken”, aldus onderzoekster Plovie.

Blank en hoogopgeleid

Maar er is ook een “maar” aan het verhaal. De boomende burgerinitiatieven blijken namelijk niet representatief te zijn voor de hele bevolking. Kennelijk engageren zich vooral blanke mensen zich, die hoogopgeleid zijn en een sterk sociaal netwerk hebben waardoor ze slagkracht hebben om een aantal thema’s in beweging te brengen.

“De diversiteit is heel beperkt. We zien vooral homogene clubs ontstaan”, zegt Elke Plovie. “Daar moeten we waakzaam zijn want de stem van de burgerinitiatieven is dus niet representatief. Bepaalde stemmen hoor je helemaal niet in het debat. Daar ligt een belangrijke opdracht voor de overheid en het middenveld om die stem die vandaag niet gehoord wordt toch meer te gaan versterken in de publieke opinie.”

“Overheid worstelt met kritische stem van burgers”

Met burgerinitiatieven proberen “gewone” mensen een gat op te vullen die de overheid volgens hen laat. “Maar de twee kunnen niet los van elkaar”, vertelt onderzoekster Plovie. Zij ziet een dubbele relatie. “Meestal lopen de verhoudingen goed als het gaat over eenduidige kleine vragen waar de overheid makkelijk op kan inspelen of wanneer de burgerinitiatieven mee een beleidsdoelstelling van de overheid realiseren.”

“Maar de overheden worstelen er veel meer mee als het gaat over complexe vragen waar ze zelf niet goed rond georganiseerd zijn en op het moment dat de burgerinitiatieven kritisch zijn. Dan voel je ineens dat de overheid niet meer weet of ze fan moet zijn van die burgerinitiatieven.”

Reacties uitgeschakeld voor “Benoemingen, een zeer wankel evenwicht, net als een kaartenhuisje”

“Benoemingen, een zeer wankel evenwicht, net als een kaartenhuisje”

Door | 5 november 2018 | Nieuws

Bron: VRT-nieuws , 5/11/2018
Ivan De Vadder
Wetstraatwatcher voor VRT NWS. Maakt en presenteert ook het programma “De afspraak op vrijdag”.

De voordracht van Steven Vanackere (CD&V) als nieuwe directeur bij de Nationale Bank en de nog niet doorgehakte knoop over het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen, het zijn discussies waar Wetstraatwatcher Ivan De Vadder niet snel beweging in ziet. “Eigenlijk gaat het hier om de essentie van politieke machten”, analyseert hij. “Ik weet niet of de partijen binnenskamers echt hard op tafel zullen kloppen.”

 De voordracht van Steven Vanackere (CD&V) als nieuwe directeur bij de Nationale Bank leidde de voorbije week tot verontwaardiging. Vanackere zou er partijgenote Marcia De Wachter opvolgen, maar daardoor zou de raad van bestuur alleen maar uit mannen bestaan. In “De ochtend” op Radio 1 kwamen zowel minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) als minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) terug op de kwestie.

Voor Van Overtveldt is de benoeming van Vanackere nog niet definitief en moet het Koninklijk Besluit nog getekend worden. De voordracht van een nieuwe directeur is wat hem betreft bespreekbaar, al moeten de politieke evenwichten wel gerespecteerd worden. Reynders pleitte voor meer vrouwen rond de tafel, en om daar afspraken rond te maken.

“Je voelt een lichte druk bij Van Overtveldt op CD&V om het allemaal nog eens opnieuw te bekijken, nu de benoeming nog niet definitief is”, analyseert Wetstraatjournalist Ivan De Vadder. “Die druk kwam er afgelopen weekend ook al van Open VLD, bij monde van Alexander De Croo. “Ook Reynders gaat nu in die richting. Ze leggen allebei de bal in het kamp van CD&V, dus we zullen daar nog eens moeten aankloppen. Maar Griet Smaers (CD&V) zei eind vorige week in “Terzake” dat Vanackere hun kandidaat is en dat hij goed is.”

“Het dossier komt op de regeringstafel, maar ik zie hier voorlopig maar heel weinig in bewegen. Iedereen vreest dat bij een eventueel incident bij een volgende politieke benoeming, andere partijen hun benoeming aanvechten. Het gaat om een zeer wankel evenwicht, eigenlijk de essentie van politieke machten. Een kaartenhuisje: als je er een wegtrekt, valt het in elkaar. Ik weet niet of de partijen binnenskamers echt hard op tafel zullen kloppen. Dat moet ik nog wel zien.”

 

Reacties uitgeschakeld voor N-VA en Open VLD op ramkoers over gouverneur Oost-Vlaanderen

N-VA en Open VLD op ramkoers over gouverneur Oost-Vlaanderen

Door | 30 oktober 2018 | Nieuws

Bron : De Tijd 26 oktober 2018 /+  eigen berichtgeving

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) schuift Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, naar voren als toekomstig gouverneur van Oost-Vlaanderen, maar Open VLD stelt haar veto. Zij willen Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD).
De benoeming van een nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen verdeelt de Vlaamse regering. Afgelopen vrijdag deed Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een voorstel, maar dat botste op een njet van Open VLD. Deze week spraken de topministers van de Vlaamse regering daarom met de 15 kandidaten die door een selectiebureau werden gekozen.
Wie is Wim Leerman?

Leerman is sinds 2013 algemeen directeur van de stad Aalst en politiesecretaris van de Politiezone Aalst. Als stads- en politiesecretaris maakt hij deel uit van het burgemeester van college en schepenen in Aalst. Hij is ook lid van de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Tot begin dit jaar was hij ook secretaris van het OCMW van Aalst.

In het begin van zijn carrière werkte hij als OCMW-secretaris in staden en Vleteren en bij de VVSG. Nadien was hij secretaris van het OCMW van Geraardsbergen.
Op basis van die gesprekken schoof Liesbeth Homans (N-VA) vandaag Wim Leerman naar voren, de directeur van stad Aalst. Hij kwam volgens Homans als beste uit de selectieprocedure. Leerman heeft lang geleden eens op een lijst van de Volksunie gestaan, maar wordt door de N-VA als politiek onafhankelijk gezien.
Elders in de regering wordt die politieke onafhankelijkheid evenwel in twijfel getrokken. ‘Hij is de neef van N-VA-ondervoorzitter Sander Loones en is een gewezen gemeenteraadslid voor de Volksunie in Koksijde. En hij startte zijn carrière op het kabinet-Sauwens.’
Bij N-VA wordt kregelig gereageerd op de link met de N-VA. ‘De tante van Wim Leerman is Martine Lesaffre van Open VLD Oostende’, klinkt het.
De Vlaamse liberalen kanten zich tegen de benoeming van Leerman. Zij willen graag Carina Van Cauter -Kamerlid voor Open VLD – als gouverneur aanduiden. Homans vindt dat zeer bizar. ‘De liberalen hebben een onafhankelijke procedure gevraagd. Die is er nu. Maar nu willen ze Van Cauter aanduiden, terwijl Leerman als beste uit de selectieprocedure is gekomen.’
Homans zegt voet bij stuk te houden. ‘Ik blijf bij mijn voordracht. Als ik daarvan afwijk, is de kans groot dat andere kandidaten naar de Raad van State stappen.’ Homans zegt dat ze de steun heeft van CD&V.
De liberalen zijn dan weer van mening dat de N-VA het Van Cauter niet gunnen. ‘Zij mag het niet worden van de N-VA’, klinkt het in liberale kringen.

