Archief april, 2013

Reacties uitgeschakeld voor Ambtenaren zijn geen luiaards !

Ambtenaren zijn geen luiaards !

Door | 30 april 2013 | Nieuws

ACOD: ‘Wij zijn niet de vakbond van de luiaards’
30 /04/2013 om 12:15 door bvb, g.teg.

Chris Reniers en Karel Stessens Foto: put
De socialistische ambtenarenvakbond ACOD reageert scherp op een dubbelinterview met topambtenaar Frank Van Massenhove en vakbondstopman Rudy De Leeuw in Humo.

Het zit er bovenarms op tussen de socialistische vakbond en federaal topambtenaar Frank Van Massenhove die ook van socialistische huize is.

In een dubbelinterview in Humo met ABVV-topman Rudy De Leeuw zegt Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zaken, een aantal zaken die de vakbondsman helemaal niet leuk vindt.

Bijvoorbeeld dat de vaste benoeming iets van vorige eeuw is. Maar het spel raakte helemaal op de wagen toen Van Massenhove zei dat hij met alle vakbonden goed kan samenwerken, behalve met de socialistische ambtenarenvakbond ACOD. Die zou volgens Van Massenhove niet meewerken maar tegenwerken.

Die vakbond zou onder meer beletten dat ambtenaren ontslagen kunnen worden, ook al verdienen ze dat en ook al is dit nodig voor de goede werking van de dienst.

‘Als in een team van 100 mensen één luiaard zit, moeten diens 99 hardwerkende collega’s nog harder werken. Ze raken gedemotiveerd en hun productiviteit daalt. Ze worden bovendien terecht kwaad als ze merken dat de baas die luiaard niet kan ontslaan omdat de vakbond dwarsligt’, aldus Van Massenhove, die De Leeuw de vraag voor de voeten wierp of zijn vakbond de vakbond van de luiaards is.

Niet bedoeld

Het was eigenlijk helemaal niet begonnen als dubbelinterview maar als een interview van Rudy De Leeuw met Karel Van Eetvelt, met Frank Van Massenhove als tussenpartij.

Van Eetvelt zegde het interview af omdat Rudy De Leeuw het te bont had gemaakt in het sociaal overleg. Het aanvankelijk gekeuvel tussen de twee overblijvers, Rudy De Leeuw en Frank Van Massenhove, werd opgewaardeerd tot interview maar ontaardde al snel in een heftige ruzie.

De ACOD vond achteraf dat De Leeuw nog te slap had gereageerd en gaf dinsdagmorgen nog een lang communiqué uit. De ACOD betwist onder meer dat ambtenaren niet of nauwelijks ontslagen kunnen worden.

‘De heer Van Massenhove moet toch beseffen dat er in de hele openbare dienst – niet enkel in het federaal openbaar ambt – procedures bestaan die toelaten dat mensen die slecht functioneren en tweemaal na elkaar een negatieve evaluatie krijgen, ambtshalve (dus automatisch) ontslagen worden. Indien hij stelt dat die procedures niet kunnen toegepast worden, dan is dat een regelrechte ontkenning van de werkelijkheid’, luidt het in de mededeling van Chris Reniers en Karel Stessens, algemeen secretaris en voorzitter van ACOD .

‘Er mag niet geraakt worden aan het recht op verdediging, wat voor een goede vakbond als de onze betekent dat wij onze leden bijstaan en helpen. Dat betekent niet, zoals de heer van Massenhove beweert, dat wij de vakbond van de luiaards zijn!!’, klinkt het op de website van de vakbond.

Reacties uitgeschakeld voor Coaching wint aan belang bij de overheid

Coaching wint aan belang bij de overheid

Door | 28 april 2013 | Nieuws

Bron: 13, mei-juni 2013

De Vlaamse Overheid is op zoek naar ‘coaches’ onder zijn personeel. Ze kunnen een deel van hun werktijd vrijgesteld worden om collega’s te coachen.
Vanaf nu kunnen collega’s die zich op werkvlak willen verbeteren een beroep doen op vijftien interne coaches. Die mogen 20 % van hun werktijd gebruiken om andere collega’s te stimuleren in hun ontwikkeling. Een unicum binnen de Vlaamse overheid, zo zeggen projectleider Mieke Stappaerts en coach Brunhilde Borms die deel uitmaken van het kernteam coaching.

Situaties voor coaching
U plant een groot project en zou baat kunnen hebben bij een klankbord? U wilt uw team beter motiveren of weet niet goed hoe u moeilijke gesprekken moet voeren? Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken waarmee de interne coaches van de Vlaamse overheid u kunnen helpen. Eigenlijk kan al wie zichzelf wil ontwikkelen op werkvlak terecht bij de coaches. U kunt ook bij hen aankloppen als u een probleem hebt op het werk en nood hebt aan een frisse, externe blik. “We richten ons in principe op iedereen”, zeggen Mieke en Brunhilde. “Maar het is de bedoeling van coaching om de organisatie fitter te maken. Door leidinggevenden te coachen bereiken we dus indirect meer collega’s.”
Coaching wint de jongste jaren aan belang in de Vlaamse overheid. “We merken dat het aantal vragen om coaching elk jaar stijgt. Bovendien is coaching sinds vorig jaar een van de vier basiscompetenties van leiding geven. “Een leidinggevende moet manager, leider, coach en ondernemer zijn”, volgens Mieke Stappaerts van de Vlaamse Overheid. “Ook in de bottom-up evaluaties en de personeelspeiling wordt er aandacht aan besteed. Ons project is een onderdeel van het project Modern hr-beleid dat deel uitmaakt van het onderdeel Slagkrachtige Overheid van het Vlaanderen in Actie-plan (ViA).”

