Archief oktober, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Effecten van de personeelsbesparing bij de Vlaamse Overheid

Effecten van de personeelsbesparing bij de Vlaamse Overheid

Door | 31 oktober 2016 | Nieuws

Bron: Rapport Het Rekenhof – oktober 2016
Het Rekenhof peilde bij de vijftien leidend ambtenaren naar de impact van de personeels- verminderingen (doorgevoerd tussen 2009-2014) op de kwaliteit van de dienstverlening. Het hanteerde daarbij de kwaliteitsstandaarden van de entiteiten zelf. Aan de leidend ambtenaren werd gevraagd hun antwoorden te staven. Zij maakten onder meer gebruik van de jaarlijkse rapportering in het kader van de uitvoering van de ondernemingsplannen en beheersover- eenkomsten, alsook van de rapportering over de uitgevoerde kwaliteitscontroles en klanten- bevragingen.
Volgens zeven van de vijftien leidend ambtenaren daalde de kwaliteit van bepaalde diensten of processen onder invloed van de doorgevoerde personeelsbesparingen. Doelstellingen wer- den niet (tijdig) gehaald, het ambitieniveau werd bijgesteld, projecten liepen vertraging op, werden stopgezet en uitgesteld, of er werden noodgedwongen meer (kern)taken uitbesteed
Remediërende maatregelen, zoals de samenvoeging van diensten en functie-uitbreiding van medewerkers, interne verschuivingen en bijkomende (geneutraliseerde) aanwervingen om de kernprocessen te versterken, gingen soms ten koste van de kwaliteit van andere niet-kern- processen. Eén entiteit heeft versneld gedigitaliseerd, ten koste van de klantentevredenheid.
Drie entiteiten gaven aan dat de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding daalde door onvol- doende personeel. Afvaardiging van medewerkers naar (interne en externe) werkgroepen, netwerken en conferenties werd afgebouwd, waardoor de entiteit minder in het beleidsveld aanwezig was, minder kon wegen op de beleidsvorming of minder up-to-date was.
Vier van de zeven entiteiten benadrukten het verhoogde risico op kwaliteitsverlies door de af- bouw van controlemaatregelen, zoals de ophe ng van het vierogenprincipe en functieschei- dingen, alsook door het gebrek aan personeel om tijdelijke afwezigheden op te vangen.
Een leidend ambtenaar gaf te kennen dat de kwaliteitsopvolging binnen de entiteit nog diende te worden opgestart.

Zeven leidend ambtenaren antwoordden dat de kwaliteit van hun dienstverlening niet was gedaald onder invloed van de personeelsbesparingen. Drie entiteiten konden dat aantonen aan de hand van klantentevredenheidsmetingen en één entiteit op basis van uitgevoerde kwa- liteitsmetingen.
Om de kwaliteit van de (prioritaire) processen te handhaven, voerden de entiteiten een aantal e ciëntietrajecten door, zoals een betere integratie van en samenwerking tussen de verschil- lende afdelingen en digitalisering van dienstverlenende processen. Ook werden processen af- gebouwd die niet prioritair waren. Twee entiteiten deden een beroep op tijdelijke personeels- leden om piekmomenten in de dienstverlening op te vangen en twee entiteiten deden meer een beroep op externe dienstverleners. Drie entiteiten hebben de kwaliteit van hun dienstver- lening kunnen waarborgen door de personeelsbesparing hoofdzakelijk te realiseren op logis- tiek en administratief ondersteunend personeel.
Eén entiteit gaf aan niet met zekerheid te kunnen zeggen of de kwaliteit van haar dienstver- lening al dan niet was gedaald, ondanks de gunstige resultaten van haar klantenbevragingen.
In de gesprekken met de leidend ambtenaren hebben 12 van de 15 benadrukt dat de opgelegde vermindering met 1950 personeelsleden in de huidige regeerperiode een hoog risico inhoudt voor de kwaliteit van de dienstverlening. Ook bij het overleg op 16 maart 2016 met de kern van de Vlaamse Regering over de stand van zaken van de huidige personeelsbesparingen, wees het Voorzitterscollege erop dat de lopende personeelsbesparingen op de dienstverlening wegen. Het tijdig halen van de vooropgezette doelen wordt moeilijker. Het Voorzitterscollege verwees naar het risico op een daling van de kwaliteit van het werk omdat personeelsleden niet meer aan alle verwachtingen tegelijk kunnen voldoen, bijvoorbeeld als collega’s langdurig ziek uitvallen.

