Archief februari, 2015

Reacties uitgeschakeld voor Regularisatie van gesco’s in de lokale besturen.

Regularisatie van gesco’s in de lokale besturen.

Door | 27 februari 2015 | Nieuws

Bron: Vlaamse Overheid, vrijdag 27/02/2015

De gesubsidieeerde contractuelen of Gesco’s is een tewerkstellingsmaatregel uit de jaren tachtig om tewerkstelling van bepaalde categorieën van werknemers bij plaatselijke besturen te bevorderen via subsidiëring. Door de jaren werd de maatregel steeds minder ingezet als activeringsmaatregel voor werkzoekenden. De Vlaamse Regering wil met ingang van 1 april 2015 een regularisatie bij de contingentgesco’s doorvoeren. Ze keurt daarvoor, na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief het nodige besluit goed en de lijst van regularisatiepremies per plaatselijk bestuur.

Vanaf 1 april 2015 worden de contingentgesco’s geregulariseerd. Regulariseren betekent dat de gescovoorwaarden wegvallen en dat de gesco’s “gewone” contractuelen kunnen worden. De besturen zullen hiervoor een compensatie ontvangen van 95% van de loonsubsidie en van de gescobijdragevermindering. De andere gesco’s bij lokale besturen en vzw’s blijven voorlopig bestaan. Het Vlaams regeerakkoord 20014-2019 voorziet hier drie mogelijkheden voorzien:
1) regulariseren met overdracht van 95% van de betrokken loonsubsidie en 95% van de gescobijdragevermindering;
2) omschakelen naar tijdelijke werkervaring;
3) uitdoven door de huidige werknemers bij vertrek of pensionering niet te vervangen.

Reacties uitgeschakeld voor Interview met de ambtenaar die Uplace goedkeurde

Interview met de ambtenaar die Uplace goedkeurde

Door | 25 februari 2015 | Nieuws

Voor alle duidelijkheid: dit is een parodie en ook geen vacaturebericht !

Reacties uitgeschakeld voor Defensie bezuinigt, maar plant 700 aanwervingen.

Defensie bezuinigt, maar plant 700 aanwervingen.

Door | 20 februari 2015 | Nieuws

Bron: mil.be – persbericht 20/02/2015

Defensie plant dit jaar om 700 militairen te rekruteren, meer bepaald 320 vrijwilligers, 260 onderofficieren en 120 officieren.

De aanwervingen zijn nodig om in continuïteit te voorzien in de operationele en technische functies voor de vier componenten: land-, lucht-, marine- en medische component. Defensie zoekt gemotiveerde, dynamische en sportieve meisjes en jongens die kiezen voor een unieke job. Het zijn jongeren die bereid zijn om regelmatig 4 tot 6 maanden naar het buitenland te trekken om er waardevolle opdrachten uit te voeren in soms moeilijke en/of risicovolle omstandigheden. Ook in 2015 is er een brede waaier aan interessante vacatures, gaande van soldaten en matrozen, over technici en verplegers, tot luchtverkeersleiders, piloten, artsen en apothekers.

Defensie biedt ook studiemogelijkheden aan jongeren die wensen hun studies verder te zetten op universitair niveau (Koninklijke Militaire School voor Officieren) of op een meer praktijkgericht/technisch niveau (Koninklijke School voor Onderofficieren) om nadien gepassioneerd hun uitdagende functies op te nemen.

Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen over de loopbaanmogelijkheden bij Defensie door contact op te nemen met een Informatiecentrum of deel te nemen aan een rekruteringsevenement (zie www.mil.be).

De eerstvolgende open Campus Days zijn die van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg op 15 maart en die van de Koninklijke Militaire School voor officieren (KMS) in Brussel op 22 maart.

Er zijn ook verkenningsdagen voor beide scholen voorzien, maar hiervoor moeten kandidaten zich vooraf inschrijven. De eerstvolgende verkenningsdagen in de KSOO vallen op 1 en 29 april. In de KMS vinden de verkenningsdagen plaats op 4 maart, 1 en 14 april.

Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met ambtenarenzaken: “Defensie is en zal een van de belangrijkste werkgevers in dit land blijven. Zelfs in budgettair moeilijke tijden blijven we op een hoog niveau rekruteren. Maar liefst 700 jonge mensen in 2015 die we een perspectief op een boeiende carrière bieden, in een internationaal actieve organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol als het aankomt op de veiligheid van mensen hier en elders in de wereld.”

Reacties uitgeschakeld voor Vakbonden openbare diensten vragen aandacht voor hun eisen.

Vakbonden openbare diensten vragen aandacht voor hun eisen.

Door | 15 februari 2015 | Nieuws

Bron: ACV, 13/02/2015
Militantenconcentratie gemeenschappelijk vakbondsfront
Met een nipte meerderheid keurde de algemene raad van het ACV afgelopen dinsdag het ontwerp sociaal akkoord goed. Maar op datzelfde moment werd duidelijk gemaakt dat we verder zouden gaan met ons verzet tegen een aantal onaanvaardbare eisen.

Ook duidelijk is dat er voor de openbare sector nog heel veel werk is. We vroegen de regering om specifieke besprekingen voor de openbare diensten op te starten. Daar zijn we nu volop mee bezig. Voor de pensioenhervorming willen we enkele essentiële onderdelen van ons stelsel beschermen. En als mensen langer moeten werken, dan zijn er begeleidende maatregelen nodig. We willen garanties dat er geen naakte ontslagen van contractuelen komen. En de stelselmatige besparingen op de kap van het personeel moeten stoppen.

Het overleg gaat dus gewoon verder. Maar in tussentijd blijven we wel druk zetten.

Concreet wil het gemeenschappelijk vakbondsfront met een militantenconcentratie de aandacht vestigen op de volgende eisen:

1. Rechtvaardige fiscaliteit en tax shift.
2. De regeringsmaatregelen in de werkloosheidsverzekering, de beschikbaarheid en de pensioenhervorming voor de privé- en openbare sector.
3. De koopkracht en de indexsprong.
4. De verdediging van kwalitatieve openbare diensten en de onderhandelingen voor de werknemers in de openbare sector en het onderwijs.

Meer informatie over plaats en praktische schikkingen volgt!

Reacties uitgeschakeld voor Maggie De Block wil langdurig zieken weer aan de slag krijgen

Maggie De Block wil langdurig zieken weer aan de slag krijgen

Door | 14 februari 2015 | Nieuws

14/02/2015 19:55 door JoRo | Bron: VRT

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil zoveel mogelijk langdurig zieken weer aan het werk krijgen. De minister speelt met het idee om een panel van artsen in te schakelen dat moet nagaan of de langdurig zieke op een bepaalde manier toch kan ingeschakeld worden. Dat meldt de VRT-nieuwsdienst.

Langdurig zieken worden nu vaak werkonbekwaam verklaard en kunnen vervolgens rekenen op een uitkering. Maggie De Block wil die praktijk aanpakken. Enerzijds omdat het de sociale zekerheid een smak geld kost. Anderzijds omdat het loont om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen zodat ze niet in de armoede terecht komen. De Block vindt dan ook dat langdurig zieken niet al te snel 100 procent arbeidsongeschikt verklaard mogen worden, maar dat er moet gekeken worden of zij toch nog hun diensten kunnen bewijzen in een andere rol binnen het bedrijf waar ze voorheen werkten.

Een panel van de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de ziekenfondsarts zal moeten oordelen wat de langdurig zieken nog kunnen betekenen. Vanaf drie maanden ziekte zou de federale regering al op die manier willen ingrijpen. De conclusie van het panel kan zijn dat de werknemer een andere job moet doen of bijvoorbeeld een aangepast werkschema krijgt.

Niet te snel 100 procent arbeidsongeschikt

Langdurig zieken worden nu vaak werkonbekwaam verklaard en kunnen vervolgens rekenen op een uitkering. Maggie De Block wil die praktijk aanpakken. Enerzijds omdat het de sociale zekerheid een smak geld kost. Anderzijds omdat het loont om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen zodat ze niet in de armoede terecht komen. De Block vindt dan ook dat langdurig zieken niet al te snel 100 procent arbeidsongeschikt verklaard mogen worden, maar dat er moet gekeken worden of zij toch nog hun diensten kunnen bewijzen in een andere rol binnen het bedrijf waar ze voorheen werkten.

