Archief mei, 2015

Reacties uitgeschakeld voor Diverse nieuwe opleidingen in onderwijs

Diverse nieuwe opleidingen in onderwijs

Door | 29 mei 2015 | Nieuws

Bron: Vlaamse Regering, vrijdag 29/05/2015

 

Voorstellen  van viceminister-president Hilde Crevits

 

  • De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse bepalingen over de regelgeving bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de leerkrachten en inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijk onderricht. Het gaat om een actualisering: ontbrekende of nieuwe diploma’s worden toegevoegd in de lijst van bekwaamheidsbewijzen, foutieve diploma’s worden geschrapt (met overgangsmaatregelen voor de betrokken personeelsleden). Dit besluit wordt nog geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
  • De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar uitvoeringsbesluit bij het Decreet over het stelsel van leren en werken, voor wat het opleidingenaanbod betreft. Het gaat onder meer om de actualisering van de lijst van opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd. De opleidingenlijst wordt opgesplitst in een categorie gebaseerd op beroepskwalificaties en een categorie die niet gebaseerd is op beroepskwalificaties. Concreet worden twee nieuwe opleidingen ingevoerd, 'behandelaar luchtvracht en bagage' en 'kapper-salonverantwoordelijke'; en wordt één opleiding geschrapt, 'assistent-kapper'. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.
  • In uitvoering van de Codex Hoger Onderwijs moet de Vlerick Business School een beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering afsluiten om te voldoen aan één van de voorwaarden voor het toekennen van de jaarlijkse subsidie. De Vlaamse Regering keurt de nieuwe beheersovereenkomst 2015-2019 goed en voorziet 1,95 miljoen euro voor het eerste jaar.
  • De Vlaamse Regering erkent de professioneel gerichte bacheloropleiding 'bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement' als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid, vestiging Kortrijk.
  • Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het Onderwijsdecreet XXV, wijzigt de Vlaamse Regering principieel sommige besluiten over de organisatie van het secundair onderwijs (SO) en de centra voor leerlingenbegeleiding. Het wijzigingsbesluit omvat een pakket uiteenlopende maatregelen met het oog op de onderwijsorganisatie voor of vanaf het schooljaar 2015-2016. Het gaat onder meer over de lerarenomkadering in de Koninklijke Balletschool Antwerpen, de organisatie van het schooljaar (evaluatiedagen), aanvraag ingebruikname nieuwe vestigingsplaatsen, versterking positie en rol van ouders, regelgeving CLB, ... Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.
  • Om de huidige en toekomstige leerkrachten voor te bereiden op de inhoudelijke aspecten van de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs (DKO), heeft de Vlaamse Regering een aantal proactieve maatregelen genomen in het verleden. Gedurende de schooljaren 2012-2015 lopen er pilootprojecten DKO met als doel het versterken van lerarencompetenties. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot toekenning van projectsubsidies van maximaal 301.000 euro voor de uitvoering van pilootprojecten in het schooljaar 2015-2016 ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs.
  • De transnationale Universiteit Limburg (tUL) is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. De tUL is een apart rechtspersoon, in 2001 opgericht, bij verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. De Vlaamse Regering duidt nu Jan De Groof aan als lid van de Raad van Toezicht van de tUL en als haar bijzonder vertegenwoordiger. Hij volgt Stijn Butenaerts op.
  • In uitvoering van het decreet over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) wijzigt de Vlaamse Regering, na overleg met de sociale partners, opnieuw principieel diverse besluiten. Het gaat om een aantal technische wijzigingen en een aantal delegaties aan de Vlaamse Regering uit het M-decreet die nog verder uitgevoerd moeten worden. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe beroepskwalificaties

Nieuwe beroepskwalificaties

Door | 22 mei 2015 | Nieuws

Mededelingen Vlaamse Regering, 22/05/2015

Een beroepskwalificatie is een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend. Op advies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming erkent de Vlaamse Regering de volgende beroepskwalificaties: dentaaltechnisch medewerker, dentaaltechnicus, dentaaltechnoloog, asfalt-en betonwegenbouwer, rioollegger, stratenmaker, werkvoorbereider hout, werkplaatsbuitenschrijnwerker hout, industrieel isolatiewerker, monteur metalen gevel- en dakelementen, spoorwerker, natuursteenbewerker, productiemedewerker, productieoperator, procesoperator, productieverantwoordelijke.

