Agentschap Binnenlands Bestuur, 19 maart 2018

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen publiceren vandaag de gemeente- en stadsmonitor. Dit nieuw grootschalig onderzoek peilt onder andere naar de tevredenheid van burgers over hun lokale woon- en leefomgeving en naar hoe ze leven. Een van de voornaamste conclusies is dat een grote meerderheid van de burgers graag in zijn gemeente of stad woont en een hoge algemene tevredenheid ervaart. Toch zijn er nog heel wat knelpunten op weg naar de ideale woon- en leefomgeving. De tevredenheid van burgers verschilt bovendien sterk tussen de gemeenten. Hieronder een samenvatting van een aantal belangrijke bevindingen.

Woon- en leefomgeving

De gemeente- en stadsmonitor leert dat 79% van de inwoners tevreden is met de eigen buurt en 76% met de eigen gemeente. In veel gemeenten blijkt dat de kwaliteit van de publieke ruimte nog onvoldoende aansluit bij het beeld dat inwoners hebben van een aantrekkelijke woonomgeving. Vooral de staat van fiets- en voetpaden zijn een heikel punt voor veel inwoners. Slechts 1 op 2 inwoners is hierover tevreden.

Andere opmerkelijke bevindingen over woon- en leefomgeving:

 • Onaangepaste snelheid van het verkeer en zwerfvuil wekken bij de inwoners de meeste ergernis op. Bijna de helft van de inwoners geeft aan vaak last te hebben van onaangepaste snelheid in de buurt. Dit hangt ook nauw samen met lawaai van verkeer en sluipverkeer. Zwerfvuil is voor bijna 4 op 10 inwoners een buurtprobleem.
 • De woonomgeving kan voor veel inwoners ook nog een stuk verkeersveiliger. Slechts 1 op 2 inwoners vindt het veilig om te fietsen. Amper 1 op 3 vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen met de fiets of te voet.
 • De tevredenheid over voorzieningen in de Vlaamse steden en gemeenten is groot: 3 kwart van de inwoners is hierover tevreden.
 • 1 op 5 inwoners geeft aan binnen de 5 jaar te willen verhuizen. In de steden is dat 1 op 3. De levensfase, de positie op de woningmarkt, maar ook de eigen perceptie van de kwaliteit van de woonomgeving beïnvloeden deze verhuisintentie.

Welzijn en samenleven

Bij het welzijn van de inwoners is een tweedeling merkbaar tussen de centrumsteden en de andere steden en gemeenten. Er wonen meer mensen met betalingsmoeilijkheden in de steden, er worden meer kinderen in kansarme gezinnen geboren, het beschikbare inkomen is er lager en de werkloosheid is er merkelijk hoger. De participatiegraad voor culturele activiteiten en het aandeel inwoners dat zelf sport is wel hoger in de steden.

Andere opmerkelijke bevindingen over welzijn en samenleven:

 • Bijna 60% van de bevolking heeft veel contact met buurtbewoners. 2 op 3 vindt personen uit andere culturen sympathiek. In 13 steden is de openheid ten opzichte van andere culturen toegenomen. Een kwart van de Vlamingen vindt daarnaast ook dat er te veel mensen van andere culturen in zijn buurt of gemeente wonen. Hierbij zijn erg grote verschillen tussen de gemeenten.
 • Mensen voelen zich veiliger in de eigen buurt dan op andere plaatsen in de gemeente of stad. 4% voelt zich onveilig in de buurt of mijdt er plekken.
 • Het onveiligheidsgevoel in de steden is groter, maar het neemt wel af ten opzichte de voorgaande jaren.

Inwoners en hun bestuur

De bevraging van de gemeente- en stadsmonitor toont dat de mensen meer tevreden zijn over de informatie die ze krijgen van de gemeente of stad, dan over de inspanningen om hen te consulteren. Zo is 78% tevreden over de informatie over activiteiten in de gemeente. Minder dan de helft van de inwoners is echter tevreden over de inspanningen om bewoners te betrekken bij veranderingen en met de wijze waarop met vragen van burgers wordt omgesprongen.

Andere vaststellingen over de inwoners en hun bestuur:

 • Grotere tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen (73%) dan over de digitale dienstverlening (65%). Grotere verschillen tussen de gemeenten wat betreft de tevredenheid over digitale dienstverlening. Grote tevredenheid over de loketvoorzieningen (77%). 28% van de contacten tussen burgers en overheid verlopen in de steden vandaag al uitsluitend digitaal maar dit varieert sterk.
 • Het vertrouwen in het lokale bestuur en de politie ligt merkelijk hoger dan in de federale en Vlaamse overheid. 35% van de inwoners heeft (zeer) veel vertrouwen in het gemeente- of stadsbestuur, 47% in de politie.
 • In weinig gemeenten (1 op 10) heeft ten minste de helft van de inwoners veel vertrouwen in het gemeente- of stadsbestuur.

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren is de uitdaging voor alle gemeenten. Er zijn gelijkaardige demografische uitdagingen: bevolkingsgroei, vergrijzing, dalende actieve populatie, toenemend aantal huishoudens. Maar de intensiteit van deze uitdagingen kan erg verschillen tussen de gemeenten. Socio-economisch zijn de verschillen tussen de gemeenten ook groter. Zeker de centrumsteden kennen een meer uitgesproken context. Ze produceren heel wat welvaart maar kennen ook grotere uitdagingen inzake armoede en achterstelling. Daarom moeten de resultaten voor elke gemeente vanuit de eigen context van die gemeente bekeken worden.

Een volledig overzicht van de rapporten op gemeentelijk of stedelijk niveau wordt vandaag gepubliceerd op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be en op www.statistiekvlaanderen.be.

Bron: Vlaamse Ministerraad, 09 03 2018
Het Vlaams Regeerakkoord bevat verschillende engagementen voor een optimalisatie van de werking van de Vlaamse overheid. Die engagementen zijn verder uitgewerkt in de beleidsnota’s Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken. Na adviezen van de SERV, de Minaraad, de Vlaamse Woonraad, de SARO, de MORA, de SAR WGG, de SALV, de VLOR, de SAR CJSM, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Provincies, keurt de Vlaamse Regering nu opnieuw principieel het voorontwerp van Bestuursdecreet goed. Door de keuze voor het bundelen van verschillende bestuurlijke hervormingen in het groenboek ‘bestuur’ en het witboek ‘open en wendbare overheid’ coördineert dit decreet 12 bestaande bestuurlijke decreten. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Reacties uitgeschakeld voor Lessen Arabisch in het OCMW: een minister reageert

Lessen Arabisch in het OCMW: een minister reageert

Door | 7 maart 2018 | Nieuws

Bron: Nieuwsblad.be, 6 maart 2018 e.a.Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) beveelt een onderzoek naar de lessen Arabisch die het OCMW van Gistel organiseert voor de medewerkers. Ze wil ook weten of het in andere gemeenten gebeurt. “Ik verwerp dit initiatief, vanuit al mijn bevoegdheden en vanuit mezelf als persoon”, zei ze in het parlement na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

Vrijwilligers, maatschappelijke werkers en politieagenten die in contact komen met nieuwe inwoners kunnen in het Sociaal Huis van Gistel een cursus Arabisch volgen. Het OCMW wil daarmee bij de eerste contacten het ijs breken en vertrouwen wekken.

Homans is naast minister van Binnenlands Bestuur ook minister van Inburgering en steunt het initiatief absoluut niet.  Het is daarbij nog maar eens duidelijk hoe de stoel van Binnenlands Bestuur en Inburgering zich niet makkelijk laat combineren.

“Het is niet verenigbaar met onze doelstellingen van integratie”. “Het is belangrijk dat nieuwkomers vanaf dag één in een taalbad Nederlands worden ondergedompeld. Als er mensen zijn die het Nederlands toch onvoldoende zouden beheersen, zijn er nog altijd andere manieren om daar mee om te gaan. Men kan bijvoorbeeld met pictogrammen werken, ik denk dat dat een veel betere manier is om de integratie te bevorderen.”

Homans geeft West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé daarom opdracht na te gaan wat het doel is van de lessen. De Vlaamse lokale overheden zijn immers verplicht het Nederlands als omgangstaal te hanteren. “Als blijkt dat er een onverenigbaarheid is met de taalwetgeving, zal ik onmiddellijk optreden”, aldus de minister. “Misschien gebeurt dit ook bij andere lokale besturen, dus ik heb ook de andere gouverneurs opdracht gegeven te controleren of er overtredingen plaatsvinden.”

Zie ook:

Reacties uitgeschakeld voor Over hulpverlening en de taalwetten (de case ‘Gistel’)

Over hulpverlening en de taalwetten (de case ‘Gistel’)

Door | 7 maart 2018 | Nieuws

Burgemeester Gistel over onderzoek Homans: “Heel veel gemeenschapsgeld en om wat te bewijzen?”

Bron: VRT-nieuws, 6 maart 2018

 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft een onderzoek bevolen naar de lessen Arabisch die het OCMW van de stad Gistel organiseert. “Ik verwerp dit initiatief”, klinkt het. Burgemeester Bart Halewyck (CD&V) van Gistel vindt dat “much ado about nothing”.

In Gistel kunnen vrijwilligers, stadsmedewerkers en sociaal assistenten een cursus basiswoorden Arabisch volgen om “het ijs te breken en gemakkelijker contact te leggen” met vluchtelingen in de gemeente.  “De cursiste zelf is iemand van Syrische afkomst die in Syrië lesgaf. Ze bood zich vrijwillig aan als soort return voor het feit dat ze hier mag blijven wonen”, zegt de burgemeester in “De wereld vandaag” op Radio 1.

Maar minister Homans is erg kritisch voor het initiatief. “Ik verwerp dit vanuit al mijn bevoegdheden en vanuit mezelf als persoon”, zei ze in het parlement na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).  “Het is niet verenigbaar met onze doelstellingen van integratie. Het is belangrijk dat nieuwkomers vanaf dag één in een taalbad Nederlands worden ondergedompeld.” Homans heeft daarom een onderzoek bevolen: alle provinciegouverneurs moeten nagaan of er ook elders dergelijke initiatieven zijn en of dit in overeenstemming is met de taalwetgeving.