Open procedure

De nieuwe procedure die door de Vlaamse regering voor het eerst werd getest om een gouverneur aan te duiden blijkt dus weinig succesvol. Iedereen kon meedingen naar de gouverneurspost. Op die manier wilde de Vlaamse regering een breuk maken met het verleden, toen de posten van de gouverneur verdeeld werden onder de meerderheidspartijen. Die open procedure kwam er op vraag van Open VLD.
Bij de aanwijzing van Briers, de voormalige topman van het Festival van Vlaanderen, koos de N-VA vorige keer bewust niet voor een politieke benoeming. De liberalen aasden toen al op de Oost-Vlaamse gouverneurspost, maar zaten toen op Vlaams niveau in de oppositie. Toch wilden ze zich niet zomaar neerleggen bij de beslissing van de N-VA. Het uiteindelijke compromis bestond erin dat de gouverneur in de toekomst via een selectieprocedure zou worden gezocht, maar nu leidt de benoeming uiteindelijk weer tot politiek getouwtrek.
Vermits Jan Briers, de huidige gouverneur, binnen enkele dagen met pensioen gaat wordt een waarnemend gouverneur aangeduid. Het gaat om arrondissementscommissaris Didier Detollenaere. Hij is de adjunct van de gouverneur. Hoe het daarna verder moet, is niet duidelijk. ‘De tijd moet raad brengen’, luidt het op het Martelaarsplein.

Hoe dan ook heeft de selectieprocedure ervoor gezorgd dat een kandidaat uit de administratie nu naar voor wordt geschoven. Een moeilijk gegeven dus als het resultaat van een selectieprocedure niet aan alle partijen bevalt…

Léés ook: Veel mist rond zoektocht gouverneur Oost-Vlaanderen

Léés ook: Iedereen kan gouverneur worden of toch niet ?

Reacties uitgeschakeld voor Uitvoeringsbesluit decreet Vlaams doelgroepenbeleid

Uitvoeringsbesluit decreet Vlaams doelgroepenbeleid

Door | 27 oktober 2018 | Nieuws

Beslissingen Vlaamse Regering, 26 / 10/ 2018
Na adviezen van de SERV en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over het Vlaamse doelgroepenbeleid. Met de maatregelen binnen het Vlaamse doelgroepenbeleid wil de Vlaamse Regering het aanwerven en het aan het werk houden van bepaalde werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen en de huidige maatregelen sterk vereenvoudigen.

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt drie doelgroepen voorop: jonge werknemers, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

Het uitvoeringsbesluit wil het doelgroepenbeleid versterken door onder meer de doelgroepvermindering te verhogen voor zittende 60-plussers van 1.150 euro naar 1.500 euro/kwartaal; de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van niet-werkende werkzoekende 55-plussers gedurende 2 jaar; het uitbreiden van het bereik van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers door het aanpassen van het loonplafond; de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van laaggeschoolde jongeren voor 2 jaar; het uitbreiden van de ondersteuning van personen met een indicatie arbeidshandicap via een Vlaamse Ondersteuningspremie met een tijdelijk karakter; en het aantrekkelijker maken van de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen.

Reacties uitgeschakeld voor Aanstelling waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen

Aanstelling waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen

Door | 26 oktober 2018 | Nieuws

Beslissing Vlaamse Regering, dd. 26 / 10/2018

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2018 werd aan Jan Briers, met ingang van 1 november 2018 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. In afwachting van de benoeming van de nieuwe provinciegouverneur wordt Didier Detollenaere, met ingang van 1 november 2018, aangewezen tot waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij zal de eed afleggen in handen van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Reacties uitgeschakeld voor Is de politie ziek ?

Is de politie ziek ?

Door | 20 oktober 2018 | Nieuws

Bron: De Standaard 18/10/2018

| Bron: BELGA

‘Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten’

Zeker 1.500 Brusselse politieagenten zaten de voorbije dagen ‘ziek’ thuis. Ze deden dat uit protest tegen de hoge werkdruk. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) komt de Brusselse politie wat tegemoet. Hij erkent de hoge werkdruk en belooft nieuwe aanwervingen. Tegelijkertijd noemt hij de sociale onrust bij de politie onterecht, de vakbond ACV reageert met een open brief.

Daar is politievakbond ACV het niet mee eens. ‘Als je de druk blijft opvoeren en al de rode lampjes blijft negeren, ontploft vroeg of laat de bom. Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten’, schrijft Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Volgens hem negeert minister Jambon al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect.

‘De arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen ontlokt nu een nieuwe reactie. Ditmaal niet bij de vakbonden, maar rechtstreeks vanop de werkvloer. Politiemensen melden zich massaal ziek’, schrijft Dehaes. Volgens hem is dat ongezien, omdat politiemensen een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. ‘De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie’, aldus Dehaes.

Onrust

Jambon heeft de top van de federale en lokale politie gevraagd correcte informatie te verspreiden over een aantal dossiers die aan de basis liggen van sociale onrust binnen het politiekorps.

Zo is er de hervorming van het ziektekapitaal. Dat gaat over de niet-opgenomen ziektedagen die iemand kan opsparen doorheen zijn carrière. Hij bevestigde dat de hervorming ook voor de politie zal gelden, maar dat hij de vakbonden heeft duidelijk gemaakt dat er plaats is voor overgangsmaatregelen.

Wat de capaciteit betreft – een oud zeer – gaat aan het einde van het jaar een nieuwe rekruteringsprocedure van start, waarvoor ook budgetten worden vrijgemaakt.