Reacties uitgeschakeld voor Aantal pesterijen op het werk neemt toe.

Aantal pesterijen op het werk neemt toe.

Door | 28 oktober 2016 | Nieuws

Gepest, belaagd, betast en de baas heeft niets gezien
Aantal pesterijen op het werk spectaculair toegenomen door hogere werkdruk en stress

Bron: De Morgen: 26-10-16, 06.45u – Joost Freys
Bijna één op de drie Belgische werknemers heeft last van collega’s en/of bazen die hen pesten, fysiek pijn doen, discrimineren of proberen aan te raken op intieme plaatsen. Ruim 20 procent meer dan in 2014, zo blijkt uit onderzoek van Securex.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk noteert jaarlijks zo’n 120 officiële klachten over ‘grensoverschrijdend gedrag’. Een misleidend klein aantal. De overgrote meerderheid van de werknemers volgt de procedures immers niet tot het einde. In realiteit behandelen de diensten voor bescherming op het werk jaarlijks gemiddeld 4.700 dossiers, of zo’n 13 klachten per dag.

Bovendien durven veel slachtoffers simpelweg geen klacht in te dienen.

http://www.demorgen.be/binnenland/gepest-belaagd-betast-en-de-baas-heeft-niets-gezien-b44367fd/

Reacties uitgeschakeld voor De koers van HRM in de Overheid 2020: vertrouwen, verbinden en vooruitgaan

De koers van HRM in de Overheid 2020: vertrouwen, verbinden en vooruitgaan

Door | 27 oktober 2016 | Nieuws

 

HRM in de Overheid is na 7 jaar – met jaarlijks 600 tot 700 bezoekers – het jaarcongres voor HRM professionals, directie & bestuur en lijnmanagers van de lokale, provinciale en Vlaamse overheden. Het congres wordt georganiseerd door CKC Seminars  in samenwerking met de Vlaamse overheid.

Vraaggestuurd HRM beleid in de overheid, hoe sluit u aan bij de werknemer van de toekomst?
Tijdens het congres bent u in één dag op de hoogte over de actuele verandering van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid en de toekomst van HR en werk in de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen. En wat dit betekent voor u. Deze dag staat in het teken van kennisoverdracht en kennisdeling.

Wij bieden u:

 • Laatste HR vernieuwingen, innovaties en trends
 • Inspirerende top keynotes
 • Innovatieve HR praktijkcases
 • Praktijkgerichte workshoplezingen
 • Interactieve deelsessies
 • Co-creatie ruimte
 • Boeksigneersessies en boekenmarkt
 • Uitgebreide Informatiemarkt met standen
 • De Koersplanner – uw plan voor morgen
 • Netwerken en co-creëren met 700 vakgenoten
 • Voor & door HR, directie/bestuur en lijnmanagers
 • Vanuit Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Vlaanderen dumpt schoonmaakbedrijf: ‘Zieke poetsters moesten 100 euro betalen’

Vlaanderen dumpt schoonmaakbedrijf: ‘Zieke poetsters moesten 100 euro betalen’

Door | 26 oktober 2016 | Nieuws

25/10/2016 19:36 | Bron: wver / BELGA

Vlaanderen dumpt schoonmaakbedrijf: ‘Zieke poetsters moesten 100 euro betalen’
Archiefbeeld Foto: Lisa Van Damme; LVD
De Vlaamse overheid heeft de samenwerking stopgezet met een poetsfirma die de arbeidswetgeving met de voeten trad. Dat antwoordde minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans dinsdag in het parlement op een vraag van Kurt De Loor (sp.a).