De burgemeester van Gistel nuanceert de hele kwestie: “Wij gaan niet in tegen de taalwetgeving. Het is niet de bedoeling om een hoogstaande cursus Arabisch te geven. We gaan de mensen ook niet georganiseerd in het Arabisch aanspreken.” Meneer Halewyck wil naar eigen zeggen ook niet voorbijgaan aan het principe van integratie. “Het beste voorbeeld is de Syrische mevrouw die lesgeeft. Ze is anderhalf jaar in Gistel en ze praat beter Nederlands dan de gemiddelde Waal.”

De kwestie is dan ook “much ado about nothing”. “Maar da’s in het Engels dus ik ga het anders formuleren”, aldus een ironische burgemeester. “Het gaat om een storm in een glas water. “Ik kan mevrouw Homans niet verhinderen om haar onderzoek te doen. Maar daar zal weer heel veel gemeenschapsgeld naartoe gaan en om wat te bewijzen?

De Syrische lesgeefster spreekt na 1,5 jaar beter Nederlands dan de gemiddelde Waal

 

“Dat is een storm in een glas water”, zegt ze.  Volgens Cool ging het om een eenmalige lessenreeks van welgeteld acht uur voor medewerkers en vrijwilligers die in contact komen met anderstalige nieuwkomers. “Geïnteresseerden konden die cursus vrijwillig volgen om toch een paar woorden te kunnen spreken met nieuwkomers. Het spreekt vanzelf dat nieuwkomers in Gistel verplicht worden om Nederlands te leren. Ze hebben ook buddy’s die Nederlands met hen spreken.”

“De lessen Arabisch passen gewoon in de vormingsactiviteiten van ons lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer. Die organiseert eens kooklessen, dan weer Franse lessen, nu waren dat lessen Arabisch.”

Bron: http://www.focus-wtv.be/nieuws/voorzitter-ocmw-gistel-storm-glas-water#

 

Het OCMW-beleid van Gistel

Wie zelf  moeite doet om de   de werking van het OCMW van Gistel te bekijken, merkt een actief OCMW. Daarbij is duidelijk dat het OCMW van Gistel een actief  beleid voert, zorg draagt voor diverse minderheidsgroepen en op integratie inzet.

Bron:

OCMW-RAAd- Gistel verslagen

 

Ook Kortrijk organiseert taallessen

“En waarom zouden de Kortrijkzanen geen Arabisch mogen leren, gratis dan nog, terwijl ze Russisch, Chinees, Oekraïns, Roemeens, Kazachstaans, Mongools, Zuid-Afrikaans, Babango, Likilaba, Sakalala, Bugatti, Lingati, Borribomba en andere Congolese negertalen aan de Hitek tegen woekerprijzen leren !” OCMW-voorzitter Kortrijk

Bron: Jarretel Kortrijk

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur

Tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur

Door | 5 maart 2018 | Nieuws

Bron: Vlaamse Regering, 2/03/2018

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de tuchtprocedure voor het statutair personeel van het lokaal bestuur en dat de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken vaststelt. Het besluit wordt voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.

 

Lees hier het nieuw besluit.

Reacties uitgeschakeld voor Decreet lokaal bestuur: praktische consequenties

Decreet lokaal bestuur: praktische consequenties

Door | 3 maart 2018 | Nieuws

Bron: VVSG

Het decreet lokaal bestuur krijgt definitief vorm en vanaf 2019 verandert het lokale bestuurlijke landschap grondig. De VVSG organiseert op zes plaatsen in Vlaanderen seminaries waar ze inzoomen op de praktische consequenties van het nieuwe decreet. VVSG doet  dit in drie verschillende formules, telkens inspelend op vragen van een specifieke doelgroep:

 • voor managementleden en beleidsmedewerkers ontleden we de nieuwe regelgeving tot op het technische niveau, onder het motto ‘praktisch aan de slag met het nieuwe decreet’ (telkens van 9.30 uur tot 13 uur);
 • voor politici focussen we op consequenties voor de politieke organisatie van het lokaal bestuur en de gewijzigde kieswetgeving (telkens van 18.30 uur tot 20.30 uur);
 • voor colleges is er de mogelijkheid om specifieke vragen over de plaatselijke invoering van het decreet in een adviesgesprek te overleggen (telkens tussen 13 uur en 18 uur); colleges mailen hun vragen en gewenste uurblok voor een adviesgesprek door naar mattie.jacobs@vvsg.be

 

Bekijk de informatie over programma en inschrijving hieronder per plaats en datum:

Reacties uitgeschakeld voor Functiebeschrijving algemeen directeur

Functiebeschrijving algemeen directeur

Door | 28 februari 2018 | Nieuws

BRON: JOBPUNT VLAANDEREN & VVSG

Het stramien van de functiebeschrijving is hetzelfde dan de vroegere functie van secretaris en de modellen die in dat verband circuleerden.

 

 

ALGEMEEN DIRECTEUR

Voorbeeld functiebeschrijving voor gemeente -en OCMW-besturen[1]

 

1.  Doelstelling van de functie

 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Hij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en hij is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

2.  Plaats in de organisatie

 

De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Over de organisatiebeheersing rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau.

De algemeen directeur creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

De opdrachten van de algemeen directeur zijn voornamelijk decretaal bepaald en worden hierna omschreven in de verschillende resultaatsgebieden.

3.  Resultaatsgebieden

3.1.Organisatie en werkingsprocessen

 

De algemeen directeur staat in voor het organiseren van de diensten, het uittekenen en onderhouden van efficiënte werkingsprocessen inclusief het opzetten en opvolgen van een organisatiebeheersingssysteem, teneinde het realiseren van de doelstellingen van de beide besturen te bevorderen en een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

 

Dit omvat o.m. volgende taken:

 

 • Instaan voor de algemene leiding van de diensten, in samenwerking met het gemeenschappelijk managementteam dat de coördinatie van de diensten ondersteunt.
 • Samen met het managementteam een voorontwerp van adequaat gezamenlijk organogram opzetten en up-to-date houden; in voorkomend geval – na delegatie – beslissen over het gezamenlijk organogram.
 • Het vaststellen, na overleg met het managementteam, van een organisatiebeheersingssysteem voor de gemeente en voor het OCMW overeenkomstig de bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur. Instaan voor de werking en organisatie van dit systeem en hierover jaarlijks rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau.
 • Optioneel: op regelmatige basis de werkingsprocessen van de organisatie evalueren en waar nodig bijsturen.
 • Optioneel: instaan voor de (verdere) uitrol van de integratie en samenwerking tussen de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
 • Optioneel: samen met de belanghebbenden bekijken op welke wijze samenwerkingsverbanden en efficiëntere structuren en processen kunnen opgemaakt worden.
 • Samen met de leden van het managementteam de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van de gemeente en van het OCMW bewaken

3.2.Beleidsvoorbereiding: de beleidsrapportering

 

De algemeen directeur ondersteunt en coördineert, op basis van de prioriteiten van de beide besturen en in overleg met het managementteam, de opmaak van een voorontwerp van de beleidsrapporten (het meerjarenplan en de aanpassingen eraan, en de jaarrekening) en de opvolgingsrapportering, om op die manier voor de beide besturen en de organisaties een kader te creëren dat richting geeft bij het nemen van de operationele beslissingen en acties.

 

3.3.Beleidsuitvoering en dienstverlening aan de bevolking

 

De algemeen directeur staat in voor de planning, organisatie, opvolging en evaluatie van de dagelijkse werking van de beide organisaties, om de korte- en lange termijndoelstellingen van de beide besturen te helpen realiseren en een effectieve en efficiënte dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

 

Dit omvat o.m. volgende taken:

 

 • Het managementteam leiden en begeleiden en de leden ervan regelmatig samenroepen om te vergaderen onder zijn/haar voorzitterschap.
 • Samen met de leden van het managementteam de missie van de beide organisaties gestalte geven en dit vertalen in strategische doelstellingen.
 • De arbeidstijd, verloven en afwezigheden binnen het kader van de lokale rechtspositieregeling afstemmen op de dienstverlening.[2]
 • Optioneel: de leden van het managementteam stimuleren om op hun domein relevante beleidsvoorstellen te formuleren, in lijn met de bestuursakkoorden.
 • Optioneel: Leiden en faciliteren van belangrijke (strategische-, verandering-) projecten.
 • Coördineren, met de hulp van het managementteam, van dienstoverschrijdende dossiers, eventueel complexe (probleem)dossiers
 • Samen met het managementteam de interne communicatie bewaken. Optioneel: opstellen, in overleg met het managementteam van een intern communicatieplan en zorgen dat de interne verslaggeving tijdig verspreid wordt aan alle belang- en rechthebbenden.
 • Zorgen voor de organisatie van de behandeling van briefwisseling en het beheer van het archief.
 • Zorgen, in het kader van het organisatiebeheersingssysteem, voor de interne organisatie van klachtenbehandeling van de gemeente en van het OCMW en de rapportering ervan aan de beide raden.
 • Zorgen voor de interne organisatie van de behandeling van de aanvraag van ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken in het kader van (passieve) openbaarheid van bestuur.

3.4.Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

 

De algemeen directeur vormt de brug tussen de gemeentelijke en OCMW-organisatie en de politieke beleidsorganen en streeft effectieve en efficiënte organisaties na die op één lijn staan met de beleidsvisie. De algemeen directeur ziet daarnaast toe (redactioneel, inhoudelijk, opvolging) op de besluit- en dossiervorming van de politieke organen: gemeente- en OCMW-raad, de raadscommissies, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het BCSD.