Jambon zei ook de ontevredenheid van de vakbonden over de verloning niet te snappen. Er was immers een akkoord van drie van de vier vakbonden om het loon voor heel wat agenten volgend jaar op te krikken. Bovendien wordt niet geraakt aan het regime voor de weekends en de overuren, verzekerde de vicepremier.

Hij gaf tot slot aan dat elke suggestie om geweld tegen de politie aan te pakken, werd geïmplementeerd of binnenkort wordt geconcretiseerd. ‘Mijn deuren staan open voor bijkomende maatregelen’, aldus nog Jambon.

Meer dan duizend zieke agenten

De 1.500 ziekmeldingen deden zich voor in de zes Brusselse politiezones, het Defensiekorps en de Dienst Openbare Veiligheid.

De politievakbond NSPV ziet die meldingen als een signaal dat het water de agenten tot ver voorbij de lippen staat. ‘Ik denk dat we al een tijdje onder water zitten’, zegt Mario Thys, Brussels voorzitter van NSPV. ‘We zeggen al maanden aan minister Jan Jambon dat het onleefbaar is, maar hij heeft dat altijd naast zich gelegd, en dat heeft hij gisteren ook gedaan.’

‘De politiek moet zich ten eerste de vraag stellen waar men op termijn en zelfs in 2040 naartoe wil met de politie. En ten tweede moet ze beslissen of ze politiemensen of politieambtenaren wil. Die vraag is cruciaal. Soms zijn we ambtenaren, de andere keer weer niet. Een eenvoudig voorbeeld is de Copernicus-toelage, waarvoor we niet beschouwd werden als ambtenaar’, aldus Thys.

BVAS vraagt geen ziektebriefjes meer te schrijven voor ’zieke’ politiemensen

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) roept artsen intussen op geen welwillendheidsattesten af te leveren nu Brusselse politieagenten zich massaal ziek melden. De BVAS wijst erop dat de arts-patiëntrelatie een vertrouwensrelatie is die niet misbruikt mag worden om een ziektebriefje van een arts te verkrijgen.

‘Tekenen van ziekte zijn vaak subjectief en niet steeds te objectiveren tijdens één enkele raadpleging’, zegt de BVAS.

‘Vandaar ook dat een arts, om zijn anamnese af te nemen en om eventueel een attest op te maken, zich baseert op wat zijn patiënt zegt en dat de arts zijn patiënt ook a priori gelooft. Van patiënten wordt gevraagd dat ze die vertrouwensrelatie met hun arts niet misbruiken om een medisch niet-gerechtvaardigd ziektebriefje te bekomen.’

Een anamnese is wat een patiënt over de voorgeschiedenis en de relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Kunnen burgemeesters de wereld redden?’

‘Kunnen burgemeesters de wereld redden?’

Door | 20 oktober 2018 | Nieuws

Bron: Knack, 19 oktober 2018

‘Democratie is meer dan om de 6 jaar naar de stembus trekken. Het is ook luisteren en samenwerken met diegenen die de handen uit de mouwen steken’, schrijft Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.

“Kunnen burgemeesters de wereld redden?” Een google-opdracht leert me dat ik niet de eerste ben die zich deze vraag stelt. De meest bekende politicoloog die deze stelling poneerde is wijlen Benjamin Barber die in 2013 het boek schreef ‘If mayors ruled the world’. Daarin hield hij een vurig pleidooi voor het oprichten van een wereldwijd parlement van burgemeesters omdat natiestaten te log en te groot zijn geworden om nog echt democratisch en oplossingsgericht te werken. Dichter bij huis hoor je in dit debat al wel eens Eric Corijn, emeritus hoogleraar en deskundige stedelijke planologie, deze stelling innemen. Hij argumenteert ook dat steden onder een aantal voorwaarden de wereld kunnen redden.

Kunnen burgemeesters de wereld redden?

Wat beide deskundigen in ieder geval zeer duidelijk naar voren schuiven, en waar wij vanuit 11.11.11 ook al jaren in geloven, is dat de mondiale problemen ook uitdagingen zijn voor het lokale niveau. Het zijn immers onze steden en gemeenten die het eerst geconfronteerd worden met de problematiek van een tekort aan opvangplaatsen voor mensen die migreren of vluchten, het is in steden en gemeenten waar we schaduw zoeken wanneer de hittegolven ons land in de zomer teisteren, het is in steden en gemeenten waar we onze huizen verwarmen en met onze auto rondrijden en waar we dus maatregelen kunnen nemen met betrekking tot onze CO2-uitstoot om de klimaatverandering tegen te gaan. Het is ook daar waar armen op zoek gaan naar onderdak en voedsel als ze er zelf niet meer voor kunnen.

Maar dat niet alleen, steden en gemeenten zijn ook de plek waar we als burger ons engagement opnemen. Waar we vanuit een houding tot wereldburgerschap allemaal proberen bij te dragen aan een leefbare samenleving , voor onszelf en voor onze toekomstige generaties. Of het nu is door een nieuwe burgerbeweging op te richten die ijvert voor zuivere lucht in de stad, of door het vrijwilligerswerk voor de verzorging van chronische zieken , of door het helpen van nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal, burgers geven de stad of de gemeente mee vorm door het engagement dat ze dag in dag uit opnemen.

En zo ook de duizenden vrijwilligers van 11.11.11 en zijn lidorganisaties. Al jaren ijveren zij in hun gemeente of stad voor een lokaal beleid met een vizier op de problemen in de rest van de wereld. Door het organiseren van koffiestops voor Broederlijk Delen, dag in dag uit de Oxfam-Wereldwinkel te bemannen, geld in te zamelen voor hun eigen 4de Pijlerproject in het Zuiden of straks in november weer aan de slag te gaan met onze overkoepelende 11.11.11-campagne, die dit jaar opnieuw in teken staat van migratie. Al deze kleine lokale initiatieven helpen via de gemeente of stad waarin ze plaatsvinden de wereld weer een stukje vooruit.

Duurzame ontwikkeling

Maar wat velen misschien niet weten, is dat tal van deze burgers en vrijwilligers lokaal ook samen de handen in elkaar slaan om het beleid van hun lokale bestuur onder de loep te nemen. Via de Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking of via burgerinitiatieven proberen ze advies te verlenen aan hun bestuur voor een goed lokaal mondiaal beleid dat aansluit bij de drie jaar geleden op internationaal niveau afgesproken agenda voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Omdat ook zij geloven dat burgemeesters de wereld kunnen redden.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vorige zondag schreven vele van deze lokale adviesraden en burgerinitiatieven een memorandum voor de politici in hun gemeente. Daarin doen ze een aantal aanbevelingen over hoe het toekomstige bestuur kan bijdragen aan een leefbare, vredevolle en duurzamere wereld voor iedereen.