Ook in lokale besturen neemt de vraag naar coaching toe. Omdat het hier over kleinere organisaties gaat, maakt men vooral gebruik van externe coaching. Coaching wordt daarbij gebruikt voor leden van het managementteam, maar ook voor stafmedewerkers en leidinggevende functies. Ook bij nieuwkomers versterkt het integratie en mindert de risico's op uitval.

Terug naar hoofdmenu

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse ambtenaar twittert in het Nederlands

Vlaamse ambtenaar twittert in het Nederlands

Door | 26 april 2013 | Lectuur

Bron: De Standaard

Vlaamse ambtenaren die vanuit hun functie actief zijn op Twitter mogen uitsluitend in het Nederlands tweeten. Dat staat te lezen in het ambtenarenblad 13.
Thomas Leys van het Steunpunt Taalwetwijzer zegt in jongste nummer van het ambtenarenblad 13 dat de taalwetgeving geldt voor alle berichten en mededelingen van de Vlaamse overheid, dus ook voor wat verschijnt op Twitter, Facebook en andere sociale media.

Wie twittert vanuit zijn functie als Vlaams ambtenaar, of als entiteit van de Vlaamse overheid, moet dat met andere woorden in het Nederlands doen. "Wie dat niet doet, riskeert disciplinaire straffen. Die variëren van een blaam tot, in heel ernstige gevallen, ontslag," aldus Leys.

Enkel als het doelpubliek anderstalig is of als de tweet een internationale context heeft, mag een ambtenaren in een andere taal tweeten.

Ook het retweeten van anderstalige berichten is uit den boze. "Als u anderstalige berichten opnieuw tweet, werkt u mee aan het verspreiden van informatie die niet conform de taalwetgeving is opgesteld. Diegene die het oorspronkelijke bericht heeft verzonden, geniet misschien wel de taalvrijheid, de overheid die het bericht citeert, moet de taalwetgeving respecteren," klinkt het in het ambtenarenblad.

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse Overheid: 84% tevreden personeel

Vlaamse Overheid: 84% tevreden personeel

Door | 25 april 2013 | Lectuur

Bron: 13, mei-juni 2013
De Vlaamse overheid is de meest aantrekkelijke werkgever van het land en maar liefst negen op de tien personeelsleden komen met plezier naar hun werk. Zo tevreden zijn we. Dat blijkt uit een bevraging van arbeidsmarktbureau Randstad en uit de vierde tweejaarlijkse personeelspeiling door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO), in samenwerking met het Departement Bestuurszaken (DBZ). Indrukwekkende cijfers en resultaten. Maar klopt de perceptie met de werkelijkheid en zijn we echt zo tevreden en aantrekkelijk? 13 dook de personeelspeiling in en zocht het uit.

Peiling 2012

57 van de 80 entiteiten van de Vlaamse overheid namen deel aan de personeelspeiling 2012. Ze verliep in twee rondes in maart en oktober 2012. Van de 57 deelnemende entiteiten zijn er 37 die zowel in 2006, 2008 als 2010 hebben deelgenomen. Het Departement Bestuurszaken geeft alleen algemene resultaten vrij. De resultaten per entiteit worden aan de entiteiten zelf bezorgd.

Tevreden personeel 84 %

84 % van de personeelsleden is in het algemeen tevreden over werken bij de Vlaamse overheid. “De resultaten zijn vrij stabiel in de tijd. Over de vier edities van de personeelspeiling kan evenwel een licht negatieve trend worden vastgesteld”, staat in het verslag van DBZ over de personeelspeiling 2012. Waar komt die negatieve trend vandaan? Ligt het aan de organisatie en de besparingen of aan de woelige tijden waarin we leven? Algemene economische en maatschappelijke onzekerheid leidt nu eenmaal tot algemene ontevredenheid, ook op het werk. De vraag stellen is makkelijker dan het antwoord geven, vindt Karolien Van Dorpe, vroeger nog academisch onderzoeker bij het Instituut voor de Overheid aan de KU Leuven en nu als beleidsmedewerker bij het Departement Bestuurszaken auteur van het personeelspeilingsverslag: “Het klinkt waarschijnlijk, maar we willen wachten op de tevredenheidscijfers van andere overheden. Als daaruit blijkt dat ook daar de tevredenheid achteruitgaat, kunnen we stellen dat de economische crisis weegt op de mensen. De tevredenheid blijft desalniettemin bijzonder hoog. Dat neemt niet weg dat de organisatie blijvend werk maakt van een tevreden en gemotiveerd personeelsbestand.”

