Archief juni, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Brengt gemeente-OCMW betere dienstverlening ? Adviezen van Welzijnszorg.

Brengt gemeente-OCMW betere dienstverlening ? Adviezen van Welzijnszorg.

Door | 22 juni 2016 | Nieuws

Met dit dossier wil Welzijnszorg zijn kritische kijk geven op deze kwestie. De bezorgdheid ligt in het verbeteren van wat nu bestaat, in meer en betere hulp- en dienstverlening voor mensen in armoede. Welzijnszorg is ervan overtuigd dat de lokale besturen daarin een belangrijke taak hebben, maar we zijn er ook van overtuigd dat dat beter kan dan hoe het nu is. Maar dat komt niet vanzelf.
De inkanteling houdt verschillende gevaren in, maar ook kansen.

Een interessant dossier voor beleidsmensen uit de lokale besturen.

Bekijk hier het volledige dossier.

Reacties uitgeschakeld voor Sociaal werk verlegt structuren

Sociaal werk verlegt structuren

Door | 22 juni 2016 | Nieuws

Bron: Sociaal.net
Peter Goris
16-06-2016

Hulpverleners botsen met hun cliënten steeds op dezelfde muren en proberen de schade onder controle te houden. Maar als je steeds tegen dezelfde muren botst, is er wat mis met het gebouw. Hulpverleners vergeten dat vaak te signaleren en aan te pakken. Maar strookt dat beeld met de realiteit? Een rondetafelgesprek met terreinwerkers bewijst het tegendeel.

Een kritisch en eigentijds debat over de rol van sociaal werk in het OCMW.

http://sociaal.net/analyse-xl/sociaal-werk-verlegt-structuren/

Reacties uitgeschakeld voor Betere combinatie van het beroeps- en gezinsleven voor ambtenaren.

Betere combinatie van het beroeps- en gezinsleven voor ambtenaren.

Door | 17 juni 2016 | Nieuws

Vlaamse Regering, persmededeling, 17 juni 2016

In het kader van de Zesde Staatshervorming zijn de Gemeenschappen en Gewesten sinds 1 juli 2014 bevoegd om voor hun overheidspersoneel (voor statutaire en contractuele personeelsleden van Diensten Vlaamse overheid; het onderwijs en lokale en provinciale besturen een eigen stelsel van loopbaanonderbreking te regelen. De Vlaamse overheid is sinds begin 2015 financieel verantwoordelijk voor de betaling van de loopbaanonderbreking openbare sector (exclusief de thematische verloven). Nu beslist de Vlaamse Regering, na overleg met de sociale partners, opnieuw principieel tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. Het besluit regelt het recht op onderbrekingsuitkeringen voor het deeltijds of volledig onderbreken van de loopbaan voor het openbaar ambt met het oog op een betere combinatie van het beroeps- en gezinsleven. Het recht op (onbetaald) verlof wordt geregeld door de diverse overheidsbesturen (diensten Vlaamse overheid, de lokale en provinciale besturen en het onderwijs). Om de personeelsleden te laten genieten van een onderbrekingsuitkering impliceert het Zorgkrediet dat de rechtspositiebepalingen van de desbetreffende verantwoordelijke besturen zullen aangepast moeten worden via eigen regelgeving. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Reacties uitgeschakeld voor Vermindering werkgeversbijdragen doelgroepen wordt vereenvoudigd

Vermindering werkgeversbijdragen doelgroepen wordt vereenvoudigd

Door | 10 juni 2016 | Nieuws

Bron: Vlaamse Regering, 10 juni 2016

Na advies van de SERV en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit goed bij het Doelgroependecreet. Met de maatregelen binnen het Vlaamse doelgroepenbeleid wordt het aanwerven en het aan het werk houden van bepaalde werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bevorderd en de huidige maatregelen sterk vereenvoudigd. Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt drie doelgroepen voorop: jonge werknemers, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Voor jongeren en oudere werknemers wordt gebruik gemaakt van het systeem van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, een bevoegdheid die is overgedragen met de zesde staatshervorming. Voor personen met een arbeidshandicap wordt de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) ingezet. Het besluit voert tal van wijzigings-, vervangings- en opheffingsbepalingen uit aan de huidige regelgeving over doelgroepenbeleid.