 

Dit omvat o.m. volgende taken:

 

 • Het op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak adviseren van de gemeente- en OCMW-raad, de raadscommissies , het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het BCSD, zowel op structurele als op ad-hoc basis en zowel vanuit korte termijn als langetermijnperspectief.
 • Mede namens het managementteam een afsprakennota afsluiten met het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau en het BCSD en de voorzitter van het BCSD over de wijze waarop de algemeen directeur en de overige leden van het managementteam met elkaar samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over omgangsvormen tussen bestuur en organisatie (ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad).
 • Instaan voor een goede informatiedoorstroming, communicatie en maximale afstemming tussen het managementteam enerzijds en de beide besturen anderzijds.
 • In samenwerking met de betrokken diensten een geschikte voorbereiding verzekeren van de dossiers die op de gemeente- en OCMW-raad, de raadscommissies , het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het BCSD worden voorgelegd.
 • De vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad, de raadscommissies , het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het BCSD bijwonen; het opstellen en ondertekenen van de notulen en van het zittingsverslag van de raad; in voorkomend geval in de notulen melding maken van de intrekking, vernietiging of niet-goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid.
 • De nodige handelingen stellen voor de installatie van nieuwe politieke organen.
 • Medeondertekening van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de gemeente- of OCMW-raad, het college, het vast bureau, het BCSD en de burgemeester; medeondertekening vande briefwisseling van de gemeente en van het OCMW; in voorkomend geval, medeondertekening van alle andere stukken van de gemeente en van het OCMW..

3.5.Hoofd van het personeel

 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten en staat aan het hoofd van het personeel. De algemeen directeur staat in voor het nemen van HR-initiatieven, opdat de diensten steeds zouden kunnen beschikken over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers zodat opdrachten en doelstellingen kunnen gerealiseerd worden.

De algemeen directeur bekijkt met beide besturen op welk niveau een bevoegdheid best thuishoort en doet in voorkomend geval voorstellen tot delegatie (van raad naar uitvoerend orgaan; van politiek naar administratie; van algemeen directeur naar andere personeelsleden).

 

Dit omvat o.m. volgende taken:

 

 • Het werkgeversgezag van het bestuur op de werkvloer uitoefenen.
 • Instaan voor het dagelijks personeelsbeheer van gemeente en OCMW .
 • In overleg met het managementteam zorgen voor het voorontwerp van en de rechtspositieregeling. (we stellen voor om het begrip personeelsformatie te schrappen aangezien ze vanaf 2019 niet meer verplicht is).
 • Instaan voor het opzetten van adequate HR processen (selectie & rekrutering, vorming, ontwikkeling en feedback, loopbaanmanagement, uitstroom…).
 • Optioneel: In overleg met bestuur en managementteam werken aan een geschikte organisatiecultuur; werken aan een klimaat van vertrouwen.
 • Zorgen voor een efficiënte en motiverende delegatie van bevoegdheden (dagelijks personeelsbeheer, handtekeningbevoegdheid, aanstellingsbevoegdheid, budgethouderschap…) naar andere personeelsleden.
 • Verzekeren dat de randvoorwaarden vervuld zijn opdat leidinggevenden op een correcte manier het personeelsbeleid uitvoeren binnen hun diensten.[3]
 • Aandacht hebben voor goede werkomstandigheden en in het bijzonder voor de verplichtingen in het kader van het welzijn op het werk.
 • Deelnemen aan het syndicaal overleg in het Bijzonder (onderhandelings) Comité en het (de) overlegcomité(s) en instaan voor een goed sociaal klimaat in de gemeentelijke en OCMW-organisatie.
 • Zorgen voor opvolging van het personeel en, in voorkomend geval, voor de evaluatie van het personeel dat op ambtelijk niveau geëvalueerd wordt.
 • Zorgen voor een ontwerp van gezamenlijke deontologische code; in het kader van het organisatiebeheersingssysteem voorstellen doen voor een integriteitsbeleid voor op politiek en ambtelijk niveau.
 • In voorkomend geval – na delegatie – de aanstellings-, tucht- en ontslagbevoegdheid uitoefenen (met uitzondering van de aanstellings-, tucht- en ontslagbevoegdheid ten aanzien van de algemeen directeur, van de financieel directeur en van de eventuele ombudsman).
 • In voorkomend geval – na delegatie – de eigen vervanging bij afwezigheid of verhindering regelen door een waarnemend algemeen directeur aan te stellen.
 • In voorkomend geval een voorstel tot beheersovereenkomst opstellen voor het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten door de gemeente en het OCMW. In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat gemeente en OCMW voor bepaalde functies een beroep doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het ‘andere’ bestuur binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur.

3.6. Financieel management

 

De algemeen directeur voert de decretaal verplichte taken uit met betrekking tot het financieel management, ondersteund door de financieel directeur.

Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Volgens het organisatiebeheersingssysteem beslissen of en welke bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking krijgen voor de betaling van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur.
 • In voorkomend geval, volgens het organisatiebeheersingssysteem beslissen wie de facturatie doet, wie de te betalen bedragen goedkeurt en wie verantwoordelijk is voor de kasverrichtingen  en onder welke voorwaarden dit gebeurt.
 • De wettigheids -en regelmatigheidscontrole doen inzake girale betalingen.
 • Volgens het organisatiebeheersingssyteem in voorkomend geval beslissen wie als budgethouder optreedt.

 

3.7.Interne en externe contacten

 

De algemeen directeur stemt de werking van de organisaties af met de verschillende actoren en onderhoudt de goede externe contacten met relevante personen of instanties. De algemeen directeur volgt maatschappelijke ontwikkelingen en evoluties binnen het domein op.

 

Dit omvat o.m. volgende taken:

 

 • Instaan voor de afstemming van de werking van de organisaties met de verschillende politieke en andere actoren teneinde een efficiënte en effectieve dienstverlening te bevorderen.
 • Ondersteunen van de beide besturen bij het aansturen van de vormen van verzelfstandiging en samenwerking van de gemeente en van het OCMW; ermee goede contacten verzekeren en de belangen van de gemeente en het OCMW verdedigen.
 • Zetelen in diverse stuur- en werkgroepen binnen of buiten de gemeente en het OCMW; de gemeente en het OCMW extern vertegenwoordigen; netwerken voor aangelegenheden die binnen de eigen bevoegdheid vallen om de belangen van de gemeente en het OCMW te behartigen en de werking van de beide organisaties te faciliteren.
 • Bijwonen van studiedagen en opvolgen van relevantie literatuur, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.

4.  Competentieprofiel (te vertalen naar eigen competentiewoordenboek)

 

Onderstaande competenties worden geconcretiseerd in een definitie en in een aantal gedragscriteria.

4.1.Klantgerichtheid

 

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en burgers onderkennen en er adequaat op reageren.

 

 • onderneemt structurele acties om de dienstverlening van de gemeentelijke en OCMW-organisatie ten aanzien van klanten en burgers te optimaliseren.
 • Stelt voor de organisaties meetbare doelstellingen voorop op het vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid.
 • Past binnen de organisaties de diensten, procedures, doelstellingen aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van klanten en burgers te beantwoorden.
 • Voorziet voor de eigen organisaties in een systematische bevraging rond klantentevredenheid (procedures).
 • Stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren.

4.2.Samenwerken

 

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van de organisatie of de beide besturen.

 

 • Creëert structuren om de samenwerking te verbeteren.
 • Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen diensten te verstevigen.
 • Draagt samenwerking uit als belangrijke waarde en spreekt anderen daarop aan.
 • Creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties.
 • Creëert/benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg.

4.3.Organisatiebetrokkenheid

 

Zich verbonden tonen met de gemeente en het OCMW; de belangen ervan verdedigen bij anderen.

 

 • Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen, de opdrachten en de handelswijze van de gemeente en van het OCMW.
 • Durft harde standpunten innemen die ten goede komen van de gehele gemeentelijke en OCMW-organisatie, zelfs indien ze minder populair zijn.
 • Praat over ‘wij’ in plaats van ‘zij’ als hij/zij het over de eigen organisaties heeft .
 • Geeft er in de eigen aanpak blijk van, de belangen van de gemeente en het OCMW te onderkennen en zelf conform te handelen.
 • Identificeert zich naar eigen medewerkers en externen met de standpunten en/of beslissingen van het beleid.

4.4.Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht

 

Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed onderbouwde argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepast aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste strategieën.

 

 • Spreekt in een taal zodat het publiek tot wie ze gericht is de taal begrijpt.
 • Communiceert vlot met verschillende doelgroepen.
 • Bouwt zijn/haar betoog op een gericht gestructureerde wijze op.
 • Past de communicatiestijl (vb. formeel, informeel, meer of minder interactief,…) aan, aan de specifieke relatie met de doelgroep.
 • Communiceert selectief vanuit zijn/haar inzicht in en inschatting van de situatie, om zo sneller zijn/haar doel te bereiken.
 • Verkrijgt instemming voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed onderbouwde argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepast aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste strategieën.
 • Enthousiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen voorstellen en ideeën.
 • Trekt tijd uit om in te gaan op signalen van weerstand ook al betreft het inhoudelijke details.
 • Weet tegenargumenten om te buigen en aan te wenden in de eigen argumentatie.
 • Denkt (vooraf) aan de impact die de eigen argumentatie kan hebben op anderen;
 • Voelt aan wat belangrijk is voor de (politieke) opdrachtgever en speelt hier op in.
 • Speelt gepast in op impliciete en onuitgesproken gevoelens van anderen.

4.5.Netwerken

 

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen gemeentelijke en OCMW-organisatie en deze aanwenden voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 

 • Neemt acties om contacten te leggen en te onderhouden .
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang.
 • Gaat actief op zoek naar collega’s uit andere organisaties omwille van informatie, expertise.
 • Legt voorafgaandelijk contacten met anderen om problemen te kunnen opsnuiven en om tot afspraken te komen en slaagkansen te vergroten.

4.6.Visie

 

Feiten bekijken van op een afstand, problemen duiden in zijn verbanden, een onderbouwd oordeel vormen, gegevens in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.