En samen met onze vrijwilligers deden ook tal van andere burgers en organisaties, die elke dag werken rond armoede, mobiliteit, cultuur, minderhedenjeugd en milieu. dit ook.

Daarom beste toekomstige burgemeester, doe ik aan u de warme oproep om voor het volgende beleid dat u uitstippelt voor uw stad of gemeente, deze memoranda en aanbevelingen van uw inwoners ter harte te nemen. Ik hoop dat u ook gedurende de legislatuur blijft openstaan voor wat leeft in uw gemeente. Want democratie is nu eenmaal meer dan om de 6 jaar naar de stembus trekken. Het is ook luisteren en samenwerken met diegenen die de handen uit de mouwen steken.

Zo kan u straks samen met uw inwoners én met uw nieuwe beleidsplannen aantonen dat steden en gemeenten wel degelijk de wereld kunnen redden.

Reacties uitgeschakeld voor VRT Nieuws en De Tijd willen politieke advertenties in kaart te brengen

VRT Nieuws en De Tijd willen politieke advertenties in kaart te brengen

Door | 12 oktober 2018 | Nieuws

Bron: VRT nieuws , 12/10/2018 OPINIE Politici, gebruik de nieuwe reclame, maar stop de hypocrisie
VRT NWS en De Tijd willen met uw hulp in kaart brengen hoe Vlaamse partijen en politici campagne voeren op Facebook. Jeroen VAn Godtsenhoven wijst op het belang van duidelijke regels bij dit soort campanges via sociale media.

Artificiële Intelligentie (AI) en analytics worden door de politiek druk gebruikt om hun boodschap op een gerichte manier bij het juiste kiespubliek te krijgen. Dat zou je nochtans niet zeggen als je de politici te keer hoort gaan tegen Facebook en Google, die dezelfde praktijken op een commerciële manier toepassen. Er is niets mis met het gebruik van moderne hulpmiddelen, maar een gebrek aan transparantie vergiftigt het debat.

“Wat is de kans dat iemand gaat stemmen? En wat is de kans dat hij of zij onze kandidaat kiest?” Aan de hand van data kende het kamp van toen nog Amerikaans presidentskandidaat Obama het antwoord op die vragen. De slimme campagneleiders lieten er hun strategie door bepalen. Vier jaar later, in 2012, deden ze dat kunstje nog eens over.

De campagne werd bijna helemaal geleid door big data analyse, niet alleen op het vlak van politieke advertenties, maar ook de timing en locatie van rallies en het bepalen van de boodschap werden er door gestuurd. “Briljant”, klonk het toen vrijwel unaniem in de internationale pers. De ‘domme’ republikeinen hadden onvoldoende geïnvesteerd in de hedendaagse technologische mogelijkheden, met alle gevolgen van dien.

Vier jaar later wint Trump de presidentsverkiezingen door op het elan van Obama verder te bouwen, en de berichtgeving slaat helemaal om. Door AI en analytics gestuurde politieke marketing – vier jaar eerder nog revolutionair – is plots des duivels. Ook onze politici keren hun kar en trekken ten strijde tegen de sociale media. Mark Zuckerberg mag het komen uitleggen in het Europees parlement, en Google kijkt aan tegen een nieuwe monsterboete omwille van zijn Adsense-platform, dat targeted advertising mogelijk maakt.

Politici zijn fan
Ondanks de polemiek ben ik er echter van overtuigd dat politieke marketing, die gebruik maakt van AI, analytics en doelgerichte (online) advertenties, op zich een goede zaak is.
Politici vinden dat duidelijk ook. Ondanks hun publieke verguizing van de praktijken, maken ze er allemaal gretig gebruik van. Bij ons is de rol van big data kleiner dan in pakweg de VS, maar ook hier zoeken partijen hun toevlucht tot targeted advertising aan de hand van AI en big data.

Hun campagnes laten ze er (voorlopig) nog niet helemaal door leiden, al is de rol van de doelgerichte advertenties niet te miskennen. Zo krijgt iemand die veel vrijwilligerswerk doet en met armoede bezig is misschien advertenties van een bepaalde partij met standpunten aangaande armoedebestrijding, terwijl zijn buurman, een grote autofan, door dezelfde partij wordt aangesproken over het mobiliteitsbeleid.

Grenzen

Natuurlijk zijn er grenzen. In het geval van Trump is het duidelijk dat de spelregels niet werden gerespecteerd. Via Cambridge Analytica maakte de Trump-campagne gebruik van ongeoorloofd verkregen data, en zoiets kunnen we nooit goedkeuren. Als gegevens wel correct zijn verkregen, denk ik echter dat er niets mis is met gerichte politieke communicatie. Integendeel.

Als burger is het goed om op de hoogte te zijn van de standpunten van de politiek, zodat je geïnformeerd kan stemmen. Niet alles is natuurlijk even belangrijk voor iedereen. De notionele interestaftrek kan dan wel een heet hangijzer zijn in de sector, maar voor de doorsnee stedeling in het centrum van Brussel is het thema mobiliteit of groen in de stad waarschijnlijk belangrijker. Dat partijen dan bijvoorbeeld Facebook gebruiken om de juiste boodschappen op de juiste plaats te doen terechtkomen, is in dat opzicht net goed voor het debat.

Een waardige opvolger voor het verkiezingspamflet?

Gevaarlijk wordt het als politici te kwader trouw te werk gaan, en hun boodschap zodanig aanpassen aan een gewenst kiespubliek dat de waarheid oneer wordt aangedaan. Flagrante leugens, neergepend in een traditionele verkiezingsfolder, zouden snel in de media komen. Wanneer een advertentie doelgericht wordt uitgestuurd, is de kans echter klein dat een kritische geest ze ook onder ogen krijgt.

Extra regelgeving omtrent transparantie is hier dringend nodig. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een verplichte opsomming van alle gebruikte advertenties door partijen, zodat journalisten bijvoorbeeld een oogje in het zeil kunnen houden.

Dat gebrek aan transparantie is momenteel een groot probleem. Het zorgt ervoor dat het gebruik van AI en analytics voor verkiezingsdoeleinden momenteel onterecht een slechte naam heeft. Het gaat om tools, die politici goed en slecht kunnen gebruiken. Het grote probleem is dat we momenteel geen zicht hebben op de manier waarop de politiek de tools inzet. Dat de mening van de politici naar een aversie voor doelgerichte marketing neigt, maar de acties het tegenovergestelde uitwijzen, zorgt terecht voor achterdocht.Zo stellen een overdosis hypocrisie en een gebrek aan transparantie de tools momenteel in een slecht daglicht.