Reacties uitgeschakeld voor Wedden van ambtenaren geïndexeerd vanaf juli 2016

Wedden van ambtenaren geïndexeerd vanaf juli 2016

Door | 9 juni 2016 | Nieuws

Bron : Federale Overheid.

 

Indexaanpassing?

MEI 2016 – De spilindex 101,02 werd overschreden, dus aanpassing verhogingscoëfficient.
De nieuwe verhogingscoëfficient = 1,6406 vanaf de wedde van juli 2016

Het indexcijfer van de consumptieprijzen (algemene index)
De gezondheidsindex
De afgevlakte index
Voorbeeld berekening afgevlakte index
Het referentie-indexcijfer
De te overschrijden spilindex
De indexering van de sociale uitkeringen en de lonen in de openbare sector
Chronologisch overzicht van de verhogingscoëfficiënten
Voorbeeld berekening brutomaandwedde
Meer informatie
Samengevat

Het indexcijfer van de consumptieprijzen (algemene index)

Het indexcijfer van de consumptieprijzen - of algemene index - meet de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren. De indexcijfers tonen de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

In principe zouden de prijzen van alle consumptiegoederen en -diensten genoteerd moeten worden. Dit is uiteraard niet mogelijk.
Daarom wordt er een korf met de belangrijkste goederen en diensten samengesteld.

Elke maand wordt de waarde van deze korf van goederen en diensten bepaald.
De waarde wordt uitgedrukt door het indexcijfer van de consumptieprijzen ("de index").

Stijgen de prijzen van de producten en diensten, dan stijgt ook de algemene index.
Bereikt of overstijgt de algemene index een bepaalde waarde ("de spilindex"), dan worden de lonen en sociale uitkeringen automatisch verhoogd. Dit noemen we de automatische indexering.

België en Luxemburg zijn de enige landen ter wereld waar dit automatisme nog bestaat.

De gezondheidsindex

Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijzen gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

De afgevlakte index

Het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden noemen we de afgevlakte index.
Sinds 1994 bepaalt de afgevlakte index of de verhogingscoëfficiënt die gebruikt wordt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen, aangepast moet worden.

Vanaf april 2015 werd de afgevlakte index bevroren op 100,66 (regeringsbeslissing tot "indexsprong") waardoor de verhogingscoëfficiënt eenmalig niet aangepast werd.
Vanaf mei 2016 werd de blokkering opgeheven omdat de referentie-index de waarde 100,66 overschreed in april 2016 (zie hieronder).

De nieuwe afgevlakte index = het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen x 98%

Voorbeeld berekening afgevlakte index

Mei 2016 : het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de
laatste 4 maanden =

februari 2016 102,53
maart 2016 103,47
april 2016 103,53
mei 2016 103,77
Gemiddelde = 103,33 x 98% =
101,26

De te overschrijden spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd vastgelegd op 101,02 punten en werd in mei 2016 overschreden.
De nieuwe spilindex is vastgelegd op 1,6406

Het referentie-indexcijfer

Het referentie-indexcijfer werd ingevoerd vanaf april 2015 om de indexsprong mogelijk te maken.
Het referentie-indexcijfer = de afgevlakte index x 98%

Dit referentie-indexcijfer bepaalt de duur van de indexblokkering : de indexblokkering stopt wanneer de referentie-index de waarde 100,66 (= de geblokkeerde afgevlakte index) bereikt of overschrijdt. Dit gebeurde in april 2016.

Vanaf dat ogenblik verdwijnt de referentie-index en wordt er met een nieuwe afgevlakte index gewerkt.
De nieuwe afgevlakte index = het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen x 98%

De te overschrijden spilindex

De spilindexcijfers fungeren als aanpassingsdrempels. Dit cijfer wordt op voorhand vastgelegd.
Als het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast.