 

 • Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers en herformuleert deze naar hanteerbare vragen en visie.
 • Houdt bij zijn/haar analyse rekening met verschillende aanknopingspunten.
 • Ziet trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten.
 • Kan tegengestelde oordelen van anderen betrekken en integreren in de eigen analyse.
 • Vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel.
 • Benoemt van het eigen oordeel of voorstel zowel de positieve als negatieve kanten.
 • Geeft een “inhoudelijke meerwaarde” aan de thema’s die hij/zij naar voren brengt.
 • Bekijkt feiten van op een afstand en plaatst ze in een ruimere context en langetermijnperspectief.
 • Brengt een eigen beleid naar voren dat beide besturen samen op lange termijn beïnvloedt.
 • Anticipeert op maatschappelijke evoluties en toekomst, evenals op de manier om de eigen gemeentelijke en OCMW-organisaties hierop voor te bereiden.
 • Brengt een eigen beleid naar voren gebaseerd op een duidelijke visie m.b.t. de missie en de objectieven van de gemeentelijke en OCMW-organisatie.

4.7.Resultaatgerichtheid

 

Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overstijgen van doelstellingen.

 

 • Werkt resultaatgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving.
 • formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van anderen/van de organisaties.
 • ontwikkelt een doelgericht en concreet actieplan met doelen, mensen, middelen, timing enz.
 • maakt concrete afspraken met alle betrokkenen in functie van het bereiken van de gestelde objectieven.
 • communiceert op regelmatige basis over de stand van zaken aan de andere betrokkenen.
 • spreekt anderen aan op het bereiken van de doelstellingen wanneer dit nodig blijkt.

4.8.Besluitvaardigheid

 

Zich eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of over een bepaalde actie en het verzamelen van voldoende informatie om tot een besluit te komen.

 

 • Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet altijd even duidelijk in te schatten is.
 • Schat op correcte wijze in of hij/zij over onvolledige maar voldoende informatie beschikt om een beslissing/voorstel te onderbouwen.
 • Neemt beslissingen waarvoor voldoende, maar nog niet alle informatie aanwezig is.
 • Neemt operationele beslissingen op zelfstandige basis (beperkte en overzienbare gevolgen).

4.9.Plannen en organiseren

 

Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteiten bepalen bij het aanpakken van taken of problemen. De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en deze elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de planning.

 

 • Concentreert zich in zijn/haar planning op de gehele opdracht, zonder details uit het oog te verliezen.
 • Behoudt het overzicht over de stand van de uitvoering van projecten ten overstaan van de planning.
 • Besteedt aandacht aan een lange termijn planning, en bouwt daarbij voldoende flexibiliteit in om adequaat op veranderingen te kunnen inspelen.
 • Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed doordacht te werk.
 • Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de beschikbare middelen en zet ze in zodat ze optimaal benut worden.
 • Is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en doelstellingen (bv. werkt met duidelijke doelen en timing…).

4.10.        Leiding geven: sturen en ontwikkelen

 

Het aansturen, ontwikkelen, ondersteunen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de organisaties op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.

 

 • Geeft richting zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie
 • Is een stuwende kracht in de organisaties (inspireert, neemt initiatief, heeft dynamiek).
 • Geeft richting en/of sturing aan door het uitdragen van een duidelijk en inspirerend beleid (geeft aan waar de gemeentelijke en OCMW-organisatie naartoe wil).
 • Zet haalbare, maar uitdagende doelstellingen voor de organisaties.
 • Stuurt het functioneren van individu en team bij, met het oog op het bereiken van de doelstellingen.
 • Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures, in functie van het realiseren van het beleid.
 • Ondersteunt medewerkers bij het behalen van goede resultaten en bij het groeien in een functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van een vermogen om zelfstandig problemen op te lossen.
 • Stimuleert medewerkers  om zelf oplossingen te vinden.
 • Neemt acties om het inzicht van de medewerker in diens eigen functioneren te versterken.
 • Is in staat om zijn/haar advies in coachingstijl aan te passen aan het ontwikkelingsniveau en de eigenheid van zijn/haar medewerkers.
 • Richt zich niet alleen op de taak of het objectief dat gerealiseerd moet worden, maar ook op de persoon die de taak moet uitvoeren.

5.   Functiespecifieke competenties (voorstel – kan aangepast worden naar eigen context/noden)

 

Professionele kennis en kunde van:

 • Publiek recht en administratief recht (Decreet Lokaal Bestuur, wetgeving op de overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur…)
 • Peoplemanagementtechnieken
 • Organisatie-, project- en veranderingsmanagement
 • Sectorkennis (lokale & besturen)

Basiskennis en -kunde van:

 • Boekhouding en financiën
 • Gangbare informaticatoepassingen

6.  Voorwaarden (indien van toepassing – kan aangepast worden naar eigen context/noden)

 

Belgische nationaliteit

Deelnemingsvoorwaarden voor kandidaten via de bevorderingsprocedure:

 • Een minimale niveauanciënniteit hebben, met name 6 jaar niveauanciënniteit in niveau A;
 • Gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over 5 jaar relevante, professionele leidinggevende ervaring op managementniveau.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor kandidaten via de aanwervingsprocedure:

 • Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is, conform het ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 19 februari 2013 tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11, §2, tweede lid van het Besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse Regering betreffende de Rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel, met name een masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld.
 • Gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over 5 jaar relevante, professionele leidinggevende ervaring op managementniveau.

7.  Aanbod (verder uit te werken, rekening houdend met de eigen rechtspositieregeling)

 • Een statutaire/contractuele (schrappen wat niet past), voltijdse/deeltijdse (schrappen wat niet past) benoeming of aanstelling van onbepaalde duur als algemeen directeur.[4]
 • Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving. Salarisschaal volgens klasse X (grootte van de gemeente), verhoogd met 30%.
 • Meerekenbare beroepservaring: … (verder te verduidelijken volgens de lokale rechtspositieregeling).
 • Extralegale voordelen:…
 • Andere zaken: … (verlofregeling, toelagen en vergoedingen, arbeidstijd)
 • ….

8.  Selectieprocedure  (indien van toepassing – kan aangepast worden naar eigen noden)

Om de te meten competenties (zie punt 4 en 5) efficiënt en doelgericht te kunnen beoordelen bestaat de selectieprocedure uit:

 

 1. Verkennend gesprek

 

In dit selectieonderdeel worden een beperkt aantal competenties, motivatie en inzicht in de functie gemeten aan de hand van een interview met de selectiecommissie.

 

Dit gedeelte staat op 30 punten. Kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel om tot het volgende selectieonderdeel toegelaten te worden.

 

 1. Assessment center

 

Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview, capacitair onderzoek en testen op managementvaardigheden en leiderscapaciteiten op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Het assessment center resulteert in één van volgende beoordelingen: ‘gunstig’, ‘gunstig met voorbehoud’, ‘ongunstig’.

 

Kandidaten met een beoordeling ‘gunstig’ of ‘gunstig met voorbehoud’ worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

 

 1. Jurygesprek

 

Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview met de selectiecommissie, vergezeld van een presentatieoefening (managementcase) waarin de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie getoetst wordt.

 

Dit gedeelte staat op 70 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

Kandidaten moeten minstens 60% op het eerst en het derde onderdeel samen behalen om geslaagd te zijn in de selectieprocedure.

 

Wanneer de gemeente voor aanstelling van de algemeen directeur voor de aanwervingsprocedure kiest, moet ze een beroep doen op een extern bureau.

[1] Voor alle gemeente -en OCMW-besturen in Vlaanderen, inclusief de randgemeenten rond Brussel en Voeren.

[2] de algemeen directeur kan dit delegeren

[3] De invulling van de randvoorwaarden zijn afhankelijk van de grootte en het maturiteitsniveau van de organisatie. Onder randvoorwaarden bedoelen we o.m. de aanwezigheid van een visie op leidinggeven, duidelijke waardenstructuur, vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden van de leidinggevenden naar het personeelsbeleid toe in relatie tot de HR-dienst (bv. loopbaanplanning), processen op HR-niveau,..

[4] Of via mandaat

Reacties uitgeschakeld voor Werving of bevordering voor de functie van directeur in open procedure

Werving of bevordering voor de functie van directeur in open procedure

Door | 26 februari 2018 | Nieuws

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Hoe verloopt de werving of bevordering voor de functie van directeur in de open procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1, vierde lid, artikel 587, 588 en 589 DLB)

 1. Functiebeschrijving

De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving vast (cf. art. 23 BVR RPR en art. 588, §3 DLB). De functiebeschrijving van de secretaris/financieel beheerder van de gemeente en het OCMW en de omschrijving van de taken en bevoegdheden van de directeur in het decreet over het lokaal bestuur kunnen daarbij als belangrijke inspiratiebron gelden.

2. Salarisschaal

De gemeenteraad stelt de bijhorende salarisschaal van directeur vast. Op basis van artikel 588, §1 en §2, 2de lid van het DLB is [1] de nieuwe salarisschaal van de algemeen/financieel directeur gelijk aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris/financieel beheerder van de gemeente, verhoogd met 30%.

Dit wil zeggen dat de (organieke) salarisschaal die is vastgesteld op basis van artikel 122 en artikel 124 van het BVR RPR van 7 december 2007 wordt verhoogd met 30%.

3. Vaststelling van de aanwervings-/bevorderingsvoorwaarden  en het selectiereglement

3.1 De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast waaraan de kandidaten [2] moeten voldoen, en bepaalt hoe de selectie zal gebeuren. De raad doet dit overeenkomstig hoofdstuk II Aanwerving of hoofdstuk IX Bevordering van Titel III De loopbaan uit het BVR RPR, zoals deze in de lokale rechtspositieregeling werden vertaald. De bepalingen van artikel 24 van het BVR RPR (diploma en minimale selectieproeven), gelden daarbij uiteraard als minimum.