Reacties uitgeschakeld voor De hoofddoek voor ambtenaren: actief secularisme of passief secularisme?

De hoofddoek voor ambtenaren: actief secularisme of passief secularisme?

Door | 23 april 2013 | Nieuws

Bron: Knack, dinsdag 02 april 2013 om 16u08
Met het hoofddoekenverbod countert de niet-confessionele zijde eigenlijk dwang met dwang

De SP.A liet aan de hand van haar nieuwe beginselverklaring weten dat de partij voortaan tegen een hoofddoekenverbod voor ambtenaren is. Groen en PVDA+ delen die mening, terwijl alle andere partijen wel voor een hoofddoekenverbod zijn. Met als voornaamste argument het seculiere neutraliteitsbeginsel.

Het argument dat de hoofddoek voor ambtenaren in strijd is met het secularisme houdt in bepaalde zin steek, maar dan wel afhankelijk van welk soort secularisme men voorstander is. Secularisme is geen monolithisch concept. Er zijn twee vormen van secularisme: actief secularisme en passief secularisme. Het verschil tussen beide is dat de eerste vorm religieuze uitingen van ambtenaren niet toelaat. Uitingen van religieuze symbolen door ambtenaren worden beschouwd als een schending van het seculiere neutraliteitsbeginsel. In sommige publieke sferen geldt het verbod op religieuze symbolen ook voor niet-ambtenaren, zoals een verbod op hoofddoeken voor leerlingen op openbare scholen. De tweede vorm van secularisme laat religieuze uitingen van ambtenaren wel toe. In de publieke sfeer hoeven de burgers zich niet neutraal te uiten. Deze vorm van secularisme wordt vaak geassocieerd met het Angelsaksische model van secularisme.

Heel wat leden uit de moslimgemeenschap in België lijken voorstander te zijn van een passief secularisme. Dat is te merken aan het systematisch ter sprake brengen van het hoofddoekenverbod. In België echter lijkt actief secularisme de mainstream notie van secularisme te zijn wanneer het gaat om hoofddoeken voor ambtenaren. Dat de SP.a, Groen en PVDA+ tegen een hoofddoekenverbod voor ambtenaren zijn, geeft aan dat deze partijen het passief secularisme wat dat betreft ook onderschrijven. Dit kan niet automatisch geïnterpreteerd worden als dat zij tegen secularisme zijn. Het actief secularisme is namelijk niet de enige legitieme vorm van secularisme. Het passief secularisme is ook een legitieme, alternatieve vorm van secularisme.

Het argument dat ‘de overheid neutraal is en de werknemers van de overheid daarom ook neutraal gekleed moeten zijn’ is een valabel argument. Of men dat argument onderschrijft hangt geheel af van welke vorm van secularisme men voorstander is. Maar in het geval van een hoofddoekenverbod voor leerlingen houdt het neutraliteitsargument geen steek. Leerlingen zijn geen werknemers van de overheid noch vertegenwoordigen zij de overheid. De hoofddoek verbieden voor leerlingen op openbare scholen is social engineering.

Maar de voornaamste motivering voor het hoofddoekenverbod voor leerlingen toont ons wel de achterliggende essentie van de zaak aan. De achterliggende essentie is die van een strijd om de publieke sfeer tussen een confessioneel en niet-confessioneel wereldbeeld. En de motivering (‘hoofddoek dragende leerlingen dwingen via peer pressure andere moslima’s tot het dragen van de hoofddoek’) legt de vrees bloot: een geleidelijk aan verhoogde aanwezigheid en invloed van religie in de publieke sfeer.

Het stoot tegen de borst van het niet-confessionele wereldbeeld dat op haar eigen terrein (op een niet-confessionele school) religie via dwang (peer pressure) haar invloed vergroot. Dat maakt het niet-confessionele wereldbeeld zenuwachtig, en het countert de dwang van religie (peer pressure) met dwang (hoofddoekenverbod).

Engin Palit is student Politicologie aan de VUB.

Reacties uitgeschakeld voor Lean-management bij federale overheid

Lean-management bij federale overheid

Door | 20 april 2013 | Lectuur

bron: http://www.fedweb.belgium.be/nl/opleidingen_en_ontwikkeling/lean_academy/#.UXKQYuCRzmN

Lean Academy is een projectvoorstel van de FOD Mobiliteit dat de federale ambtenaren uit verschillende overheidsdiensten tot interne adviseurs Lean wil opleiden.

De managementfilosofie Lean wil dankzij effectief procesmanagement de dienstverlening op een hoger peil brengen en de kosten drukken.

Om zijn projectvoorstel te realiseren heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer de samenwerking en de ondersteuning van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) en het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (DG OPO) van de FOD P&O gevraagd.

Het opleidingsproject “Lean Management” wil:

een groep ambtenaren de nodige kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen zodat ze de (op de overheidscontext afgestemde) Lean-aanpak en het bijhorende verbeteringsinstrumentarium doeltreffend kunnen toepassen binnen hun organisatie.
de deelnemers het geleerde onmiddellijk laten toepassen op een concreet verbeterproject binnen hun eigen organisatie, een impact creëren op het terrein. De opleiding is dus niet enkel gericht op competentieontwikkeling van federale ambtenaren, maar ook op organisatieontwikkeling en het concreet realiseren van een efficiëntiewinst.
kennis en ervaring delen tussen de deelnemers en een netwerk van Lean-adviseurs binnen de federale overheid creëren.