De jongste overschrijding van de spilindex dateert van mei 2016: dus aanpassing van de verhogingscoëfficiënt die gebruikt wordt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen.
De nieuwe spilindex vanaf mei 2016 is vastgelegd op 103,04

De indexering van de sociale uitkeringen en de lonen in de openbare sector

Als deze spilindex bereikt of overschreden wordt, dan worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%.

Bijvoorbeeld: eind mei 2016 werd de spilindex overschreden:
· Voor de ambtenaren in dienst is er een indexaanpassing voor de wedde van juli 2016. Juni 2016 is een wachtmaand.

· Voor de gepensioneerde ambtenaren maakt men een onderscheid tussen:

o De pensioenen uitbetaald op het einde van de maand: er is een indexaanpassing voor het pensioen van december 2012, dat uitbetaald wordt op 2 januari 2013.

o De pensioenen die vooraf uitbetaald worden: er is een indexaanpassing voor het pensioen van de maand januari 2013, dat uitbetaald wordt op 2 januari 2013.
voor de voorafbetaalde pensioenen is er geen indexaanpassing van het pensioen van de maand december 2012.

Chronologisch overzicht van de verhogingscoëfficiënten

Overzicht van de verhogingscoëfficiënten die vanaf 1.1.1990 gebruikt worden voor de berekening van de wedde.

Overzicht verhogingscoëfficiënten wedde
Geldig vanaf Index Rang Geldig vanaf Index Rang
01/01/1990 1,0000 0 01/03/2002 1,2936 13
01/02/1990 1,0200 1 01/07/2003 1,3195 14
01/10/1990 1,0404 2 01/11/2004 1,3459 15
01/03/1991 1,0612 3 01/09/2005 1,3728 16
01/12/1991 1,0824 4 01/11/2006 1,4002 17
01/10/1992 1,1041 5 01/02/2008 1,4282 18
01/07/1993 1,1262 6 01/06/2008 1,4568 19
01/11/1994 1,1487 7 01/10/2008 1,4859 20
01/05/1996 1,1717 8 01/10/2010 1,5157 21
01/10/1997 1,1951 9 01/06/2011 1,5460 22
01/06/1999 1,2190 10 01/03/2012 1,5769 23
01/09/2000 1,2434 11 01/01/2013 1,6084 24
01/07/2001 1,2682 12 01/07/2016 1,6406 25

Voorbeeld berekening brutomaandwedde

Een ambtenaar heeft een jaarwedde van € 27 521,00.

Zijn brutomaandwedde voor de maand maart 2012 wordt als volgt berekend:
(27 521,00 x 1,5769)/12 = € 3 616,48
Zijn brutomaandwedde voor de maand januari 2013 wordt als volgt berekend:
(27 521,00 x 1,6084)/12 = € 3 688,73
Meer informatie
Meer informatie kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: consumptieprijzen

Samengevat

Soorten indexcijfers:
· Indexcijfers der consumptieprijzen
= de waarde van een korf van goederen en diensten

· Gezondheidsindex
= de waarde van dezelfde korf van goederen en diensten maar zonder tabak, alcohol, diesel en benzine

· Afgevlakte index
= het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden x 98%

· Referentieindexcijfer
= de afgevlakte index x 98%

· Spilindex
= een waarde die op voorhand vastgelegd wordt.

Bij het bereiken of overschrijden van de spilindex
nieuwe spilindex = oude spilindex x 1,02 (specifieke berekeningswijze)

Aanpassing verhogingscoëfficiënt
Als de afgevlakte index de spilindex bereikt of overschrijdt
aanpassing verhogingscoëfficiënt (index) gebruikt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen.

De nieuwe verhogingscoëfficiënt
= (1,02)n waarbij n = de rang of het aantal indexaanpassingen sinds 1.1.1990

Index juli 2016 = (1,02)25 = 1,6406