3.2 De selectiecriteria en de selectietechnieken worden afgestemd op de functiebeschrijving.

3.3 De raad kan bepalen dat kandidaten die al geslaagd zijn voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie bij het bestuur van secretaris of financieel beheerder, op hun vraag geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van deelname aan de selectieproeven voor respectievelijk algemeen of financieel directeur. De resultaten van die selectieproeven worden dan mee in aanmerking genomen bij de latere vergelijking van de titels en verdiensten.

4. Vacantverklaring en wervingsreserve

De gemeenteraad verklaart de betrekking vacant en bepaalt bij die gelegenheid of er een wervingsreserve wordt aangelegd en de duur ervan.

5. Het selectieproces

De selectiecommissie wordt samengesteld. Er wordt een openbare oproep gedaan en de concrete selectie wordt doorlopen, dit alles in overeenstemming met datgene wat daarover in de plaatselijke rechtspositieregeling werd uitgewerkt.

6. De aanstelling

6.1 De gemeenteraad gaat over tot de concrete aanstelling. De aanstelling moet formeel worden gemotiveerd. De Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991 is erop van toepassing.

6.2 De gemeenteraad stelt de datum van indiensttreding vast, bepaalt de duur en het verloop van de proefperiode (eveneens overeenkomstig datgene wat in de lokale rechtspositieregeling daaromtrent geregeld werd voor de decretale graden).

7. Proef en eedaflegging

De statutaire directeur wordt aangesteld op proef. Bij de indiensttreding legt de aangestelde persoon de eed af.

8. Opname in de wervingsreserve

Indien de gemeenteraad hiervoor opteerde, worden de niet-aangestelde laureaten opgenomen in de wervingsreserve.

9. Kennisgeving

Van de aanstellingsbeslissing wordt aan de betrokkenen kennis gegeven met vermelding van de beroepsmogelijkheden.

 

Noten:

[1] Bij de vaststelling van de salarisschaal van de nieuwe betrekking van algemeen/financieel directeur kan alleen rekening gehouden worden met de organieke salarisschaal van de betrekking van gemeentesecretaris / financieel beheerder van de gemeente. Met de salarisschaal die op persoonlijke titel in overgang zou zijn toegekend aan een secretaris of financieel beheerder kan geen rekening gehouden worden. Evenmin kan rekening gehouden worden met de mogelijke bestaande salaristoeslag (max 30% jaarsalaris) als gevolg van een uitbreiding van het takenpakket van secretaris respectievelijk financieel beheerder op grond van een beheersovereenkomst.

[2] Ook de huidige secretaris/financieel beheerder van het betrokken bestuur kan deelnemen. Zij worden op dezelfde wijze behandeld als de overige kandidaten voor de eerste aanstelling van een algemeen/financieel directeur.

 

Lijst van selectiebureau’s die hiervoor in aanmerking komen.

 

Reacties uitgeschakeld voor NMBS wil naar een nieuwe cultuur

NMBS wil naar een nieuwe cultuur

Door | 22 februari 2018 | Nieuws

NMBS-baas reageert op anonieme getuigen: ‘We moeten af van die militaire, hiërarchische cultuur’

Spoorbaas Sophie Dutordoir heeft begrip voor het gevoel van onmacht dat anonieme NMBS-werknemers uitten in een kritische reportage van het VRT-programma ‘Pano’. ‘We moeten af van die militaire, hiërarchische NMBS-cultuur, want op die manier is het onmogelijk om een modern performant bedrijf te bouwen.’ Dat zei Dutordoir woensdagavond in een reactie.

Uit talloze anonieme getuigenissen in de VRT-reportage die woensdagavond werd uitgezonden moet blijken dat er nog veel fout loopt in de werking van de Belgische spoorwegen. Dutordoir wil in een reactie niet veralgemenen, maar ze heeft wel ‘veel begrip voor het gevoel dat mensen daar hebben geuit’. ‘Het gaat om een cultuur die ik niet zou typeren als dictatoriaal, zoals in de reportage gezegd, maar toch als militair, zeer hiërarchisch, met zeer weinig ruimte voor feedback.’

‘Mensen spreken elkaar hier aan met nummer’

‘De focus bij de NMBS moet liggen op de eigen mensen én op de klant’, aldus Dutordoir. ‘Ik heb gemerkt dat mensen hier elkaar aanspreken met een nummer. Daar moeten we van af. Het is ook een zeer sanctionerende cultuur.’ Volgens de spoorbaas is het op die manier onmogelijk om een ‘modern performant bedrijf’ te bouwen. ‘Het komt erop neer om al die mensen – die van zeer goede wil zijn – opnieuw te mobiliseren, beter te gaan valoriseren en meer verantwoordelijkheid te geven en meer autonomie. We moeten hen initiatieven laten nemen en dat is precies de nieuwe cultuur die ik hier wil inspireren.’

Geen politieke benoemingen

In de NMBS van Dutordoir is er dan ook geen ruimte meer voor politieke benoemingen, maar moeten werknemers gekozen worden op basis van hun vaardigheden en kwaliteiten. Alle leidinggevenden zullen bovendien opnieuw op cursus moeten. ‘Mijn kaderleden moeten leren ‘chef’ te zijn. Ze moeten alle soorten boodschappen kunnen overbrengen, goede maar ook slechte. En ze moeten leren hun verantwoordelijkheden op te nemen als individu. Als ik nu vraag wie er voor een bepaald project verantwoordelijk is, gaan er 30 vingers de lucht in. Zo werkt het niet. Je kan maar één eindverantwoordelijke hebben, die aan 29 mensen delegeert.’

Geen represailles voor anonieme getuigen

De mensen die anoniem getuigden in de reportage moeten niet meteen represailles vrezen. ‘Wie die tijd neemt om zich daarmee bezig te houden, om te proberen iemand die anoniem wil blijven te herkennen, dat zijn perverse spelletjes, waar ik niet aan meedoe. Ik denk dat stilaan het tijdperk mag aanbreken bij de NMBS waar mensen moeten leren zich vrij te uiten.’

Reacties uitgeschakeld voor Diversiteit op de werkvloer scoort goed bij gemeenten en OCMW’s

Diversiteit op de werkvloer scoort goed bij gemeenten en OCMW’s

Door | 16 februari 2018 | Nieuws

Bron: persbericht VVSG  feb 15, 2018 11:56 CET

Gemeenten en OCMW’s scoren op vlak van diversiteit beter dan het Belgische gemiddelde, zo blijkt uit de Werkbarometer van Trendhuis dat hiervoor werknemers heeft bevraagd. Zo vinden ze leeftijd, gender, origine en seksuele voorkeur de belangrijkste aspecten van diversiteit. Toch ervaren ze in 2017 ook nog discriminatie, vooral op vlak van leeftijd (4%). Diverscity, het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) en de vakbonden, is tevreden over het rapport maar wijst op de uitdagingen. Zo zijn er nog te veel drempels in het aanwervingsbeleid. Ook het omgaan met stress – vooral door te veel werk en te veel veranderingen- en het wegwerken van discriminatie bij vrouwen zijn belangrijke aandachtspunten.

Diversiteit en discriminatie

Gemeenten en OCMW’s scoren beter dan het Belgische gemiddelde als het gaat over diversiteit op het werk. Zo werken medewerkers van de lokale besturen het liefst samen in een divers team, staan ze open voor een divers aanwervingsbeleid en ervaren ze beduidend minder discriminatie dan de gemiddelde Belg. Het zijn vooral de vrouwen die discriminatie ervaren op basis van leeftijd (4,6%) en gezondheidstoestand (4,5%).

Werknemers van gemeenten en OCMW’s staan ook toleranter tegenover personen uit een maatwerkbedrijf dan de gemiddelde Belg (84% tov 79%).

Voldoening

Bijna 9 op 10 werknemers van gemeenten en OCMW’s haalt persoonlijke voldoening uit het werk, vrouwen zelfs iets meer dan mannen (87% tov 83%). Het overgrote deel kan volledig zichzelf zijn op de werkvloer en vier op vijf legt betekenisvolle contacten op zijn of haar werk, dat is zelfs iets meer voor medewerkers met een universiteitsdiploma.

Uitdagingen

Diverscity/VVSG is tevreden over het rapport maar ziet ook uitdagingen die perfect aansluiten bij de ambitie om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) tot op de werkvloer te laten doordringen. Daarbij zijn genderbeleid, sterke publieke diensten, waardig werk, minder ongelijkheid speerpunten.

Gemeenten en OCMW’s kunnen nog drempels wegwerken in hun aanwervingsbeleid en nieuwe mensen nog meer selecteren op basis van competenties in plaats van diploma’s. ‘Klassieke examensystemen met een schriftelijke proef zijn echt niet altijd nodig voor bijvoorbeeld poetspersoneel, kinderverzorg(st)ers of iemand bij de technische dienst. ’ zegt Piet Van Schuylenbergh van Diverscity/VVSG. ‘Bovendien moeten we het leren op de werkvloer ook meer kansen geven, vooral naar jongeren toe. Je moet niet alle finesses van de job al kennen voordat je eraan begonnen bent’, voegt Van Schuylenbergh eraan toe.

Discriminatie ligt bij de lokale besturen lager dan in het gemiddelde bedrijf, maar blijft onaanvaardbaar. Diverscity/VVSG zal blijven inzetten op opleidingen rond diversiteit en de preventie van stress en burn-out. Op dit moment loopt een pilootproject voor meer diversiteit in het aanwervingsbeleid, we werken samen met de centra basiseducatie aan digitale vaardigheden en organiseren ook vorming rond de preventie van stress en burn-out.

Meer info bij VVSG:

Piet Van Schuylenbergh, directeur Mens bij VVSG en voorzitter stuurgroep Diverscity: 0479/99.27.23

Nathalie Debast, persverantwoordelijke VVSG, 0497/31.80.77

Reacties uitgeschakeld voor Decreet lokaal bestuur gepubliceerd.

Decreet lokaal bestuur gepubliceerd.

Door | 15 februari 2018 | Nieuws

Belgisch Staatsblad, 15 02 2018

 

Vandaag werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat is het officieel begin van een verregaande integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten. Tien dagen   na de bekendmaking treden de overgangsbepalingen in werking over de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW samen.