Daarom verdienen de VRT en De Tijd een pluim op hun hoed. Zij onderzoeken de impact van targeted advertising door politieke partijen via sociale media. Dat zo’n onderzoek nodig is, is natuurlijk de kern van het probleem.

Het illustreert immers opnieuw mijn punt: terwijl de politiek terecht volledige transparantie eist van commerciële actoren die adverteren aan de hand van analyse van persoonsgegevens, stelt ze zichzelf boven de wet en geeft ze zelf te weinig prijs. Zodra AI en analytics op een juiste en transparante manier ingezet worden om boodschappen doelgericht naar het kiespubliek over te brengen, kunnen we eindelijk die gerichte advertenties inzetten, en de verouderde papieren verkiezingsbrochure voorgoed uit onze brievenbussen bannen.

Reacties uitgeschakeld voor Wat een Vlaamse ambtenaar verdient …

Wat een Vlaamse ambtenaar verdient …

Door | 4 oktober 2018 | Nieuws

Bron: Vacature.com, 4 oktober 2018

VACATURE.COM Een job bij de Vlaamse overheid? Dan hoef je weinig te speculeren over je salaris: Vlaamse ambtenaren worden vergoed volgens barema’s. Nog vooraleer je op sollicitatiegesprek gaat, kun je je loon dus al vrij accuraat berekenen. Net zoals in de privésector maak je ook bij de overheid kans op extralegale voordelen en toelagen. Dat zijn er meer dan twintig: van een hospitalisatieverzekering tot een competentiepremie. Een introductie.

1. Hoe berekent de Vlaamse overheid je loon?
Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde schalen. Er zijn verschillende elementen die het salaris bepalen:
● niveau van de functie
● graad
● salarisschaal
● anciënniteit
Er zijn 4 functieniveaus (A, B, C of D). Het niveau hangt af van het diploma.
● A: masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
● B: bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
● C: diploma secundair onderwijs
● D: geen diploma nodig
Binnen een niveau zijn er ook graden (A1, A2 …). Een graad vertegenwoordigt een groep van gelijkaardige functies die eenzelfde salaris krijgen. Aan elke graad wordt een salarisschaal gekoppeld.
Naast niveau, graad en salarisschaal, speelt ook anciënniteit een rol. Er zijn twee soorten: geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.
● Geldelijke anciënniteit bouw je automatisch op tijdens je loopbaan, zowel als contractueel en als statutair ambtenaar. Voor de berekening kan je onder bepaalde voorwaarden je ervaring bij een andere werkgever laten meetellen.
● Schaalanciënniteit bouw je op als statutaire ambtenaar. Na een aantal jaren in dezelfde salarisschaal groei je automatisch door naar een volgende salarisschaal.

2. Salarissimulator
De Vlaamse overheid heeft een eigen salarissimulator waar werknemers hun loon tot op de komma kunnen berekenen. We gooiden 4 fictieve simulaties in de tool en kwamen tot de volgende resultaten.
A. Kaatje werkt op A-niveau in salarisschaal A111 en heeft tien jaar anciënniteit. Ze is statutair benoemd. Ze is gehuwd of wettelijk samenwonend en haar echtgenoot heeft een beroepsinkomen van > 221 euro. Ze ontvangt een haardtoelage. Ze heeft 2 kinderen ten laste.
Bruto: 3.873,92 euro loon, met 2.567,25 euro eindejaarstoelage en 3.564,01 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.440,55 euro loon, met 1.214,72 euro eindejaarstoelage en 1.647,04 euro vakantiegeld.
B. Ali werkt op B-niveau in salarisschaal B200 en heeft vijf jaar anciënniteit. Hij werkt als contractueel bediende. Hij is alleenstaand en heeft een 65+’er ten laste.
Bruto: 3.378,88 euro loon, met 2.239,18 euro eindejaarstoelage en 3.108,57 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.183,96 euro loon, met 1.017,93 euro eindejaarstoelage en 1.574,59 euro vakantiegeld.
C. Timmo werkt op C-niveau in salarisschaal C222 en heeft vijftien jaar anciënniteit. Hij werkt als contractueel arbeider. Hij woont wettelijk samen met een werkloze partner en krijgt een standplaatstoelage. Hij heeft 3 kinderen ten laste, waarvan 1 met een handicap.
Bruto: 3.699,60 euro loon, met 2.451,72 euro eindejaarstoelage en 3.403,63 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.790,51 euro loon, met 1.017,66 euro eindejaarstoelage en 1.572,92 euro vakantiegeld.
D. Anna werkt op D-niveau in salarisschaal D291 met een anciënniteit van 2 jaar, als contractueel arbeider. Ze is gehuwd of wettelijk samenwonend en haar echtgenoot heeft een beroepsinkomen van > 221 euro. Ze heeft 1 kind ten laste.
Bruto: 2.931,24 euro loon, met 2.159,74 euro eindejaarstoelage en 2.696,74 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 1.925,54 euro loon, met 981,81 euro eindejaarstoelage en 1.365,98 euro vakantiegeld.
Lees ook: Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

3. Wat met je voorgaande ervaring?
Heb je al ervaring wanneer je aan de slag gaat bij de Vlaamse overheid? Dan kan je in bepaalde gevallen die ervaring laten meetellen bij de berekening van je loon.
● Heb je al ervaring bij een andere overheidsdienst of een werkgever uit de publieke sector? Dan tellen je dienstjaren mee voor de berekening van je anciënniteit.
● Kom je uit de privésector of werk je als zelfstandige? Dan kunnen je gewerkte jaren meetellen als je nieuwe leidinggevende deze ‘functierelevant’ vindt.

4. Welke andere voordelen en tegemoetkomingen zijn er nog?
Naast het loon maak je bij de Vlaamse overheid nog kans op andere (financiële) voordelen, tegemoetkomingen, vergoedingen en toelagen zoals:
● Hospitalisatieverzekering
● Maaltijdcheques
● Tussenkomst woon-werkverkeer
● Internet en computer
● Persoonlijk gebruik dienstwagen
● Tussenkomst beeldschermbril
● Tussenkomst medische check-up 50+
● Rechtsbijstand
● Voordelige kinderopvang tijdens schoolvakanties
● Begrafenisvergoeding
● Opleidings- en vormingsaanbod
● Psychosociale en juridische hulp
● Griepvaccinatie
● Toelage voor dienstreizen
● Vakantiegeld en eindejaarstoelage
● Haard- en standplaatstoelage
● Toelage voor tijdelijke functieverzwaring
● Prestatietoelage
● Mandaattoelage
● Nacht-, zaterdag- en/of zondagsvergoedingen
● Permanentietoelage
● Oplage ploegenarbeid
● Overuren
● Gevaartoelage
● Kraamgeld en kinderbijslag
● Competentiepremie
● Toelagen voor specifieke personeelscategorieën zoals loodsen en luchthavenpersoneel

Reacties uitgeschakeld voor Een bibliotheek voor iedereen! ​Bibliotheekcharter

Een bibliotheek voor iedereen! ​Bibliotheekcharter

Door | 4 oktober 2018 | Nieuws

4 oktober 2018 – Bron: http://www.bibvooriedereen.be/charter.html

Iedereen is welkom in de openbare bibliotheek. Je vindt er computers en wifi, maar evengoed een fijn gesprek of een kopje koffie. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.