Reacties uitgeschakeld voor April 2015: méér jobs bij de overheid, minder maatschappelijke dienstverlening

April 2015: méér jobs bij de overheid, minder maatschappelijke dienstverlening

Door | 19 mei 2015 | Nieuws

Bron: VDAB, cijferrapport april 2015

De VDAB publiceerde het aantal vacatures bij de overheid voor april 2015.
Daarbij publiceren ze de opvallende stijgers en dalers.
In vergelijking met april 2014 geeft dit volgend beeld:

-Openbare besturen: 547 vacatures (+5,7%)
-Maatschappelijke dienstverlening: 1626 vacatures (-10,2%)
-Diensten aan personen: 297 vacatures (-26,8%)

Bron: VDAB

Reacties uitgeschakeld voor “1 op de 4 Belgische bedrijven krijgt vacatures moeilijk ingevuld”

“1 op de 4 Belgische bedrijven krijgt vacatures moeilijk ingevuld”

Door | 19 mei 2015 | Nieuws

Bron: Belga
via deredactie.be di 19/05/2015 – 07:43 Marij Vanherle
Ongeveer een kwart van de Belgische werkgevers vindt onvoldoende geschikte medewerkers. Dat blijkt uit een enquête van hr-dienstenbedrijf Manpower bij 751 werkgevers in ons land. Precies 24 procent spreekt van een "tekort aan talent", 11 procentpunt meer dan vorig jaar, of bijna een verdubbeling.
De voorbije drie jaar was er een daling, maar volgens Manpower maskeerde de financiële crisis het tekort aan arbeidskrachten. De stijging doet zich zowel voor in Vlaanderen (+14 procentpunt tot 26 procent), Brussel (+9 procentpunt tot 26 procent) als Wallonië (+9 procentpunt tot 18 procent).

De lijst met knelpuntberoepen van Manpower is de voorbije tien jaar nagenoeg dezelfde gebleven: geschoolde arbeiders, commerciële profielen, technici, boekhouders, financiële profielen en chauffeurs. Belgische werkgevers krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld vanwege onvoldoende technische vaardigheden (51 procent), gebrek aan beschikbare kandidaten (35 procent) en een gebrek aan ervaring (27 procent).

"De polarisatie op de arbeidsmarkt groeit tussen de kandidaten met de juiste, door de werkgevers gezochte kwalificaties en zij die daar niet of te weinig over beschikken", zegt Philippe Lacroix, directeur van Manpower in België, in een persbericht. "Het tekort aan talent is een reëel probleem dat de competitiviteit van onze ondernemingen hypothekeert. En dat tekort zal in de toekomst alleen nog maar toenemen naarmate de economie aantrekt en de structurele evoluties/hervormingen op de arbeidsmarkt zich verder doorzetten. Denk maar aan de vergrijzing, de digitalisering en nieuwe technologie waardoor bestaande kennis snel veroudert en de vraag naar nieuwe profielen ('grey collars' en dergelijke) boost."

Opmerkelijk is dat een op de drie werkgevers (34 procent) zegt geen actie te ondernemen om het tekort aan talent te tackelen. Werkgevers die wel naar oplossingen zoeken, doen dat via flexibele arbeid en oplossingen (27 procent), innovatieve rekrutering (21 procent) en het ontwikkelen van de kwaliteiten van de eigen medewerkers (17 procent).

Reacties uitgeschakeld voor Pesten: 9,6% van de werknemers zou er last van hebben.

Pesten: 9,6% van de werknemers zou er last van hebben.

Door | 11 mei 2015 | Nieuws

Pesten, geweld, seksuele intimidatie: 322.000 slachtoffers op het werk

Eén op de zeven Vlaamse werknemers en zelfstandigen krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag

Bron: De Morgen, 11-05-15, 07.30u - SCG/SSB

1 ©Brecht Evens
Honderdduizenden Vlamingen voelen zich jaarlijks het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag tijdens de werkuren, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid. De cijfers maken arbeidsexperts behoorlijk ongerust.

Zo'n 322.000 Vlaamse werknemers en zelfstandigen krijgen naar eigen zeggen jaarlijks te maken met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Op de vraag 'Bent u afgelopen jaar slachtoffer geweest van lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag en/of pesten?' - gesteld in de jongste Werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) - antwoordt maar liefst één op de zeven positief.

Pestgedrag werd gemeld door 9,6 procent van de ondervraagden en komt het vaakst voor, gevolgd door fysiek geweld (4,6 procent) en seksuele intimidatie (2,2 procent).