De secretaris of de financieel beheerder die al voor beide besturen werkt, wordt op 25 februari 2018 van rechtswege als algemeen of financieel directeur aangesteld bij de gemeente, maar ten dienste van gemeente én OCMW. Er is geen gemeenteraadsbeslissing nodig, zelfs niet als de betrokkene overgaat van de payroll van het OCMW naar de gemeente. Wel moet er dan een dimona uit dienst en in dienst gebeuren en moeten derden op de hoogte gebracht worden (bijv. een verzekeraar).

In besturen waar er op 25 februari 2018 geen combi-secretaris of combi-financieel beheerder is, stelt de gemeenteraad tegen uiterlijk 1 augustus 2018 een algemeen en financieel directeur aan. De gemeenteraad kan daarbij kiezen voor de aanwervingsprocedure, de bevorderingsprocedure, of voor een beperkte oproep tot de zittende secretaris(sen) of financieel beheerder(s).

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Publicatie : 2018-02-15
Numac : 2018030427

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wetgeving: diverse bepalingen inzake werk

Nieuwe wetgeving: diverse bepalingen inzake werk

Door | 9 februari 2018 | Nieuws

​Op 5 februari werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk in het Belgisch Staatsblad  gepubliceerd (inforumnr. 318122). Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht, andere treden later in werking.

Vervangingsovereenkomst

Vanaf 15 februari 2018 wordt een vervangingsovereenkomst mogelijk ter vervanging van werknemers in progressieve werkhervatting. Voortaan kan een vervangingsovereenkomst worden gesloten voor de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die gedeeltelijk het werk wenst te hervatten met toestemming van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De betrokken werknemer kan vervangen worden voor de uren die hij niet kan presteren als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid. Dat is nieuw aangezien een vervangingsovereenkomst enkel mogelijk was voor de vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst volledig was geschorst.

Discriminatie

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan wordt mystery shopping in de wet ingeschreven. Hierdoor kunnen sociale inspecteurs zich voordoen als (potentiële) klanten of (potentiële) werknemers om na te gaan of op grond van een wettelijk beschermd criterium gediscrimineerd werd of wordt. Deze mogelijkheid wordt voorzien:

 • met het oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving;
 • na objectieve aanwijzingen van discriminatie, na een klacht of een melding.

Mystery shopping zal vanaf 1 april 2018 mogelijk zijn.

Elektronische arbeidsovereenkomst

Verder wordt een elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst gelijkgesteld met een papieren arbeidsovereenkomst met een handgeschreven handtekening, als deze elektronische arbeidsovereenkomst aan een aantal voorwaarden voldoet.

Geen van beide partijen kunnen verplicht worden om een elektronische arbeidsovereenkomst af te sluiten.

De wet voorziet ook in een verruiming van bestaande mogelijkheden voor het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde arbeidsrechtelijke documenten.

De inwerkingtreding van de nieuwe regeling van elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten en de archivering van documenten wordt nadien bij koninklijk besluit bepaald.

Vermindering arbeidsprestaties

Tot slot wordt het verminderen van arbeidsprestaties met 1/4 en 1/3 geschrapt. Hierdoor zal loopbaanonderbreking in de toekomst enkel nog met 1/5 of 1/2 mogelijk zijn. De inwerkingtreding van deze maatregel en de nodige overgangsbepalingen worden nader bij koninklijk besluit bepaald.

Reacties uitgeschakeld voor HRM in de overheid – congres 01 02 2018 – winnaars boeken Elke Geraerts

HRM in de overheid – congres 01 02 2018 – winnaars boeken Elke Geraerts

Door | 7 februari 2018 | Nieuws

 

 

 

 

Op donderdag 1 februari 2018 organiseerde CKC Seminars in samenwerking met de Vlaamse overheid de 8e editie van HRM in de Overheid in ICC Gent. HRM in de Overheid is – met jaarlijks bijna 700 bezoekers – het platform voor HRM professionals van de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen.

Werkenbijdeoverheid.be was dit jaar weer mediapartner van het HRM-congres in het ICC te Gent.

 

Op de stand van werkenbijdeoverheid.be kwamen een 100-tal congresgangers de brochure ‘burnout: een signaal’ ophalen.

Deze brochure werd uitgegeven ism met www.naardefilm.be. De brochure werd het voorbije jaar door verschillende organisaties gebruikt in het kader van sensibilisatie tegen burn-out.

 

 

 

 

 

 

Werkenbijdeoverheid.be gaf 4 boeken weg van Elke Geraerts, key-spreker van de dag.

De winnaars zijn:

Stad Leuven Mia Vervoort
Gemeente Neerpelt Liesbeth Tielens
VLM Karen De Swaef
Intercommunale Leiedal An Devolder

 

Reacties uitgeschakeld voor Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht van Vlaams Parlement

Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht van Vlaams Parlement

Door | 31 januari 2018 | Nieuws

Bron: Mededelingen Vlaams Parlement, 31/01/2018

Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen erbij horen in de buurt. Op alle vlakken. Het is niet alleen een kwestie van zorg of welzijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over vrije tijd, zinvol werk in de buurt voor wie dat niet vanzelfsprekend is, aangepast wonen,… Dit uitgangspunt wordt nu verankerd in het decreet Lokaal Sociaal Beleid dat vandaag werd gestemd in het Vlaams Parlement.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De gemeente of de buurt is het perfecte niveau om al deze levensdomeinen met elkaar te verbinden. Het is voor ons belangrijk dat daarbij iedereen mee kan denken over wat voor zijn of haar gemeente belangrijk is. Met het decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgen de gemeenten het heft in handen om op het lokale niveau in te zetten op de vermaatschappelijking van de zorg, de strijd tegen onderbescherming te organiseren en met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht kan men het sociaal beleid een prominente plaats geven in de meerjarenplannen.”

Hiervoor is een goede afstemming van alle zorg- en hulpverlening nodig en moet ook mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerszorg goed worden ondersteund. Besturen die het lokale sociale beleid op deze manier ter harte nemen worden daarbij ondersteund door de Vlaamse overheid.

Praktijkvoorbeelden
In Vlaanderen beweegt er al heel wat op het gebied van Lokaal Sociaal Beleid. Een greep uit wat er in Vlaanderen al gerealiseerd wordt, vind je hieronder. Deze good practices tonen de meerwaarde aan van een samenwerking tussen Vlaams gesubsidieerde diensten en het lokale beleid.

Geïntegreerd breed onthaal in Zoersel
Om onderbescherming tegen te gaan en rechtentoekenning te bevorderen, lopen momenteel de projecten geïntegreerd breed onthaal tot eind april 2018. De evaluatie van deze projecten en het verder uitwerken ervan in de uitvoering van het decreet is de volgende uitdaging. Hoe dat geïntegreerd breed onthaal vorm kan krijgen, wordt getoond in onderstaand filmpje van de gemeente Zoersel.
>> https://www.zoersel.be/index.aspx?SGREF=10091&CREF=102718

Hulpaanbod voor landbouwers in Diksmuide
In Diksmuide wordt samengewerkt om de doelgroep van landbouwers die in een kwetsbare situatie verkeren vanuit project op te sporen en een hulpaanbod te doen.
>> https://www.weliswaar.be/outreachend-werken-diksmuide

CAW-gezinscoaches in Antwerpen
Lokale besturen nemen ook zelf het initiatief om het werken in netwerken te stimuleren en in te zetten op verschillende levensdomeinen. Een voorbeeld van een initiatief waarin Vlaamse organisaties samenwerken om mee lokale sociale beleidsdoelstellingen te realiseren is het project gezinscoaches dat in Antwerpen door CAW Antwerpen en onder regie van stad Antwerpen uitgewerkt en opgestart werd. Verschillende organisaties en diensten, elk vanuit hun eigen kwaliteit, werken samen om een sluitende aanpak te realiseren vanaf de zwangerschap tot het kind de leeftijd van 3 jaar heeft. De samenwerking is opgestart vanuit de vaststelling dat de versnippering van aanbod er al te vaak voor zorgt dat (toekomstige) kwetsbare gezinnen met jonge kinderen hun weg naar de hulpverlening niet altijd vinden, tussen de mazen van het net vallen of overrompeld worden door verschillende hulpverleners tegelijk. Het is een innovatief praktijkvoorbeeld dat mee het belang van een goed uitgebouwde publieke dienstverlening onderschrijft:
>> https://indd.adobe.com/view/34105eb1-7edf-4b32-a3bd-b3a2224736f4

Informele zorg
In Vlaanderen zijn er al tal van goede voorbeelden waar lokale besturen actief inzetten op sensibiliseren en ondersteunen van informele zorg.
>> Zorgnetwerken West-Vlaanderen (www.ontknoop.be)
>> Buurtgerichte zorg Limburg

Reacties uitgeschakeld voor OCMW : Komen privé-firma’s in de plaats van de maatschappelijk werker ?

OCMW : Komen privé-firma’s in de plaats van de maatschappelijk werker ?

Door | 29 januari 2018 | Nieuws

Antwerps OCMW laat Nederlands bedrijf leefloonfraude opsporen

Bruno Struys

Het Antwerpse OCMW zal een beroep doen op het Nederlandse bedrijf Soza Xpert voor een onderzoek naar leefloontrekkers met een tweede verblijf in het buitenland. De manier waarop dat onderzoek zal gebeuren roept vragen op.

In september vorig jaar raakte bekend dat het Antwerpse OCMW een openbare aanbesteding had uitgeschreven voor een vermogensonderzoek. Dat moet achterhalen of er geen Antwerpenaren een tweede verblijf bezitten en tegelijkertijd een leefloon ontvangen of een sociale woning betrekken.

Nu donderdag stemt de OCMW-raad over de toewijzing ervan aan Soza Xpert. Het Nederlandse bedrijf is de sterkste kandidaat, zo blijkt uit documenten die De Morgen kon inkijken.