Een panel van de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de ziekenfondsarts zal moeten oordelen wat de langdurig zieken nog kunnen betekenen. Vanaf drie maanden ziekte zou de federale regering al op die manier willen ingrijpen. De conclusie van het panel kan zijn dat de werknemer een andere job moet doen of bijvoorbeeld een aangepast werkschema krijgt.

Reacties uitgeschakeld voor Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector

Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector

Door | 13 februari 2015 | Nieuws

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 13/02/2015
Hoort bij Ministerraad van 13 februari 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. Die bepalingen werden voorgelegd aan het sociaal overleg in Comité A.

Geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 2016

Met het oog op een geleidelijke harmonisering tussen de verschillende stelsels van de loopbaanvoorwaarden voor het opnemen van het pensioen wordt de diplomabonificatie voor het opnemen van het vervroegd pensioen van ambtenaren vanaf 1 januari 2016 geleidelijk aan afgeschaft. Die bonificatie zal op 31 december 2029 volledig verdwenen zijn. De geleidelijke afschaffing zal rekening houden met de studiejaren van het diploma. Voor personen die 55 of ouder zijn wordt bovendien een overgangsmaatregel voorzien. De overgangsmaatregel met betrekking tot het verlof voorafgaand aan het pensioen wordt eveneens uitgebreid.

Inkomensplafond in geval van cumulatie met een pensioen

Het voorontwerp laat een onbeperkte cumulatie toe van een rustpensioen van de openbare sector met de inkomsten van een beroepsactiviteit, hetzij vanaf de leeftijd van 65 jaar, hetzij na een loopbaan van 45 jaar. De beroepsinkomsten in geval van cumulatie met een rustpensioen openen echter geen bijkomend recht op een wettelijk pensioen. De huidige grensbedragen worden daarnaast aangehouden in geval van vervroegd pensioen. Bij overschrijding is de sanctie evenredig met de overschrijding van de grensbedragen.

Opheffing van de pensioenbonus

De pensioenbonus in de overheidssector wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2015. De huidige bonusregeling blijft echter van toepassing voor diegenen die voor 1 december 2014 voldeden aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan of die de leeftijd van 65 jaar bereiken met een loopbaan die minstens 40 dienstjaren omvat.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Reacties uitgeschakeld voor Peter Swinnen: “Ontslag is een geval van ouderwetse platte politiek”.

Peter Swinnen: “Ontslag is een geval van ouderwetse platte politiek”.

Door | 5 februari 2015 | Nieuws

Peter Swinnen reageert: “Dit was een schijnproces”

Ontslagen Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen reageert voor het eerst

DOUGLAS DE CONINCK
05-02-15, 06.00u

1 ©Tim Dirven
“Het financiële nadeel dat Vlaanderen kan hebben ondervonden is nul euro." Voor Peter Swinnen staat het vast: zijn ontslag is een geval van ouderwetse platte politiek. "De ambetanterik is weg. Hoera."

Eenendertigduizend zevenennegentig euro. Over dat bedrag ging het, een opdracht om te onderzoeken of de sinds 1999 in Vlaanderen ontwikkelde open-oproepprocedure in stedenbouw ook kan worden toegepast in Albanië.

Meerdere bedrijven en organisaties kregen begin 2014 een bestek toegestuurd door de Vlaamse Bouwmeester. Meerdere partijen stuurden een offerte, die van het Centrum voor Stedelijke Ontwikkeling (CVSO) van Patrick Janssens werd beoordeeld als de beste. Dat leidde op 4 juni 2014 tot een bericht in Het Nieuwsblad, dat melding maakte van discussie binnen het team van de Bouwmeester en suggesties over belangenvermenging.