De bibliotheek draagt bij aan het maatschappelijke debat. Ze maakt mensen weerbaar in hun strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede. Ze versterkt haar lokale gemeenschap, garandeert gelijke kansen en biedt ontspanning.

Om dit elke dag opnieuw waar te maken, werkt een toegewijd team van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers samen met partners uit sectoren zoals cultuur, jeugd, onderwijs, economie en welzijn en met andere bibliotheken. Zo functioneert de openbare bibliotheek als knooppunt in lokale, regionale en Vlaamse netwerken en zet ze de noden van haar gebruikers centraal.
De openbare bibliotheek: een klavertje vier

De bibliotheek kan dit verwezenlijken, omdat zij beschikt over de nodige deskundigheid. Ze staat met twee voeten in de lokale gemeenschap. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar je toegang tot informatie krijgt.
Door en voor de lokale gemeenschap

✓ De bibliotheek vormt een netwerk met lokale en regionale partners, zoals scholen, culturele organisaties, verenigingen of welzijnsdiensten.
✓ De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen om een professionele educatieve en sociale werking uit te bouwen.
​✓ Ze coördineert activiteiten voor specifieke doelgroepen in functie van lokale noden.
​✓ De bibliotheekbezoeker maakt mee de bibliotheek.
Een professionele werking

.✓ Je wordt er deskundig geholpen.
✓ De bibliotheek beschikt over voldoende medewerkers die correct verloond worden.
​✓ De bibliotheekmedewerkers krijgen genoeg kansen om zich bij te scholen.
Een veilige en toegankelijke plek

✓ Je kunt de bibliotheek vlot bereiken, ook met de fiets en met het openbaar vervoer.
​✓ Je ontdekt er uiteenlopende activiteiten. Er zijn leeshoekjes en studieplekken.
​✓ Het is een open huis waar je mensen ontmoet. Je kunt er ervaringen delen, in debat gaan of samen kennis creëren.
​✓ De bibliotheek beschikt over voldoende ruime openingsuren.
Toegang tot cultuur en informatie

✓ Voor iedereen ligt de drempel laag.
✓ Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van alle diensten van de bib.
✓ Je ontdekt er een actueel aanbod aan boeken, tijdschriften, films … afgestemd op jouw wensen.
​✓ Je kunt er jouw expertise ontwikkelen en delen met anderen.
✓ Je hebt er toegang tot internet en digitale media.
✓ Je krijgt er begeleiding op maat, van de bibliotheek, van partners of van je buur.

Lijst van gemeenten die het charter hebben getekend

Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheken vragen aandacht voor werking en personeel

Bibliotheken vragen aandacht voor werking en personeel

Door | 4 oktober 2018 | Nieuws

Bron: VRT -NIEUWS 4 oktober 2018 – Kristien Bonneure

Minder bibliotheekfilialen en leners, wel meer bezoekers: petitie vraagt blijvende aandacht voor de bib
Een bibliotheek in je gemeente, dat is een basisrecht, ook na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat staat in een petitie met 56.000 handtekeningen, die vanmorgen is overhandigd aan Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans. Uit een rondvraag van VRT NWS blijkt dat de laatste jaren het aantal filialen is gedaald. Veel bibliotheken zijn aan het “vervellen” tot kenniscentra, met steeds meer bezoekers en minder leners.

Het goede nieuws: in nagenoeg elk van de 308 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten is er nog altijd een openbare bibliotheek. De initiatiefnemers van “Bib voor iedereen” (bibliotheken en partners als Davidsfonds of Gezinsbond) willen dat dan ook na de gemeenteraadsverkiezingen zo blijft. 56.000 mensen hebben de petitie ondertekend, en 223 gemeentebesturen hebben een charter ondertekend waarin ze beloven om de bib te behouden.

De petitie is vanochtend overhandigd aan Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement.

De bibliotheken maken zich zorgen. In 2016 is er namelijk een en ander veranderd in hun financiering. Traditiegetrouw krijgen ze zowat tweederde van hun centen van de stad of de gemeente, en één derde van de Vlaamse overheid.

Sinds 2016 worden de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor de bibliotheken (ruim 50 miljoen euro per jaar) in het algemene Gemeentefonds gestort, zonder dat ze “gelabeld” of “geoormerkt” zijn voor de bibliotheken. Een stad of een gemeente kan dat geld met andere woorden ook voor pakweg sociale huisvesting gebruiken. Een bib is niet langer verplicht.

We maken ons zorgen over enkele gemeenten, waar er intern discussie is over al dan niet een bib

In de aflopende bestuursperiode zijn er geen bibliotheken gesloten. Maar de sector vreest dat dat wel eens zou kunnen gebeuren vanaf 2019, vooral dan in kleinere gemeenten.

Mindere – maar soms betere – vestigingen, minder personeel, fluctuerend budget

Nu al is er een trend om filialen van bibliotheken te sluiten. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Roeselare, Heist-op-den-Berg of Dendermonde. In de plaats komt soms wel een fonkelnieuwe centrale bibliotheek met alles erop en eraan, tot een leescafé toe, zoals het kenniscentrum ARhus in Roeselare, de Krook in Gent, Muntpunt in Brussel, de bibs van Lummen, Tremelo of Dendermonde (waar nog wel allerlei bouwtechnische gebreken aan zijn) of de toekomstige bib van Mechelen Het Predikheren (opening gepland in 2019). “Er wordt gelukkig toch nog wel geïnvesteerd in bibliotheken,” zegt Bruno Vermeeren.