Reacties uitgeschakeld voor Autonomie gemeenten leidt tot politiek dienstbetoon

Autonomie gemeenten leidt tot politiek dienstbetoon

Door | 4 mei 2015 | Nieuws

Bouwaanvragen arrangeren helemaal terug

Autonomie gemeenten leidt tot politiek dienstbetoon

Bron: De Morgen, 04-05-15, 06.41u – Jan Stevens en Roel Wauters

Is het gemeentelijk niveau wel het juiste om bouwaanvragen af te handelen? Steeds meer lokale besturen doen het zelf, maar de druk om dossiers te 'arrangeren' is soms groot. Bovendien vinden ze amper geschikt personeel.

Soms dringt de vraag zich op hoe autonoom de ambtenaar kan werken
JOHAN ACKAERT, POLITOLOOG (UHASSELT)
Een prangend telefoontje van de projectontwikkelaar om een bouwvergunning te regelen, een particulier die zijn lange arm gebruikt om zijn bouwovertreding te regulariseren. Het is nog lang geen verleden tijd, ook al hebben steden en gemeenten steeds meer autonomie.

Het was wijlen Steve Stevaert (sp.a) die meer dan tien jaar geleden de steden en gemeenten meer ruimte gaf. Weg met betutteling: ze konden voortaan zelf bouwaanvragen goedkeuren en -vergunningen uitschrijven. Tot dan had de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar het laatste woord, wat vaak tot maandenlange vertragingen leidde.

Betere financiering

Johan Ackaert, politoloog (UHasselt)
Onder bepaalde voorwaarden kunnen de gemeenten zo hun 'ontvoogding' aanvragen. Al 217 van de 308 Vlaamse gemeenten namen de stap. "Vaak hoor je: de lokale mandatarissen bedoelen het goed, maar doen het lang niet goed. Dat is onterecht", zegt Jan Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Hij is voorstander van meer autonomie. Lokale besturen kennen ook de situatie op het terrein beter.

Toch stelt hij zich vragen. Tegen bouwmisdrijven optreden kan bijvoorbeeld beter centraal. "Het is niet leuk om met het vingertje te wijzen naar mensen die je de volgende dag bij de bakker kunt tegenkomen", zegt Leroy.

Bovendien hebben de gemeenten vaak niet voldoende geschikt personeel aan boord om te beslissen over moeilijke dossiers. Leroy vraagt een betere financiering. "Het is goed dat de bevoegdheden overkomen van het Vlaamse niveau, maar dan moet de financiering ook volgen."

Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden én te houden. In Sint-Katelijne-Waver werkt bijvoorbeeld al bijna twee jaar een stedelijk ambtenaar zonder het geschikte diploma. "Er zijn te weinig doorgroeimogelijkheden. Bovendien worden ze vaak aan de mouw getrokken door bouwondernemers, die hen een beter loon kunnen aanbieden." Stedelijk ambtenaar voor ruimtelijke ordening staat intussen op de officiële lijst van knelpuntberoepen.

Minder aantrekkelijke voorwaarden, dus. Maar vooral: het personeel komt onder druk te staan om een bouwaanvraag of regularisatie goed te keuren. Verschillende betrokkenen beamen die gang van zaken. "In bepaalde gemeenten hebben ze ieder jaar een nieuwe ambtenaar in dienst", zegt Johan Ackaert (UHasselt), politoloog gespecialiseerd in lokale besturen. "Ze vertrekken gefrustreerd omdat ze in botsing komen met de lokale mandataris. Het is een typisch voorbeeld van het spanningsveld tussen politiek en administratie. Vaak lukt dat goed, maar soms dringt de vraag zich op hoe autonoom de ambtenaar kan werken."

Betere samenwerking

Budgettair staan gemeenten onder druk, op alle vlakken. Dus schiet ook de goede werking op het vlak van ruimtelijke ordening er soms bij in. De oplossing kan liggen in een betere samenwerking tussen verschillende gemeenten, vindt Ackaert. Ook Jan Leroy wil die piste bewandelen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wijst erop dat er wel degelijk subsidies worden vrijgemaakt wanneer een gemeente kiest voor ontvoogding. Zo krijgen ze gedurende vier jaar 40 procent van het loon van een stedelijk ambtenaar uitbetaald. Ook is er een budget per gemeente voor de opleiding van het personeel. Ruimte om meer middelen te voorzien, is er niet.