Reacties uitgeschakeld voor Nationale Bank voorziet 59.000 nieuwe jobs, Planbureau slechts 16.300

Nationale Bank voorziet 59.000 nieuwe jobs, Planbureau slechts 16.300

Door | 4 februari 2015 | Nieuws

Regeringsbeleid zorgt voor nieuwe jobs, maar hoeveel kan niemand zeggen

04-02-15, 13.32u
Bron: Belga

1 Commissie Sociale Zaken (archiefbeeld). ©PHOTO NEWS
De berekeningen over de effecten die het regeringsbeleid over vijf jaar zal hebben, lopen sterk uiteen. De Nationale Bank ziet er door die maatregelen 59.000 nieuwe jobs bijkomen, waarvan 33.300 door de indexsprong. Het Planbureau, dat ook de besparingen en andere fiscale maatregelen mee in rekening bracht, voorspelt maar 16.300 bijkomende banen.

De Kamercommissie Sociale Zaken had verschillende instanties, onder wie het Planbureau en de Nationale Bank, gevraagd om van verschillende maatregelen uit het regeerakkoord de effecten op jobcreatie en en economische groei te berekenen.

De Nationale Bank bekeek de indexsprong, de vermindering van de werkgeversbijdragen, de verhoogde aftrek van beroepskosten en de verhoogde werkbonus voor de lage lonen. Die zorgen voor 59.000 extra jobs bovenop de nieuwe banen bij ongewijzigd beleid.

Ook jobverlies meegerekend
Het Planbureau komt aan een veel lager jobresultaat, maar hield ook rekening met het jobverlies door (bepaalde) besparingsmaatregelen van de federale overheid en de deelstaten en met andere fiscale maatregelen. Die zorgen, besparingen en fiscale maatregelen samen, voor 29.000 jobs binnen en buiten de overheid minder, zegt het Planbureau.

De indexsprong zou volgens het Planbureau 28.500 banen opleveren (tegenover 33.500 volgens de Nationale Bank).

Alles samen verwacht het Planbureau in 2020 een daling van het reëel bbp met 0,4 procent en een jobgroei van 16.300 banen. Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou met 1,2 procent dalen. Bij de Nationale Bank stijgt het reëel bbp tegen 2019 met 0,2 procent, het beschikbaar gezinsinkomen met 0,4 procent.

Reacties
De rapporten zorgden voor een fel debat tussen oppositie en meerderheid. De oppositie wees erop dat het Planbureau de door regering en meerderheid aangehaalde 60.000 jobs van de Nationale Bank relativeerde. "Deze studie geeft een vollediger beeld, want ook de voor de werkgelegenheid negatieve maatregelen zijn in rekening gebracht", zei Kristof Calvo.

Stefaan Vercamer (CD&V) benadrukte dat het rapport van het Planbureau onafgewerkt is en geen rekening houdt met alle maatregelen die de regering genomen heeft en zal nemen. Hij werd bijgetreden door Zuhal Demir (N-VA). "U doet aan cherrypicking", verweet ze de oppositie.

De discussie werd hevig toen Jan Verschooten van het Planbureau opmerkte dat ook zijn dienst op het tandvlees zit, sinds ze het met tien procent minder dotatie (of 900.000 euro) moet doen, waardoor tien mensen niet aangenomen kunnen worden en vertrekkend personeel niet vervangen kan worden.

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse Regering beëindigt samenwerking met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen

Vlaamse Regering beëindigt samenwerking met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen

Door | 3 februari 2015 | Nieuws

03.02.2015

Persmededeling Vlaamse Regering
De Vlaamse regering heeft op 2 februari jl. ingestemd met het ontslag met onmiddellijke ingang van de Vlaams Bouwmeester.

Deze beslissing is genomen op basis van een rapport van Audit Vlaanderen dat op 29 januari jl. aan de bevoegde administratie en aan de Vlaamse regering ter kennis is gegeven. Het rapport is opgesteld na een forensische auditonderzoek bij de Vlaams Bouwmeester.

Gelet op de lopende procedures en met respect voor de privacy van de betrokken partijen wenst de Vlaamse regering hierover geen verdere verklaringen af te leggen.

De continuïteit van de dienst van de Vlaams Bouwmeester is gegarandeerd, de adjunct-Vlaams Bouwmeester is gevraagd om tijdelijk de leiding van de dienst waar te nemen.