Reacties uitgeschakeld voor Ambtenaar heeft er geen idee van hoe moeilijk het is om een bedrijf succesvol te maken

Ambtenaar heeft er geen idee van hoe moeilijk het is om een bedrijf succesvol te maken

Door | 19 april 2013 | Lectuur

My business >Management 18 apr 2013
Martin Bureau
Het maakt niet uit of je een onderneming opstart in Londen, Los Angeles of Brussel, overal gebeurt hetzelfde schrijft Luke Johnson in de Financial Times: terwijl politici in hun speeches lippendienst bewijzen aan de promotie en stimulering van ondernemerschap, doet het bureaucratisch staatsapparaat via een nooit aflatende stroom aan reguleringen en belastingen exact het tegenovergestelde.
Johnson opende onlangs zijn eigen buurtcafé en verklaart geschokt te zijn door de verstikkende tussenkomst van de lokale overheid. Eerder dan een bedankbriefje (‘Gefeliciteerd! U hebt een bedrijf. Wat kunnen we voor u doen?) ontving hij van overheidswege enkel een spervuur aan eigendoms-, bedrijfs-, BTW-, vergunnings-, werknemers- en nog tal van andere aanslagbiljetten. Dan zijn er de gezondheids- en veiligheidswaakhonden, die van de gelegenheid gebruik maken om hem dure veranderingswerkzaamheden op te leggen. Uiteraard passen de werknemers van deze diensten enkel ‘de regels’ toe, maar de schade die ze daarmee aan de economie toebrengen is enorm.
De instellingen die Johnson hoofdpijn bezorgen zijn alle met belastinggeld gefinancierd, maar hun ambtenaren hebben er geen enkel benul van hoe moeilijk het is voor kleine ondernemingen om het hoofd boven water te houden.
Steeds meer potentiële ondernemers vragen zich dan ook af waarom ze de moeite nog zouden doen om zich al deze ellende op de hals te halen. Een succesvol bedrijf opstarten was altijd al een klein mirakel. Volgens Johnson ontneemt de overheid tegenwoordig echter iedereen de moed om het nog te proberen door alle privéondernemingen als domme melkkoeien te behandelen die enkel bestaan om geëxploiteerd te worden door de staat.
Er is in het V.K., de V.S. en Europa een zeer hoge nood aan vers en innovatief ondernemerschap om de werkloosheid en het gebrek aan investering aan te pakken. De overheid gaat echter helemaal verkeerd te werk en maakt het elk jaar nog moeilijker voor ondernemers om vooruitgang en jobs te creëren dan dat nu al is, besluit Johnson.

Reacties uitgeschakeld voor Algemeen directeur De Munt is Overheidsmanager van het Jaar

Algemeen directeur De Munt is Overheidsmanager van het Jaar

Door | 18 april 2013 | Nieuws

donderdag 18 april 2013, 18u59Auteur: igs, gteg

belga

Peter De Caluwe, intendant van De Munt, wordt overheidsmanager van het jaar.
De prijsvan overheidsmanager van het jaar wordt al 15 jaar uitgereikt door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), maar het is pas de tweede keer dat de overheidsmanager uit de cultuurwereld komt. De eerste manager uit culturele hoek die de eer te beurt viel was Willy Van Den Bussche, toen conservator van het Museum voor Moderne Kunst in Oostende, in 1997. De Caluwe volgt Stefaan Van Mulders van het Agentschap Bijzondere Jeugdzorg op. Eerder ging de prijs naar Piet Vanthemsche (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

De VVBB wil met de prijs een manager in het zonnetje zetten ‘die de openbare sector op uitmuntende manier vertegenwoordigt en bijdraagt tot het publieke debat’. Ze looft de Caluwes sterk leiderschap, met nadruk op zijn zelfverzekerde communicatie.

De Munt werd in 2011 al uitgeroepen tot Operahuis van het Jaar door het gezaghebbende Duitse tijdschrift Opernwelt. Dat jaar werd de Caluwe ook president van Opera Europa, de Europese vakvereniging van operahuizen en festivals. Civil Servant

Civil servant

Naast de prijs ‘overheidsmanager van het jaar’ gaf de VVBB ook een Lifetime Achievement Award – een prijs voor een hele carrière in de openbare sector. Die ging naar iemand die de jury als het voorbeeld van een civil servant beschouwt: Georges Monard die het grootste deel van zijn loopbaan doorbracht in de onderwijssector: als kabinetschef van de ministers van Onderwijs Geens en Coens (CD&V), als topambtenaar voor het hoger onderwijs en later vooal als secretaris-generaal van het Vlaams onderwijsdeparterment (1987-2001).

Goed bestuur was zijn slogan en die nam hij later mee: toen hij van 2001 tot 2008 federaal actief was als voorzitter van de federale dienst Personeel en Organisatie waar minister Luc Van den Bossche een tijdlang zijn politieke partner was.