Opvallend is ook dat het aantal personeelsleden van de bibliotheken daalt, met zo’n tien procent de afgelopen tien jaar. Vaak worden gepensioneerden niet vervangen. Al wie een bib binnenloopt, merkt dat ontleningen en betalingen bijvoorbeeld vaker geautomatiseerd gebeuren. Enerzijds een modernisering, anderzijds wel minder persoonlijk contact en advies aan de bib-gebruiker. “Zonder degelijk opgeleid personeel heb je geen goede bibliotheekwerking,” vindt Bruno Vermeeren.

Wat de werkingsmiddelen betreft rapporteerden de bibliotheken vaak een daling, zeker in het begin van de afgelopen bestuursperiode. In 2018 waren er weer meer bibs die hun middelen zagen toe- dan afnemen. “Een stabilisatie, maar op een lager niveau dan voor de crisis,” zegt Bruno Vermeeren van de VVBAD, de koepelorganisatie van de openbare bibs in Vlaanderen en Brussel.

Minder ontleners, meer bezoekers

De laatste officiële cijfers voor heel Vlaanderen dateren van 2015: toen waren er 19.363.510 bezoekers en 1.450.266 leners. Eén op de vijf inwoners van een stad leende in dat jaar een boek of dvd. 59% van de leners was een vrouw. Afhankelijk van de provincie was tussen 30 en 39% een jonge lener.

Heel opvallend: de gebruikers van de bib zijn in toenemende mate bezoekers voor de activiteiten (lezingen, voorleessessies, opleidingen…) en in afnemende mate leners van boeken of dvd’s. Het aantal leners daalde tussen 2008 en 2015 met zo’n 10%.

Mensen komen naar de bib om andere redenen dan het ontlenen van boeken of dvd’s

Er zijn steeds meer activiteiten zoals voorleessessies, boekvoorstellingen, interviews maar ook cursussen en tentoonstellingen. Of je gaat naar de bib om je krantje te lezen, wie weet met een kop koffie erbij.

“Kenniscentra”

Veel bibliotheken spelen daarop in en herdopen zichzelf tot “een inspiratieplek voor kennis, cultuur en innovatie” (De Krook in Gent), een “open kenniscentrum” (ARhus Roeselare) of een “makerbib” (Bree). “We willen verhalen blijven aanbieden, in boek- of andere vorm, maar voor de kennisoverdracht zetten we in op workshops, over mediawijsheid, 3D-printing … ” zegt bibliothecaris Annemie Arras.

Bree komt binnenkort met een primeur voor ons land: de bibliotheek zal open zijn tussen 10 en 22 uur, waarvan maar 30 uur per week mét personeel. Buiten de bemande openingsuren zal iedereen met een e-ID en een persoonlijke code boeken of andere bib-materialen kunnen kiezen. “Niet uit besparingsoverwegingen,” benadrukt Annemie Arras. “In Bree zijn zowel werkingsmiddelen als personeel redelijk stabiel gebleven.” Maar ze deelt wel de vrees voor andere bibliotheken in Vlaanderen.

“Vroeger was de bib de enige plek waar je informatie kon vinden, nu is de concurrentie veel groter. Bibs willen nu vooral mensen helpen om de juiste competenties te vinden, om te kunnen werken met tablets en smartphones, maar ook om kwaliteitsvolle informatie te kunnen scheiden van fake news, en om nieuwe dingen en culturen te leren kennen”, zegt Bruno Vermeeren van de VVBAD.

lees artikel op www.vrt.be

Reacties uitgeschakeld voor Protest tegen de pensioenplannen van de federale regering

Protest tegen de pensioenplannen van de federale regering

Door | 2 oktober 2018 | Nieuws

Vakbonden leggen Brusselse metro grotendeels plat

Bron: De Tijd, 2/10/2018

Door vakbondsacties dinsdagochtend is er slechts op één Brusselse metrolijn verkeer. Ook in Antwerpen, Gent en Vlaams-Brabant is er hinder bij het openbaar vervoer.
Protest tegen de plannen van de federale regering om de pensioenen betaalbaar te maken, leidt dinsdagmorgen tot grote hinder in Brussel, Antwerpen en Gent. De treinen rijden wel. De ochtendspits op de autosnelwegen verloopt vrij druk, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.
De meeste hinder is er in Vlaams-Brabant en op de stadsnetten van Antwerpen en Gent. Maar ook daarbuiten vallen er ritten weg. In de hele provincie Antwerpen is de dienstverlening zwaar verstoord, meldt De Lijn.
Op het stadsnet van Antwerpen was om 7.30 uur een kwart van de stadsbussen en de helft van de trams uitgereden. Op de lijnen van Antwerpen naar het noorden van de provincie en in de regio Mechelen is driekwart van de chauffeurs aan de slag. In de regio Turnhout is dat ongeveer twee derde, klinkt het.
Ook in Gent is het stadsnet zwaar verstoord. Tramlijn 1 en de stadsbussen 3 en 5 rijden om het kwartier. Bij tramlijnen 2 en 4 en de stadsbus 9 is dat om het halfuur. Andere stadsbussen rijden niet. Na 20 uur rijden er geen stadslijnen meer. In Aalst wordt bijna de helft van de stadslijnen gereden.
Kusttram

In Vlaams-Brabant is er in heel de provincie hinder. De dienstverlening is het meest verstoord in de grote rand rond Brussel, vooral in het Pajottenland en de Druivenstreek. Ook het stadsnet van Leuven ondervindt grote hinder. In Limburg zijn zeven op de tien chauffeurs uitgereden. De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Ook op de stadslijnen van Hasselt, Genk, Tongeren en Sint-Truiden rijden beduidend minder bussen. Bij de belbussen kunnen niet alle gereserveerde ritten gereden worden.
In West-Vlaanderen tot slot rijdt 90 procent van de chauffeurs. Bij de kusttram is de hinder groter, met drie trams op de vier die rijden. Op het stadsnet van Oostende rijdt 60 procent van de bussen.
In Brussel was dinsdag om 6 uur slechts één metrolijn actief: lijn 1. Tussen Simonis en De Brouckère zijn bussen ingelegd. Heel wat bussen en trams op andere lijnen rijden niet.
In Brussel is een manifestatie gepland vanaf 10 uur op het Albertinaplein, net als een omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. Een vakbondsdelegatie zal premier Charles Michel (MR) en Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) ontmoeten. De bonden verwachten meer dan 10.000 manifestanten in Brussel.
In Antwerpen start een manifestatie om 10.30 uur aan de Leopold De Waelplaats, in Leuven om 10 uur aan het Martelarenplein, in Hasselt om 10.30 uur aan het station, in Gent om 11 uur aan de Federale Pensioendienst in de Koningin Fabiolalaan en in Kortrijk om 11 uur aan de Federale Pensioendienst in de Keer der Vlamingenstraat.