Duurste van de kandidaten

Drie Nederlandse en een Belgische firma hebben een offerte ingediend. Soza Xpert is dan wel de duurste van de kandidaten, het bedrijf scoort goede punten met zijn plan van aanpak. Soza Xpert zou een beroep doen op advocaten, makelaars en taxateurs in landen als Turkije, Marokko, Polen, Spanje en Nederland.

“We willen met ons vermogensonderzoek geen enkele nationaliteit viseren”, zegt de woordvoerder van OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). De Nederlandse gemeente Tilburg is in december veroordeeld omdat ze zich bij haar vermogensonderzoek beperkte tot inwoners met de Turkse nationaliteit.

De afgelopen maanden ontstond in ons land de vraag of een dergelijk onderzoek niet onder de wet op privédetectives valt, die strenge regels voorziet.

“Het gaat niet om privédetectives, maar om iemand die in het lokale kadaster gaat kijken”, verzekert de woordvoerder van de Antwerpse OCMW-voorzitter.

Toch stelt de offerte van Soza Xpert dat als het antwoord in het kadaster positief is, het bedrijf ook volgende stappen zet: “Er wordt beeldmateriaal opgevraagd van het onroerend goed (…) en het taxatiebureau stelt op locatie vast hoe het onroerend goed gebruikt wordt. Is het pand bewoond? Is er sprake van verhuur? Of zijn er bijvoorbeeld landbouwactiviteiten op het perceel die inkomsten genereren?”

Volgens staatssecretaris van Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) is elke persoon die tegen betaling onderzoek doet naar de vermogenstoestand van personen een privédetective. “Die moet een vergunning hebben en het OCMW moet dan toestemming krijgen van Binnenlandse Zaken”, zegt De Backer.

Een dergelijke aanvraag is nog niet gebeurd. Misschien zal het uiteindelijke contract verschillen van de offerte. De oppositie in Antwerpen valt vooral over de toewijzing aan een privépartner.

“Controle op uitkeringen is een taak van de overheid en niet van commerciële firma’s”, zegt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid van PVDA. “Het gevaar is dat de druk om winst te maken het haalt boven ethiek.”

Ophefmakende privatiseringsdossiers

OCMW-raadslid voor sp.a Johan Peeters had een klacht ingediend bij gouverneur Cathy Berx (CD&V), maar die volgt hem niet. “Tegelijk geeft de gouverneur aan dat ze het OCMW erop zal wijzen dat die firma niet in de plaats van de maatschappelijk werker mag treden”, zegt Peeters. “Als de firma fraude vaststelt, dan telt dat niet als bewijslast, maar enkel als vermoedens waarmee een maatschappelijk werker aan de slag kan.”

Soza Xpert wou niet reageren voor de OCMW-raad heeft plaatsgevonden.

Dit is het tweede ophefmakende privatiseringsdossier bij het OCMW Antwerpen. In juni vorig jaar trok beveiligingsfirma G4S Care zich uiteindelijk terug uit drie daklozenprojecten.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Kinderen mogen niet de dupe zijn van onbetaalde schoolfactuur’

‘Kinderen mogen niet de dupe zijn van onbetaalde schoolfactuur’

Door | 27 januari 2018 | Nieuws

De Standaard, 26/01/2018   door Stijn Cools, Sylvie Van Ginneken

Dat scholen soms in zee gaan met incassobureaus om onbetaalde facturen alsnog betaald te zien, vindt de vzw SOS Schulden op School alarmerend. De vzw pleit voor een verbod. ‘Dan moet er wel een alternatief komen om een stok achter de deur te houden voor wanbetalers’, reageert Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Naar schatting zou ongeveer één op de drie scholen met een incassobureau in zee gaan wanneer ouders de schoolfacturen voor hun kinderen niet betalen. De vzw SOS Schulden op School pleit voor een verbod omdat ‘zo’n bureau het vertrouwen schaadt tussen de ouders en de school’ en ouders die in armoede leven, zo vaak achteraf een nog veel grotere factuur voorgeschoteld krijgen.

Armoede

Ook de onderwijskoepels zijn niet happig op de inzet van incassobureaus door scholen. Zowel het gemeenschapsonderwijs (GO!) als de katholieke koepel vindt dat de werking met zulke bureaus vermeden moet worden waar het kan.

‘Wij zijn er geen voorstander van om incassobureaus in te schakelen vanuit menselijk perspectief, maar we merken ook dat we het grootste deel van de kosten wel kunnen recupereren zonder hen te moeten inschakelen’, zegt Raymonda Verdyck van GO!. ‘We werken bovendien zelf nauw samen met SOS Schulden op School en de OCMW’s om gezinnen in financiële nood zo goed mogelijk te helpen. Secundaire scholen vragen we om goed na te denken over welke betalende activiteiten ze plannen of welk materiaal ze aankopen. In klassen waar leerlingen bijvoorbeeld met iPads werken, zorgen we dat er toestellen in de klas aanwezig zijn, zodat elke leerling kan participeren.’

‘In onze beleidsnota staat dat incassobureaus echt de allerlaatste oplossing zijn’, stelt ook Lieven Boeve van het katholiek onderwijs. ‘Zeker vanuit het perspectief van armoede steunen wij niet op incassobureaus maar op begeleidende maatregelen, zoals aan het begin van het schooljaar zeer transparant zijn over de facturen die zullen komen, en de mogelijkheid toelichten om periodieke betalingen uit te voeren. Voorts hebben scholen vaak ook sociale kassen, waardoor leerlingen in armoede op een zeer discrete manier bijvoorbeeld toch mee op schoolreis kunnen.’

Wanbetalers

Een verbod op incassobureaus is volgens Boeve alleen mogelijk als er aan de scholen een alternatief wordt aangereikt voor wanbetalers. ‘Ik heb het hier alleen over mensen die de factuur wel degelijk kunnen betalen maar dat toch niet doen’, klinkt het. ‘Uiteraard zullen wij eerst eerst herinneringsbrieven sturen, maar als geen enkele betalingsherinnering helpt, dan moeten we die allerlaatste oplossing, het incassobureau, soms toch aanboren.’

‘Het voordeel van een incassobureau is dat het zich tot de ouders richt. Het is de enige stok die we in laatste instantie nog achter de hand hebben. Anders gaan we terug naar de tijd waarin kinderen geen rapport kregen wanneer de ouders de facturen niet betaalden, of niet meekunnen op schoolreis. Dat willen we met de tussenkomst van zulke bureaus net vermijden: kinderen mogen niet de dupe worden van onbetaalde schoolfacturen.’

Reacties uitgeschakeld voor Hoeveel uur/week werken leerkrachten ?

Hoeveel uur/week werken leerkrachten ?

Door | 27 januari 2018 | Nieuws

LEERKRACHT ID

Naam: Anaïs Maes
School: Koninklijk Atheneum Etterbeek
Functie: Leerkracht geschiedenis, cultuurwetenschappen en media (2de en 3de graad ASO)

TIJDSBESTEDING

Hoe ervaart u de werkdruk van leerkrachten?

Leerkrachten willen lesgeven, maar net daarvoor ontbreekt de tijd. Als alle andere ‘dringende’ taken volbracht zijn, blijft er te weinig tijd over om te doen wat we graag doen: onszelf verdiepen in ons vak en creatief aan de slag gaan met de leerstof en cursussen.

De administratieve last is zwaar door een tekort aan vertrouwen. Elk contact met een leerling, elk initiatief en elk overleg brengen administratie met zich mee. Maar met die documenten wordt soms weinig gedaan. Dit vaak dubbel en naar mijn mening overbodig werk wekt frustratie op. Bovendien kweekt papierwerk als konijnen: na een tijd wordt het een opbod van verslagen en feedback.

 

De verantwoordelijkheid voor het leerproces van leerlingen wordt ook steeds vaker in de schoenen van de leerkrachten geschoven. Dat draagt bij tot het gevoel van hoge werkdruk. De overheid, directies, ouders en leerlingen verwachten dat het onderwijs klantgericht is. Ik krijg de indruk dat leerkrachten als dienstverleners worden beschouwd die het falen van leerlingen als een eigen falen moeten interpreteren. Leren is echter een dialoog, want leren is ook zelf verantwoordelijkheid opnemen voor je leerproces.

Wat zou er gedaan kunnen worden om dat te verbeteren?

Geef leerkrachten het vertrouwen dat ze verdienen. Ze zullen wel aan de alarmbel trekken als er iets aan de hand is met een leerling, daar hoeven geen tonnen administratie aan te pas te komen.

Herwaardeer het beroep door het aantrekkelijker te maken en de knapste koppen uit de verschillende vakgebieden aan te werven om de burgers van de toekomst op te leiden.

Vraag je als overheid, inspectie en directie steeds af of een nieuw initiatief ook werkelijk tot resultaten zal leiden en niet alleen de werkdruk verhoogt. Gebruik je leerkrachten niet als proefdieren voor om het even welk nieuw idee of initiatief.

Leg de nadruk op de leerling – daar doen we het allemaal voor – maar vergeet niet dat een leerling gebaat is bij een uitgeruste, enthousiaste en gemotiveerde leerkracht. Schep daar de voorwaarden voor.

Als ouder kan je helpen door je kind op het hart te drukken dat het zelf ook verantwoordelijkheid draagt. En vertrouw leerkrachten en hun adviezen, ze weten waarmee ze bezig zijn.

Lees ook:  http://werkenbijdeoverheid.be/kinderen-mogen-dupe-onbetaalde-schoolfactuur/

Reacties uitgeschakeld voor Kan de politie ongehoorzaam zijn ?

Kan de politie ongehoorzaam zijn ?