Om afwezigheden bij het eigen personeel op te vangen doet de Vlaamse overheid geregeld een beroep op externe schoonmaakbedrijven. Uit een verslag van de arbeidsinspectie blijkt dat de firma Orisma, die het administratief centrum in Gent poetste, het niet zo nauw nam met de regels. Medewerkers bleken zonder werkvergunning of zelfs zonder identiteitsbewijs aan de slag. ‘Werknemers zouden zelfs 100 euro hebben moeten betalen als ze door ziekte moesten thuisblijven’, zegt De Loor.

Homans verzekerde dinsdag dat het contract met het bedrijf al in mei, onmiddellijk na het belastende rapport, werd stopgezet. Tegelijk werden strengere clausules ingevoerd, die meer garantie bieden op een correcte naleving van de sociale wetgeving. ‘We hebben ook de interne procedures aangescherpt, zodat meer en betere controle op het vlak van sociale fraude ingebouwd is bij schoonmaakopdrachten die zijn uitbesteed’, aldus de minister.

De Loor vindt het naar eigen zeggen onverantwoord dat Vlaanderen in zee gaat met bedrijven die de rechten van het personeel niet waarborgen en zich niet aan de wetgeving houden. Hij wil dat er voortaan minder wordt uitbesteed. ‘Want de besparingsdrift van deze Vlaamse regering is een vicieuze cirkel. Steeds minder personeelsleden, steeds meer uitbesteden, steeds minder kwaliteit. En dat terwijl het uitbesteden van taken op termijn veelal duurder is.’

Reacties uitgeschakeld voor Burgers hebben meer vertrouwen in de Vlaamse administratie, minder in de Vlaamse Regering

Burgers hebben meer vertrouwen in de Vlaamse administratie, minder in de Vlaamse Regering

Door | 21 oktober 2016 | Nieuws

Bron: 13.vlaanderen.be – vrijdag, oktober 21, 2016
De burger had in 2015 meer vertrouwen in vrijwel alle Vlaamse overheidsinstellingen, behalve in het parlement, de regering en de vakbonden.
De burger had in 2015 meer vertrouwen in vrijwel alle Vlaamse overheidsinstellingen, behalve in het parlement, de regering en de vakbonden.
De VRIND 2016 is uit. Traditiegetrouw peilen die Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) van de Studiedienst van de Vlaamse Regering naar hoe tevreden de burger is over het beleid en hoeveel vertrouwen hij stelt in de overheid. Regionale en lokale overheden scoren zoals altijd vrij hoog. Het vertrouwen is in de lente van 2015 voor vrijwel alle instellingen gestegen, behalve voor het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en de vakbonden. Het meeste vertrouwen stelt de burger in het onderwijs, de gemeentelijke administratie en de politie. De burger is iets minder tevreden over het gevoerde beleid bij de Vlaamse overheid dan de voorbije jaren.

Zowel voor vertrouwen als voor tevredenheid over het beleid luidt de conclusie ook nu weer dat hoe dichter een overheid bij de burger staat, hoe meer vertrouwen hij er in heeft.

Mensen zijn tevreden over huisvuil, cultuur, openbaar groen, gezondheid, sport en onderwijs. Minder positief zijn ze over openbaar vervoer, kinderopvang en de staat van de wegen, de fiets- en wandelpaden.

Lokale besturen

Burgers reageren dus eerder kritisch, maar dat ligt anders bij lokale besturen. Zij zijn juist meer tevreden over de Vlaamse overheid. Pijnpunten zijn de tijdigheid van de informatie en informatie op maat. Het imago van de Vlaamse overheid gaat erop vooruit. Efficiëntie en transparantie kunnen nog beter.

In het algemeen zijn mensen net als in 2014 tevreden over hun leven, maar tegelijkertijd zijn ze niet erg optimistisch over de toekomst. Vlamingen liggen meer wakker van oorlog, conflicten en terreur. Dat wordt echter niet gekoppeld aan een negatievere houding tegenover vreemdelingen. De openheid en de tolerantie ten opzichte van andere culturen is de voorbije jaren fors gestegen.