Na zijn pensionering dook hij weer op in de onderwijssector: voor de ministers Vandenbroucke en Smet maakte hij een rapport over de hervorming van het secundair onderwijs.

Reacties uitgeschakeld voor Minder kantoorruimte om te werken bij de overheid.

Minder kantoorruimte om te werken bij de overheid.

Door | 13 april 2013 | Nieuws

Bron: Laatste Nieuws, Sven Van Malderen

13,5 vierkante meter, zo veel kantoorruimte krijgt elke Belgische ambtenaar binnenkort. Momenteel zou dat gemiddeld nog zo’n 20 vierkante meter zijn. In een poging om ruim 100 miljoen euro te besparen, worden de twintig grootste kantoorgebouwen van de federale overheid doorgelicht. Samen zijn ze goed voor 1 miljoen vierkante meter, weet ‘Het Nieuwsblad’.

Wanneer de kantoorruimte per ambtenaar verkleind is en iedereen dus wat dichter bij elkaar zal zitten, zou de overheid zo’n 30 procent van haar kantoorruimte kunnen afstoten. Dat betekent een flinke besparing op de 465 miljoen euro die de federale regering elk jaar uitgeeft aan de huur van gebouwen.

Die 13,5 vierkante meter is trouwens redelijk ruim: sommige privé-bedrijven voorzien maar 9 vierkante meter per werknemer. “Maar de tijd dat elke ambtenaar een kantoor heeft dat hij als zijn tweede thuis kan inrichten, is allang voorbij”, klinkt het.

Reacties uitgeschakeld voor Hoe (contra)productief is thuiswerken?

Hoe (contra)productief is thuiswerken?

Door | 13 april 2013 | Lectuur

zaterdag 13 april 2013, 08u42Bron: jobat.beAuteur: (wv)
www.jobat.be

Na het jaren te hebben toegestaan, keert de slinger terug. Technologiebedrijf Yahoo raadt zijn medewerkers af om nog thuis te werken. Ook anderen uiten bezwaren. “Sommigen hebben intussen de neiging om thuiswerk als een verworven recht te beschouwen. Dat kan contraproductief werken.”
“De beste beslissingen en inzichten komen uit de wandelgangen en discussies in de kantine, en door met je team te vergaderen”, zo luidde de interne memo van Marissa Mayer waarin de ceo van internetbedrijf Yahoo haar thuiswerkers aanspoorde om terug naar kantoor te komen. “Snelheid en kwaliteit gaan vaak verloren wanneer we van thuis werken.”

Ook de productiviteit bleek van tel. Mayer baseerde zich op cijfers waaruit bleek dat haar collega’s tijdens thuiswerkdagen te weinig zouden inloggen om op afstand toegang kunnen krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Vrij vertaald: ze werkten niet hard genoeg. En als we de cijfers vergelijken, klopt dit ook wel. Zo genereert de gemiddelde Yahoo-medewerker ongeveer 345.000 dollar aan omzet voor zijn bedrijf. Bij concurrent Google bedraagt dat 931.000 dollar per medewerker.

Dat de productiviteit van een Yahoo-medewerker lager ligt dan bij de concurrentie, zegt misschien meer over Yahoo zelf dan over de medewerkers, aldus Kris Poté, VP marketing & communicatie bij IT-dienstenleverancier Capgemini, die brandhout maakt van de beslissing van Mayer. “Talloze studies tonen aan dat thuiswerken net een grotere productiviteit met zich meebrengt. Het brengt een betere verhouding tussen werk, vrije tijd en familiale tijd voor de medewerkers”, argumenteert Poté.

Tegelijk zijn er, volgens hem, nog andere voordelen. Een bedrijf kan op de kosten besparen en denkt aan het milieu. “Medewerkers worden loyaler. Wie telewerken als bedrijfspolitiek hanteert, weet dat de retentie van het personeel er door stijgt. Geen slechte zaak op de huidige arbeidsmarkt waar het vaak moeilijk is om geschikte krachten te vinden, zeker in de dienstensector.”

Ook werknemers die af en toe eens thuisblijven om ‘de loodgieter binnen te laten’, zouden bij Yahoo moeten overwegen of dit wel goed is voor de groepsgeest. “Mayer beweert niet dat thuiswerken op zich niet nuttig kan zijn, ze doet alleen uitschijnen dat de thuiswerkers onvoldoende bijdragen tot de tegenvallende resultaten van het bedrijf”, nuanceert Ivan Crols van Prepared Mind, een adviesbedrijf rond nieuwe werkvormen. “In dat opzicht valt er voor haar beslissing toch wel wat te zeggen”.

Na verloop van tijd hebben sommigen, volgens Crols, de neiging om thuiswerk als een verworven recht te beschouwen. “Dat kan contraproductief werken voor een organisatie”, stelt hij zelf vast. “Onlangs wilde ik met een aantal collega’s een brainstormingsessie plannen. Ik heb vier data voorgesteld, maar telkens was er wel iemand die opperde dat die ene dag zijn vaste thuiswerkdag was”, stelt hij. “Tja, dan begrijp ik dat managers af en toe aan de noodrem trekken. Maar om dan meteen het kind met het badwater weg te gooien, is waarschijnlijk ook geen goed idee.”