Door | 24 januari 2018 | Nieuws

Groeit het ongenoegen bij politie over aanpak migranten? “Wij zijn niet de boeman”

Vakbonden denken na over acties

Volgens de vakbond ACOD stijgt het ongenoegen in het politiekorps over de acties in en rond het Maximiliaanpark. “Agenten mogen niet de gegijzelden van de politiek zijn.” De agenten overwegen acties van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Dinsdagavond maakte Alexis Deswaef van de Ligue des droits de l’homme inDe afspraak bekend dat hij een nieuwe tip had gekregen, dit keer over een grote controleactie van de spoorwegpolitie. Ook vorige week was er een tip, waardoor het burgerplatform zondagavond meer dan 2.000 sympathisanten verzamelde in het Maximiliaanpark en de politieactie niet kon doorgaan.

Toen al zei Mehdi Kassou van het burgerplatform dat “heel wat mensen binnen de regering en bij de politiediensten zich niet kunnen vinden in het beleid van de minister. Zij zullen ons van volgende acties op de hoogte brengen.”

Reacties uitgeschakeld voor Doet de Vlaamse Overheid aan politiek bij toekennen van middelen ?

Doet de Vlaamse Overheid aan politiek bij toekennen van middelen ?

Door | 23 januari 2018 | Nieuws

Bron: VRT-nieuws, 23/01/2018

Daniël Termont: “Het is schandalig hoe weinig Gent in vergelijking met Antwerpen van Vlaanderen krijgt”

De Gentse burgemeester Daniël Termont haalt uit naar de Vlaamse regering, die Gent volgens hem stiefmoederlijk behandelt op het vlak van grote infrastructuurwerken. Hij noemt dergelijke antipolitiek “zeer erg”. Meer algemeen betreurt hij dat in de politiek vandaag meer op de man wordt gespeeld in plaats van dat het over de inhoud van dossiers gaat.

“Als je kijkt naar de investeringen van De Lijn en investeringen in openbare werken is het echt schandalig wat Gent maar krijgt in vergelijking met bijvoorbeeld Antwerpen”, zegt Termont in de burgemeestersmarathon van Radio 2. “Dat is duidelijk politiek, dat spreekt vanzelf.”

Termont geeft nog een ander voorbeeld. “Als wij maatregelen treffen waarbij wij personeel statutair willen maken, staat de Vlaamse regering onmiddellijk klaar om dat te vernietigen.” Termont is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de N-VA-ministers Liesbeth Homans en Ben Weyts Gent geen enkel cadeau gunnen. “Men zit met een vergrootglas op wat wij in Gent beslissen. In verband met het Ghelamco-dossier stelt hem dat net gerust: “Mocht in het Ghelamco-dossier ooit één fout zijn gebeurd, had men dat niet laten  passeren.”

Daniël Termont is bezig aan zijn laatste maanden als burgemeester. “De politiek is veel harder geworden”, blikt hij terug. “De wijze waarop politici met elkaar omgaan, is weinig menselijk te noemen. Men gaat niet meer over de inhoud van de dossiers, maar men gaat personen aanvallen.”

 

 

 

Bij het toekennen van de hoeveelheid middelen aan een lokaal bestuur door de Vlaamse overheid
Reacties uitgeschakeld voor Over getwitter en gekibbel in de politiek.

Over getwitter en gekibbel in de politiek.

Door | 10 januari 2018 | Nieuws

Komen er in 2018 twitter-vrije dagen ?

Werkenbijdeoverheid.be moest de voorbije weken toekijken hoe het politiek debat meer en meer via Twitter werd gevoerd.
De wijze waarop stelling wordt genomen en opinies wordt verkondigd staan ver af van enig ernstig debat.
Ook de feiten en informatie zijn soms ver af.

Dat het voorbije jaar Twitter duidelijk werd ingezet, kon iedereen ondervinden. Bart De Wever offerde zijn vakantietijd (en Marokkaanse kamelen) op om toch in het nieuws te kunnen blijven.
Charles Michel ongenaakbaar in de krant, kwetsbaar op Twitter (2016)

We twitteren alvast enkele twitter bedenkingen (die u zelf verder kan twitteren):

Twitteren zorgt voor competitie, niet voor samenwerking ?

In de lokale politiek, gaan Twitteraars met de pluimen lopen. De ene schepen profileert zich op Twitter, maar dit gaat vaak ten koste van de samenwerking in het Schepencollege.

Twitteren roept vragen op naar politiek leiderschap

Het getwitter van de Amerikaanse president Trump wordt door velen gezien als grensoverschrijdend voor een politiek leider.

Toch wil Twitter geen tweets van Trump bannen.

Twitter verdedigt het besluit om Donald Trump geen ban te geven (TROUW, 06/01/2018)

Een mening twitteren is voor de politiek, niet voor de administratie.
Soms een frustratie voor de overheidsadministratie die merkt hoe kostbaar verzamelde informatie en onderzoek door politiekers, gevangen in het spel van de populariteit, wordt misbruikt.

Twitteren leidt tot gekibbel
Dialoog is soms ver weg op Twitter. Het begrijpen van andere standpunten is vaak ondergeschikt aan het uiten van de eigen mening.

De Standaard, 16/12/2016: we moeten van Twitter een liefdeswapen maken.

Die avond op Twitter: Kunnen West-Vlamingen echte Gentenaars zijn?

Ter overweging geven we graag een oud artikel uit het Nederlandse Elsevier mee.

Elsevier, 11 juli 2015, nr. 28.
Politiek getwitter: wie kan het iets schelen? #zondevanmijntijd

De misvatting bestaat dat twitteraars de stem des volks vertolken. Maar Twitter is vooral een tsunami van onbenulligheden.

Het vak communicatiewetenschap lijkt vooralsnog geen grote bijdrage aan de vooruitgang van de mensheid te hebben geleverd. Maar het zou zeker zijn nut kunnen bewijzen als een beoefenaar eens een verhelderend licht wierp op de psyche van de twitteraar.

Het is vrij moeilijk te bevatten wat mensen beweegt een eindeloze stroom korte berichten de wereld in te sturen, zeker gezien de belangwekkendheid van hun mededelingen.

Glamorama, de GeenStijl-versie van het entertainmentprogramma RTL Boulevard, vult de aardige rubriek ‘Really, who cares’ met onnozele tweets van min of meer bekende Nederlanders. Maar de vraag of het iemand werkelijk iets kan schelen, doet zich eigenlijk voor bij 99 procent van alle tweets.

Hoewel dit nog een voorzichtige schatting is, want dit percentage zou betekenen dat één van de honderd tweets de moeite waard is. Laten we het houden op 99,999 procent.

In sommige gevallen is getwitter nog wel begrijpelijk. Je wordt een beetje moe van al die treinreizigers die willen laten weten dat ze weer eens vertraging hebben en uitvoerig mopperen op de NS, maar klagen over dienstverlening schijnt nog weleens effect te sorteren.

Verder vormt Twitter een middel tot zelfpromotie. Enige plaatsvervangende schaamte doet zich zeker voor bij het kennisnemen van de aanprijzingen van de eigen waar. Dergelijke onbescheidenheid en assertiviteit schijnen echter bij modern ondernemerschap te horen en worden soms zelfs door werkgevers aangewakkerd.

Voor de rest biedt Twitter vooral een tsunami van onbenulligheden. Wat je vroeger thuis op de bank tegen je partner of in de kroeg tegen vrienden zei, tik je nu op je telefoon, in de veronderstelling daarmee je volgers te boeien.

Frits Wester

Twitter is vooral populair bij mensen die hun eigen opinies van grote waarde achten, een groep waarin journalisten en politici sterk oververtegenwoordigd zijn. Zij houden graag vol dat tweets een belangrijke bron van informatie vormen. In de praktijk valt dit nogal tegen.

Kijk naar politieke journalisten. Frits Wester bijvoorbeeld omschreef twitteren eens treffend als masturbatie, maar heeft er inmiddels volop van leren genieten. Politieke analyses tref je niet aan in zijn talrijke tweets; die passen ook moeilijk in een tekstje van maximaal 140 tekens.

Primeurs en nieuwtjes ontbreken eveneens; die bewaart Wester vanzelfsprekend voor zijn optredens voor de camera’s van RTL. Wel meent hij de wereld op de hoogte te moeten stellen van een brandje op zijn boot en een bezoek aan een concert van Neil Diamond (‘#grootste fan :-)’).

Bij politici is het nauwelijks anders. Zo viel een en ander te verwachten van Mei Li Vos, een kritisch en allesbehalve publiciteitsschuw PvdA-Kamerlid dat te kennen heeft gegeven minister-president te willen worden.

Maar als twitteraar weigert ze hardnekkig iets boeiends te zeggen over actuele politieke zaken, zoals de malaise van de sociaal-democratie of het Fyra-debacle waarnaar ze parlementair onderzoek deed. Haar gebabbel gaat over bezochte muziekfestivals en de bezigheden van ‘Kleine Vos’, haar kind van 3,8 jaar. Really, who cares?

Twitterende klasse

Gezien het niveau hoeft het geen verbazing te wekken dat een studie naar het politiek getwitter de titel Veel gekwetter, weinig wol heeft gekregen. Dit belet de media niet enorm veel aandacht aan de primitieve vorm van communicatie te besteden.

Zij reageren verlekkerd als Twitter weer eens ‘ontploft’, zoals dat heet. Bijvoorbeeld als de minister-president moslims per tweet een fijne ramadan wenst en de indruk ontstaat dat heel Nederland zich daar enorm druk om maakt.

De misvatting bestaat hierbij dat twitteraars de stem des volks vertolken. Terwijl zij geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormen. De twitterende klasse is relatief jong, hoogopgeleid en politiek geïnteresseerd en telt relatief veel mannen (die zichzelf in de regel dan ook aanmerkelijk belangrijker vinden dan vrouwen).

Het aantal tweets daalde vorig jaar in Nederland flink: van 3,5 naar 2,8 miljoen. Het aantal dagelijkse gebruikers kelderde van 1,5 naar 1 miljoen. Deze twexit zou kunnen wijzen op vermoeidheid en verveling: #zondevanmijntijd.

Het zou nog rustiger worden als de resterende twitteraars zich steeds als ze een tweet de wereld in willen sturen een gewetensvraag zouden stellen: heb ik echt iets interessants te melden?