De VRIND 2016 vind je op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Reacties uitgeschakeld voor Federale overheid: ambtenaren en tweetaligheid

Federale overheid: ambtenaren en tweetaligheid

Door | 21 oktober 2016 | Nieuws

Topambtenaren voor keuze: taalexamen of job kwijt

21/10/16 – 04u20 Bron: Het Laatste Nieuws
133 federale top- en 4.000 leidinggevende ambtenaren moeten via een examen bewijzen dat ze tweetalig zijn. Slagen ze niet, dan kunnen sommige onder hen hun job verliezen.
In 2002 werd de wet voor de ‘functionele tweetaligheid’ van federale topambtenaren op tafel gelegd door toenmalig minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (toen SP). De wet werd gestemd, maar bleef dode letter. De Franstalige partijen stonden op de rem, uit vrees dat veel Franstalige ambtenaren het vereiste niveau niet zouden halen.

“Het gevolg is dat er vandaag teams zijn binnen de federale overheid waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar niet goed begrijpen”, zegt het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA).

Symbooldossier
Voortaan moeten topambtenaren en leidinggevenden die anderstalige medewerkers evalueren, een taalexamen afleggen. De huidige leidinggevenden krijgen twee jaar en zes maanden om hun schade in te halen. “We zullen ook in opleidingen en begeleiding voorzien”, zegt Vandeput.

Wanneer gewone leidinggevende ambtenaren niet slagen in het taalexamen, leidt dit niet tot hun ontslag, maar kunnen ze medewerkers van de andere landstaal niet langer evalueren. Dat zegt Vandeput. 133 federale topambtenaren kunnen hun job verliezen indien ze niet slagen, maar voor 4.000 leidinggevende ambtenaren is dit dus niet het geval, zo meldt Vandputs kabinet in reactie op krantenartikels.

“Gisteren keurde de ministerraad het koninklijk besluit goed dat de functionele tweetaligheid van leidinggevende ambtenaren regelt. Vanaf nu moeten deze hun functionele kennis van de tweede taal bewijzen door te slagen voor een taalexamen. Het niet slagen voor het examen heeft verschillende gevolgen voor de verschillende groepen ambtenaren”, meldt zijn kabinet.

“Nieuwe topambtenaren worden ontslagen als ze binnen de 6 maanden niet slagen voor het examen, voor topambtenaren die nu al in dienst zijn, is dat 30 maanden. ‘Gewone’ leidinggevende ambtenaren worden niet ontslagen maar kunnen hun medewerkers van de andere landstaal niet langer evalueren.”

“Dit is een symbooldossier”, zegt Marc Saenen van de christelijke vakbond ACV. “Vandeput komt een paar jaar te laat. De schrijnende toestanden van Franstaligen die geen woord Nederlands kunnen, zijn voorbij. Er is echt een serieuze inhaalbeweging gebeurd.”

Reacties uitgeschakeld voor Regering bespaart op overheid en gezondheidszorg

Regering bespaart op overheid en gezondheidszorg

Door | 16 oktober 2016 | Nieuws

De Redactie, 15/10/2016

Het grootste deel van de besparingen realiseert de regering in de gezondheidszorg. Daar vermindert ze de uitgaven met 900 miljoen euro. De grootste besparing komt van een versnelde invoering van de ziekenhuishervorming. Voorts zullen antibiotica duurder worden, de artsenhonoraria zullen maar gedeeltelijk worden geïndexeerd en het aantal generieke geneesmiddelen zal worden verhoogd.

De regering bespaart voorts op de laagste uitkeringen. De welvaartsenveloppe die dient om deze uitkeringen te verhogen, zal niet volledig worden uitgegeven, maar slechts voor 75 procent. Daarnaast beknibbelt de regering op de pensioenen van militairen en het rijdend personeel van de NMBS. Hun pensioenleeftijd gaat omhoog: naar 57 jaar vanaf 2018, nu is dat nog 56 jaar. Daarna zou er elk jaar 6 maanden bijkomen.

Daarnaast gaan ook enkele voordelige pensioensystemen bij de politie, de NMBS en het onderwijs op de schop, terwijl de regering mensen wil belonen die langer dan 45 jaar werken. Nu leveren extra jaren werken geen bijkomend pensioen op. Dat zou veranderen.