Reacties uitgeschakeld voor Wordt online rekruteren bij de overheid ook een trend ?

Wordt online rekruteren bij de overheid ook een trend ?

Door | 8 april 2013 | Lectuur, Rekrutering en selectie

Online job boards en bedrijfswebsites zijn de meest gebruikte online tools om jobkandidaten aan te trekken

Bron: Enquête van Robert Half bij 200 HR-managers in België - maart 2013 www.roberthalf.be
Ref. PR-03566

62% van de HR-managers zal blijven aanwerven tijdens de eerste helft van 2013
Online job boards en de website van het bedrijf zijn de meest gebruikte technologische tools om professionals aan te trekken
35% stelt dat het totaal aantal cv’s binnen een bedrijf gestegen is als resultaat van technologische middelen
Brussel, 12 maart 2013 – Bijna twee derde (62%) van de HR-managers zal blijven aanwerven tijdens de eerste helft van 2013. Bedrijven die online rekruteren, hebben vandaag de dag zeer veel middelen voor handen om kandidaten aan te trekken. Aanwervingverantwoordelijken doen in dit kader het meeste beroep op online job boards en de eigen bedrijfswebsite. Dit blijkt uit een onderzoek van Robert Half, het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld.

Meerdere online middelen aanwezig in de rekruteringsstrategie

De meerderheid van de HR-managers zal blijven aanwerven tijdens de eerste helft van 2013. Terwijl bijna de helft (47%) van de HR-verantwoordelijken aangeeft dat vrijgekomen administratieve posities zullen ingevuld worden, stelt zelfs 15% dat er nieuwe posities binnen administratie zullen gecreëerd worden. Bedrijven werken doorgaans met verschillende middelen om de gewenste kandidaten aan te trekken en online vormt hier een belangrijk deel van. Meer dan vier op tien (41%) HR-managers werken met online job boards en cv databases en 40% gebruikt de website van het bedrijf, gevolgd door online advertenties met 23%. Bij de vraag naar de keuze van de technologische tools indien financiële overwegingen geen rol zouden spelen, bleef de top drie ongewijzigd wat een indicatie is dat de gewenste online aanwervingmiddelen reeds deel uitmaken van de huidige rekruteringsstrategieën van vele Belgische bedrijven.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux zegt hier het volgende over: “In de context van de ‘war for talent’ waarbij bedrijven steeds meer concurrentie ondervinden bij het aanwerven van de meest geschikte kandidaten, mogen bedrijven er niet van uitgaan dat de gewenste sollicitanten hen gaan vinden. Het gaat erom de juiste kandidaten te identificeren en de middelen zo goed mogelijk af te stemmen op het doelpubliek met als opzet de meest geschikte kandidaten aan te trekken.”

Sociale Media

Sociale media hebben sinds enkele jaren ook volop hun weg gevonden naar het rekruteringsproces. Bijna de helft (45%) van HR-managers gebruikt één of meerdere sociale media in de zoektocht naar werknemers. De Facebook-pagina van het bedrijf staat op de eerste plaats met 20%, gevolgd door de LinkedIn accounts van werknemers en de LinkedIn-pagina van de organisatie (16%); en de Twitter account van het bedrijf (9%).

LinkedIn wordt in grotere mate gebruikt door bedrijven in Brussel (23%) vergeleken met Wallonië (15%) en Vlaanderen (14%). Facebook lijkt dan weer met 28% het favoriete sociale medium voor Vlaamse bedrijven te zijn. Dit percentage zakt naar 15% in Brussel en 12% in Wallonië.

“Gezien we in een digitaal tijdperk leven, nemen bedrijven in toenemende mate online middelen op in hun rekruteringsstrategieën. Door het snelle toenemende gebruik van sociale media de laatste jaren is het ook niet verrassend dat deze tools zijn uitgegroeid tot een vast element in het aanwervingsproces. Gezien de veelheid van rekruteringskanalen aanwezig in de maatschappij vandaag, raden wij bedrijven aan een ‘all-round aanpak’ te hanteren door gebruik te maken van een combinatie van traditionele, digitale, mobiele en externe middelen,” aldusFrédérique Bruggeman.

Er werd aan 200 HR-managers de volgende vraag gesteld: “Welke technologische tools gebruikt uw bedrijf om professionals aan te trekken naar uw organisatie?”

Als resultaat van geavanceerde technologische tools stelt 35% van de HR-verantwoordelijken dat het totaal aantal ontvangen cv's, gestegen is vergeleken met drie jaar geleden. De HR-managers die van mening zijn dat het aantal naar boven gegaan is, hebben logischerwijze meer werk met het verwerken van deze documenten. De interne rekruteringsteams krijgen gemiddeld een zes op tien van de ondervraagde HR-verantwoordelijken als er gevraagd werd naar de mate waarin ze in staat waren dit toegenomen aantal te managen.

Er werd aan 200 HR-managers de volgende vraag gesteld: “Op een schaal van 1 tot 10, waar 10 staat voor heel goed te managen en 1 helemaal niet, hoe goed slaagt uw intern rekruteringsteam er in om het toegenomen aantal cv's te managen?” – 6/10 (gemiddelde)
“Het doornemen van cv’s kan enorm veel tijd in beslag nemen wat het algehele selectieproces langer doet aanslepen. Dit is vaak een luxe dat bedrijven zich niet kunnen veroorloven. Organisaties doen daarom geregeld beroep op externe middelen, zoals rekruteringsbureaus die hen bijstaan doorheen het hele selectieproces en bedrijven veel tijd kunnen doen besparen doordat ze niet alleen het screeningproces op zich nemen, maar ook de geschikte kandidaten zoeken, testen en referenties afnemen met als doel de perfecte match te bekomen dus bedrijf en sollicitant,” aldus Frédérique Bruggeman.

De ondervraagde HR-managers geven eveneens aan dat de kwaliteit van de cv’s die ze ontvangen via geavanceerde technologische tools slechts iets meer dan gemiddeld is vergeleken met de cv’s die ze te zien krijgen via andere tools.

Er werd aan 200 HR-managers de volgende vraag gesteld: “Op een schaal van 1 tot 10 waar 1 overeenkomt met heel zwak en 10 met heel sterk, gelieve de kwaliteit van deze cv's te vergelijken met de cv’s van andere tools.” – 6/10 (gemiddelde)

Reacties uitgeschakeld voor Belonen op basis van competenties en prestaties

Belonen op basis van competenties en prestaties

Door | 4 april 2013 | Nieuws

Eigen berichtgeving. 04 04 2013
“Er komen een aantal projecten die tijdens de volgende regeerperiode moeten uitmonden in een nieuw beloningsbeleid. De beloning van ambtenaren moet in de toekomst gekoppeld worden aan de functiezwaarte en de productiviteit in plaats van aan de anciënniteit of het diploma, zoals dat nu het geval is. Beloning op basis van competentie en prestatie komt dus in zicht.”

Uit: 13, personeelsblad Vlaamse Overheid, maart-april 2013 – Conceptnota personeelsbeleid, Minister Bourgeois

Reacties uitgeschakeld voor Jobdagen NMBS-Groep

Jobdagen NMBS-Groep

Door | 3 april 2013 | Lectuur

Publicitair bericht.

18 april Gent – 24 april Antwerpen
voor werfopzichters en assistent werfleiders (m/v)
Heb je een diploma secundair onderwijs of een bachelordiploma in een relevante richting? Wil je graag een vaste job in een groot en dynamisch bedrijf, een mooi salaris, veel afwisseling en ook nog ruimte voor je privéleven?

Wij zijn op zoek naar werfopzichters en assistent werfleiders in jouw regio.

Iets voor jou? Schrijf je nu snel in voor onze Job Days in Antwerpen of Gent. Je krijgt er alle info over werken bij de NMBS-Groep en je kan er je toekomstige collega’s ontmoeten.

Je kan dezelfde dag deelnemen aan de proeven in Brussel. En misschien ga je wel naar huis als onze nieuwe collega!

Méér info kan u hier vinden.

Reacties uitgeschakeld voor Federale begrotingsmaatregelen voor werkloze jongeren

Federale begrotingsmaatregelen voor werkloze jongeren

Door | 2 april 2013 | Nieuws

Bron: werkenbijdeoverheid.be – eigen berichtgeving 02 04 2013 21u20
Mevrouw Monica De Coninck
Minister van Werk
In heel ons land is de jeugdwerkloosheid de laatste maanden sterk toegenomen. Het werkloosheidsbericht van de VDAB van februari 2013 geeft een stijging van 5,7% werklozen. Het aantal werkzoekende ingeschreven jongeren is gestegen met 11,8% en het aantal personen met een werkloosheidsduur tussen 1 en 2 jaar is gestegen met 10,2%. Bij het verlaten van de schoolbanken is 15,1% laaggeschoold, maar zij vormen wel 34,9% van de jongeren die na 1 jaar nog werkzoekend zijn.

Nochtans blijkt uit onderzoek van de VDAB dat van zodra laaggeschoolden gelanceerd zijn, het gebrek aan een diploma geen bepalende invloed meer heeft op het zoeken naar werk. Vanaf de leeftijd van 30 jaar heeft het studieniveau geen impact meer op de snelheid waarmee men aan de slag gaat. Ook laaggeschoolde werklozen die gedurende drie jaar de kans gekregen hebben zich te bewijzen, belanden nadien niet vaker terug in de werkloosheid dan anderen.

Op dit ogenblik hebben we te kampen met een lagere economische groei en een dalend aantal vacatures. Hierdoor hebben schoolverlaters meer moeite met het vinden van een gepaste job met als gevolg dat de werkloosheid bij laaggeschoolde jongeren toeneemt.
Aa n de ene kant zijn er bij ons jobs aanwezig met een beperkte toegevoegde economische waarde die ernstige concurrentie ondervinden van bijvoorbeeld de lage loon-jobs uit Duitsland. Aan de andere kant hebben we ook heel wat laaggeschoolde jongeren. Beide gegevens kunnen we combineren door aan werkloze laaggeschoolde jongeren niet alleen een verlaging van de te betalen sociale bijdragen te geven, maar ook hun werkloosheidsuitkering om te zetten naar een werkuitkering. Concreet breiden we het bestaande Activa-plan uit, gecombineerd met een doelgroepverlaging voor laaggeschoolden. Jongeren kunnen voortaan tot 27 jaar gebruik maken van deze regeling, en dit gedurende drie jaar. Tijdens die drie jaar wordt de werkloosheidsuitkering geactiveerd via een aftrekking van deze uitkering van het loon van de jongere door de werkgever. Er een bijdragevermindering van 500 euro per maand. Op die manier krijgt de jonge werknemer een volwaardig loon dat ook voor de werkgever betaalbaar is.

Om de werkgever te stimuleren de jonge laaggeschoolde schoolverlaters een kans te willen geven, en hen voldoende lang in dienst te houden, stemmen we dus de bestaande maatregelen beter op elkaar af en verlengen we de periode van de doelgroepvermindering en activa-voordeel.
We werken een versterkte lastenverlaging uit, bestaande uit een luik “RSZ-vermindering” en een luik “activering” (werkuitkering RVA).

Het luik “RSZ-voordeel” bestaat uit een forfaitaire vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen met als basisbedrag 1.500 euro per kwartaal.

Het luik “RVA-voordeel” bestaat uit een werkuitkering van 500 euro per maand die de werkgever in mindering mag brengen van het nettoloon dat hij aan de jonge werknemer verschuldigd is. Beide voordelen worden voor een zelfde maximumduur toegekend, namelijk 3 jaar.

Ten opzichte van de bestaande regelingen betekent dit:

voor het RSZ-voordeel: een uitbreiding van het forfait van 1.500 euro met 4 kwartalen (12 kwartalen in plaats van 8 kwartalen + 4 kwartalen met het forfait van 400 euro)
voor het RVA-voordeel: een verlenging van de maximumduur met 20 maanden.
De doelgroep jongeren wordt uitgebreid van 25 tot 27 jaar
De inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2013. De maatregel is van toepassing op aanwervingen vanaf die datum.

Reacties uitgeschakeld voor Bijkomende tewerkstelling in de kinderopvang

Bijkomende tewerkstelling in de kinderopvang

Door | 2 april 2013 | Nieuws

Overheid investeert drie miljoen euro voor extra plaatsen in kinderopvang
dinsdag 02 april 2013, 13u33Bron: BelgaAuteur: kidr
De Vlaamse overheid maakt dit jaar 2,9 miljoen euro vrij voor bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Dat zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Hij maakt ook een half miljoen euro vrij voor kinderopvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
Met twee miljoen euro kunnen naar schatting 192 nieuwe plaatsen gecreëerd worden in de gesubsidieerde kinderopvang. Daarnaast maakt de Vlaamse regering 0,9 miljoen euro extra vrij om naar schatting 205 plaatsen in de zelfstandige sector inkomensgerelateerd te maken.

Een extra budget van 0,5 miljoen euro gaat naar inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Het bijkomende budget gaat naar de uitbreiding van het aanbod, een sensibiliseringscampagne en de organisatie van enkele expertisecentra.

‘Iedereen is welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als andere kinderen willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken', zegt minister Vandeurzen.

Homepagina

Reacties uitgeschakeld voor Vlaanderen telt ruim 15.000 werklozen meer dan vorig jaar

Vlaanderen telt ruim 15.000 werklozen meer dan vorig jaar

Door | 2 april 2013 | Nieuws

02/04/13, 14u26 − Bron: Belga

Eind maart telde Vlaanderen 211.701 werkzoekenden. Dat zijn er 15.723 of 8 procent meer dan vorig jaar. De cijfers werden gepubliceerd door Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters. Momenteel is 7,18 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

Vooral de werkloosheid bij mannen neemt toe. Meer dan de helft van de werkzoekenden (54,6 procent) zijn mannen. De groei in deze categorie bedraagt meer dan 11 procent op een jaar tijd, terwijl het aantal vrouwelijke werklozen met "slechts" 3,9 procent steeg. Het kabinet-Muyters verwijst naar het banenverlies in de industrie en het feit dat de meer vrouwelijke tertiaire en quartaire sectoren minder conjunctuurgevoelig zijn.

Ook de jongeren zijn sterk getroffen: de werkloosheid steeg er op een jaar met 13,5 procent. Het aantal -25-jarigen zonder job bedraagt 44.666.

Bij de 50-plussers daarentegen daalde de werkloosheid lichtjes (-0,8 procent), tot 50.818. De leeftijdsgrens voor activering schoof recent op tot 58 jaar.

De vrij ingeschreven werkzoekenden kennen de grootste jaar-op-jaar stijging (+15,3 procent). Deze groep omvat onder meer herintreders, werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon.

De provincie Limburg kende de grootste toename (+9,7 procent). In Vlaams-Brabant is de stijging (+6,4 procent) het kleinst.