Reacties uitgeschakeld voor Verliezen universiteiten hun wetenschappers ?

Verliezen universiteiten hun wetenschappers ?

Door | 26 september 2018 | Nieuws

Bron: VRT-nieuws, 25 09 2018  – Brigitte Vermeersch

Vlaamse universiteiten richten zich tot nieuwe regering: “Investeer, anders komt basiswerking in gedrang”

De vijf Vlaamse universiteiten trekken aan de alarmbel. Door de jarenlange besparingen dreigt hun basiswerking ernstig in het gedrang te komen, zo schrijven ze in een verkiezingsmemorandum voor de nieuwe regeringen.

“Wees wijs, investeer in grijs.” Dat is de titel van het verkiezingsmemorandum waarmee de 5 Vlaamse universiteiten samen naar de nieuwe regeringen trekken. In een hoogtechnologische samenleving, gesteund op kennis en onderzoek, rendeert het om in grijze hersencellen te investeren, legt de voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad ( VLIR), Herman Van Goethem uit.

Als we niet opletten dan lopen de universiteiten straks het risico om zoals de bruggen en wegen wegens slecht onderhoud soms eens uit te vallen

De voorbije jaren kregen de Vlaamse universiteiten vooral met besparingen op hun werking te maken. Alleen al in 2018 werd zo 64 miljoen euro bespaard, staat in het memorandum. En door de systematische onderindexering van de afgelopen 10 jaar in de werkingstoelagen liepen de universiteiten bijna 300 miljoen euro mis.

Ook het groeiend aantal studenten werd jarenlang niet doorgerekend, zegt Herman Van Goethem, zodat er nu 15.000 studenten zijn waar de universiteiten geen geld voor krijgen.  En ook de investeringen voor gebouwen en infrastructuur dekken maar 22 procent van de noden.

“Als we niet opletten, dan lopen de universiteiten straks het risico om een beetje te zijn zoals de bruggen en wegen die wegens slecht onderhoud soms eens kunnen uitvallen”, merkt hij op. Daarom vragen de universiteiten aan de nieuwe Vlaamse regering minstens een verdubbeling van de huidige infrastructuurgelden.

Meer mogelijkheden om buitenlands toptalent aan te trekken

De vijf Vlaamse universiteiten vragen ook meer mogelijkheden om buitenlands toptalent aan te trekken en te verlonen. En hun verhuizing naar hier moet ook veel makkelijker kunnen, want nu is dat geen sinecure, zegt Van Goethem.

“Je hebt soms echt collega’s die we niet naar hier kunnen krijgen omdat we niet tijdig de procedure hebben kunnen afronden. En de procedure is ook loodzwaar waarbij de buitenlandse onderzoekers bij wijze van spreken ongeveer gelijk worden geschakeld met transitmigranten.”

Ook de strenge taalregeling moet soepeler. Wegens de beperkingen om in het Engels te doceren, moeten buitenlandse proffen die naar Vlaanderen komen Nederlands leren spreken op een hoog niveau, maar dat is moeilijk om te halen. En ook dit zet een rem om buitenlandse docenten naar hier te halen, zegt Van Goethem.

Door de pensioenhervorming lopen we  het risico op een braindrain waarbij de allerbesten niet meer naar de universiteit gaan

Om buitenlands talent, maar ook toppers in Vlaanderen te kunnen aantrekken willen de vijf Vlaamse universiteiten ook dat de huidige aantrekkelijke pensioenen voor professoren behouden blijven. De federale regering wil die met de pensioenhervorming verlagen. Maar volgens de universiteiten zal dat meebrengen dat toptalent niet meer voor een carrière aan de universiteit zal kiezen.

“Zeker in de richtingen exacte wetenschappen of de geneeskundige wetenschappen kunnen deze toppers elders een veel hoger loon krijgen”, zegt Herman Van Goethem. “Als je wil dat zij kiezen voor een wereld van onderzoek en onderwijs dan moet je echt wel zorgen dat je meer concurrentieel bent tegenover de private sector. Door de pensioenhervorming lopen we  het risico op een braindrain waarbij de allerbesten niet meer naar de universiteit gaan en dat zou heel erg zijn.”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/25/vlaamse-universiteiten-vragen-dat-nieuwe-regering-dringend-opnie/

Reacties uitgeschakeld voor Personeelstekort bij Dienst Vreemdelingenzaken

Personeelstekort bij Dienst Vreemdelingenzaken

Door | 26 september 2018 | Nieuws

Bron: VRT-nieuws, 26/09/2018

“Werkdruk te hoog om de dossiers degelijk te kunnen onderzoeken”

Volgens ACV Openbare Diensten is er te weinig personeel op de dienst gezinshereniging. In 2015 steeg het aantal asielaanvragen. Indien de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, kan hij of zij een vraag tot gezinshereniging indienen. Daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Vanaf 2016 steeg het aantal aanvragen. “Er is niet genoeg personeel om die extra dossiers tijdig af te handelen”, zegt vakbondsafgevaardigde Luc Jacobs.

Eind 2015 – begin 2016 was er een piek van asielzoekers. De dienst vreemdelingenzaken (DVZ) kreeg toen tijdelijk extra personeel om de asieldossiers binnen redelijke termijnen te onderzoeken en af te handelen. Dat extra personeel is grotendeels weer weg. Maar daarna kwam de voorspelde stijging van aanvragen tot gezinshereniging. “Door het personeelstekort kunnen we niet garanderen dat die dossiers grondig onderzocht wordt”, zegt Luc Jacobs

Het personeel moet volgens de christelijke vakbond quota halen. Bovendien moeten de wettelijke termijnen gerespecteerd worden. In een dossier tot gezinshereniging moet binnen de 9 maanden een beslissing genomen worden. Als er binnen die termijn geen beoordeling komt, wordt het dossier automatisch goedgekeurd.

Volgens vakbondsafgevaardigde Luc Jacobs wordt door de te hoge werkdruk oppervlakkig geoordeeld. “Er zijn te veel dossiers voor te weinig personeelsleden. Met als gevolg dat de dossiers niet altijd ten gronde onderzocht worden. Wat toch wel spijtig is voor die mensen als ze dan hun aanvraag geweigerd zien.”

Volgens het weekblad Knack worden “zeker ook verblijfskaarten afgeleverd aan mensen die een schijnhuwelijk afgesloten hebben of zelfs gezocht worden in het buitenland”. Of dat klopt, kon VRTNWS niet bevestigd krijgen.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/26/personeelstekort-bij-dienst-vreemdelingenzaken-volgens-acv-wer/