Archief december, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Vandeurzen stuurt bedrijfscoaches uit voor betere gezondheid werknemers

Vandeurzen stuurt bedrijfscoaches uit voor betere gezondheid werknemers

Door | 17 december 2016 | Nieuws

Bron: De redactie, 17/12/2016
za 17/12/2016 – 13:16 BelgaDe Vlaamse regering gaat bedrijfscoaches uitsturen om vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen acties op te zetten die de gezondheid van de werknemers moeten bevorderen. “De bedrijfscoaches zullen tijdens de werkuren de Vlamingen stimuleren om te kiezen voor het gezonde alternatief”, zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

Voor de uitvoering van het project wordt tot en met 2019 een bedrag van 2,8 miljoen euro uitgetrokken. “Gezondheid is een zaak van vele beleidsdomeinen”, zegt Vandeurzen. “De werkvloer is voor vele volwassenen de setting waar het meeste tijd wordt doorgebracht. De bedrijfscoaches stimuleren tijdens de werkuren de Vlamingen om te kiezen voor het gezonde alternatief.”

Het preventieve gezondheidsbeleid focust op gezonde voeding, sedentair gedrag en beweging, tabak, alcohol en geestelijke gezondheid. De bedrijfscoach moet inspelen op de prioriteiten van het preventieve gezondheidsbeleid van het bedrijf en rekening houden met de specificiteit van de onderneming of de sector, stelt de minister in een persbericht.

“De nood aan het aanbieden van coaching is het hoogst bij kleine organisaties. Op dit moment zijn daar het minste acties in het kader van gezondheidspromotie en ziektepreventie. In samenspraak met de sociale partners kunnen we de middelen prioriteren. Kleine en middelgrote organisaties maken dus in de eerste plaats kans op middelen om een bedrijfscoach aan te werven.”

Gezondheidsconferentie Preventie in Gent

De bedrijfscoaches zijn een onderdeel van de maatregelen die vandaag op de Gezondheidsconferentie Preventie in Gent werden voorgesteld. “In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond te eten, zittend gedrag te mijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en drugs af te zweren. Dat is voor alle beleidsdomeinen de overkoepelende gezondheidsdoelstelling die op de Gezondheidsconferentie werd vastgelegd”, zegt het agentschap Zorg & Gezondheid.

“Het aantal rokers neemt af, jongeren drinken minder alcohol en meer volwassenen houden zich aan de richtlijn die in onze doelstelling is opgenomen. Bij cannabis zien we een gemengd beeld: volwassenen blowen minder, maar bij jongeren neemt het laatstejaarsgebruik toe. Ook bingedrinken blijft een aandachtspunt”, zo bleek uit de Gezondheidsconferentie.

“De Vlaming drinkt wel voldoende water, maar laat een daling optekenen van de inname van melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten. Minder goed nieuws is dat het percentage volwassenen met een gezond gewicht daalde en ondanks de ambitie om borstvoeding te bevorderen, stagneerde het percentage moeders dat hiermee startte.”

Indicatoren om gezondheidsdoelstellingen op te volgen

Vandeurzen wil in de loop van de komende maanden indicatoren bepalen om de gezondheidsdoelstellingen op te volgen. Er komen onder meer acties om kinderen en jongeren van voor het scherm te halen. “Het aantal adolescenten en volwassenen dat de aanbeveling haalde voor fysieke activiteit steeg en het aantal Vlamingen met een sedentaire leefstijl daalde. Toch blijft de schermtijd bij jongens en meisjes stijgen.

De partnerorganisatie VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) zal verschillende methodieken ontwikkelen die (on)rechtstreeks inzetten op het verminderen van het sedentair gedrag, in het bijzonder het verminderen van de schermtijd”, stelt het strategisch plan van de Gezondheidsconferentie Preventie. Ook rond thema’s zoals gokken, gamen, psychoactieve medicatie, eetstoornissen en ondervoeding bij ouderen zullen acties worden opgezet of blijven er acties lopen.

In 2021 komt er een tussentijdse evaluatie van de gezondheidsdoelstellingen.

Reacties uitgeschakeld voor Complementair onbetaald verlof lokale besturen

Complementair onbetaald verlof lokale besturen

Door | 3 december 2016 | Nieuws

Bron: Vlaamse Regering, 2 december 2016.

Om voor het personeel van de lokale en provinciale besturen het voorgenomen recht op onbetaald verlof te realiseren, wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief twee personeelsbesluiten voor het gemeentepersoneel, het provinciepersoneel en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het vult het zorgkrediet, dat het stelsel van gewone loopbaanonderbreking vervangt voor alle Vlaamse ambtenaren, aan. Het biedt personeel de mogelijkheid om minder te gaan werken in het kader van werkbaar werk en eindeloopbaan. De huidige verlofstelsels ‘verlof voor deeltijdse prestaties’ en ‘onbetaald verlof’ worden door dit besluit vervangen door ‘onbetaald verlof als recht’ en ‘onbetaald verlof als gunstmaatregel’.

 

Enkele krachtlijnen uit het ontwerp:

  • het personeelslid krijgt 12 maanden voltijdse en 60 maanden deeltijdse onderbreking;
  • vanaf 55 jaar krijgt hij bijkomend 12 maanden voltijdse onderbreking en vanaf dan altijd het recht om deeltijds te gaan werken.
  •  Daarnaast is er nog het onbetaald verlof als gunst.
Reacties uitgeschakeld voor Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

Door | 2 december 2016 | Nieuws

Bron: BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING VRIJDAG 02 DECEMBER 2016

De Vlaamse Regering stemde eind januari in met de conceptnota over uitzendarbeid en de daarin opgenomen krijtlijnen om de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen toe te laten een beroep te doen op uitzendarbeid. Op basis van de conceptnota en de uitgebrachte adviezen hecht ze nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Volgende elementen worden decretaal verankerd: de vormen van uitzendarbeid, de tijdsduur, het beslissingskader binnen de Vlaamse overheidsdiensten en in de lokale besturen, en de controle op de naleving van de bepalingen uit het decreet. Dit voorontwerp van decreet wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners, daarna gaat het naar de Raad van State.