Belangrijk: in tegenstelling tot eerder geruchten, blijft een lineaire besparing in alle departementen uit.

Reacties uitgeschakeld voor Decreet Tijdelijke Werkervaring

Decreet Tijdelijke Werkervaring

Door | 7 oktober 2016 | Nieuws

7 oktober 2016 – Beslissingen Vlaamse Regering
In het kader van de door de zesde staatshervorming overgekomen bevoegdheden rond tewerkstellingsbeleid hecht de Vlaamse Regering, na advies van de SERV en van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over Tijdelijke Werkervaring en het regelen van stages. De voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op de maatregelen rond de activering van werkloosheidsuitkeringen, de arbeidsmarktbegeleiding van rechthebbenden op leefloon en het equivalent leefloon en allerhande premies. Het stelsel van tijdelijke werkervaring tracht de noden te vervullen van langdurig werkzoekenden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en juiste arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het opdoen van werkervaring als methodiek is voor deze groep een belangrijke schakel in de transitie van werkloosheid naar werk. De voorgestelde aanpassingen gaan dieper in op de toegang tot het stelsel tijdelijke werkervaring, de invulling van het stelsel door werkplekleerinstrumenten, alsook de mogelijkheid tot de toekenning van een vrijstelling van beschikbaarheid voor de duur van het traject. Daarnaast zal controle worden uitgevoerd op de toelages toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en kan er worden overgegaan tot een terugvordering indien noodzakelijk. Er is ook een uitbreiding van de taken van de VDAB, met name de bevoegdheid tot het toekennen van bepaalde tegemoetkomingen, de expliciete bevoegdheid tot het aanbieden en organiseren van stages, de bevoegdheid tot de controle op toegekende toelages voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Reacties uitgeschakeld voor Administratie krijgt niet altijd dank voor werk

Administratie krijgt niet altijd dank voor werk

Door | 3 oktober 2016 | Nieuws

Eigen berichtgeving, werkenbijdeoverheid.be

De administratie krijgt niet altijd dank voor haar werk. De voorbije weken werd in een paar dossiers duidelijk dat ministers graag richting administratie schieten als hun besluitvorming teveel bekritiseerd wordt.
Probleem is dat ze hiermee ook hun eigen geloofwaardigheid ondergraven.

-De uitspraken over de Staatsveiligheid.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois liet zich op 28/09/2016 scherp uit over het werk van de Staatsveiligheid in het Eandis-dossier. De veelbesproken brief waarin gewaarschuwd wordt voor het Chinese staatsbedrijf State Grid noemde hij “maar een papiertje”. Misschien kan er wel bespaard worden bij de Staatsveiligheid, zei hij aan VRT Nieuws.

-De uitspraken over financiën (30/09/2016)
‘J’en ai marre. Ik heb er genoeg van.’ Met die woorden maakte financiënminister Johan Van Overtveldt vorige week duidelijk dat hij de kritiek op zijn rekenkunde bij elke begrotingsronde beu was. Uit een grondige analyse van de FOD Financiën besloot de minister dat er een systematische fout zit in de methodiek die wordt gebruikt bij de raming van de inkomsten.
Misschien wat subtieler dan Bourgeois, maar de ambtenaren krijgen weer de schuld…

Reacties uitgeschakeld voor Pendelfonds

Pendelfonds

Door | 1 oktober 2016 | Nieuws

30 september 2016, op voorstel van minister Ben Weyts
Het Pendelfonds moet subsidies verlenen voor projecten die het woon-werkverkeer verduurzamen en kaderen in de realisatie van nieuw vervoersaanbod buiten het geregeld vervoer, de realisatie van nieuwe infrastructuur in functie van het woon-werkverkeer op een bedrijventerrein of de realisatie van specifieke bedrijfsorganisatorische acties en maatregelen. Om een aantal mankementen in de regelgeving aan te pakken en het pendelfonds te hervormen, keurt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het nieuwe besluit over het Pendelfonds goed. Dit nieuwe besluit zal als basis dienen voor de toekomstige projectoproepen.

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering