Reacties uitgeschakeld voor Provinciegouverneur in de provincie Oost-Vlaanderen (vacaturebericht)

Provinciegouverneur in de provincie Oost-Vlaanderen (vacaturebericht)

Door | 6 november 2018 | Nieuws

Léés ook Besluit Vlaamse Regering omtrent procedure

 

Opgelet:

Werkenbijdeoverheid.be becommentarieert aan de hand van de oorspronkelijk functiebeschrijving en competentieprofiel de selectieprocedure.

We vroegen aan een HR-expert overheidsfuncties om de procedure en functieprofiel van commentaar te voorzien. De commentaar verheldert alvast een aantal knelpunten uit de selectieprocedure en laat toe om een aantal persberichten te kaderen. 

 

 

 Functiebeschrijving en selectiereglement 

 function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be">www.werkenvoorvlaanderen.be

 FUNCTIEBESCHRIJVING EN SELECTIEREGLEMENT 

 

Standplaats Gent 

Vacaturenummer 27724 

1 FUNCTIECONTEXT 

De gouverneur is de commissaris van de Federale en de Vlaamse Regering in zijn provincie, zit de deputatie voor en is verantwoordelijk voor het toezicht op de lokale besturen. De gouverneur is dan ook een belangrijke schakel tussen de verschillende bestuursniveaus. Daarnaast is hij/zij ook het gezicht van zijn provincie en heeft zij/hij dus een belangrijke representatieve en protocollaire rol. De rol van de gouverneur is niet politiek. Hij/zij dient zich dan ook neutraal en loyaal op te stellen ten aanzien van de betrokken overheden. 

Commentaar expert: 

De functiecontext is duidelijk geschetst. Hier is ook het verschil met provinciegriffier duidelijk. Waar dit laatste vooral een managementfunctie is, is de gouverneur vooral iemand wiens rol naar buiten is gericht, meer dan naar de interne organisatie.

2 UW TAKENPAKKET 

2.1 FUNCTIE 

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen en is voorzitter van de deputatie. De gouverneur kan gezien worden als een bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie, met name de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. Hij is medeverantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. 

De gouverneur voert werkzaamheden uit op verschillende niveaus. 

• Provinciale taken 

De gouverneur is betrokken bij het provinciaal bestuur als voorzitter van de deputatie, zonder stemrecht. Hij heeft ook een belangrijke representatieve functies, als vertegenwoordiger van zijn provincie. 

o Voorzitten (zonder stemrecht) van de vergaderingen van de deputatie; 

o Bijwonen van de beraadslagingen van de provincieraad; 

o Beantwoorden van mondelinge vragen van provincieraadsleden in verband met de taken die hij/zij behartigt voor de provincie; 

o Jaarlijkse rede bij de start van het nieuwe werkjaar; 

 

o Jaarlijkse voorstelling van activiteitenverslag aan de provincieraad; 

o De provincie vertegenwoordigen op officiële aangelegenheden. 

• Vlaamse taken 

De gouverneur bevindt zich op het kruispunt tussen lokale overheden en de Vlaamse overheid. Als commissaris van de Vlaamse Regering heeft hij/zij het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen als taak. Onder lokale besturen verstaan we onder meer gemeenten, OCMW’s, politiezones, eredienstbesturen, wateringen en polders. Het bestuurlijk toezicht houdt in dat de beslissingen op lokaal vlak worden getoetst op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang. Daarnaast is de gouverneur onder meer verantwoordelijk voor de eedaflegging van de burgemeesters en heeft hij een aantal andere taken toegewezen gekregen. De laatste jaren kreeg de gouverneur een sterke coördinerende rol toegewezen, in het bijzonder ter bevordering en versnelling van investeringsprojecten en de coördinatie van de buitendiensten van de Vlaamse overheid. 

o Beslissingen op lokaal vlak toetsen op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang; 

o Eedafleggingen van de burgemeesters; 

o Voorzitter van de bekkenbesturen, opgericht in uitvoering van afdeling III van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

o Een coördinerende rol opnemen in één of meerdere fases van een besluitvormingsproces van een lokaal bestuur; 

o Periodiek een overlegplatform van Vlaamse buitendiensten in de provincie samenroepen om voeling te houden met dossiers en planningen van de buitendiensten van de Vlaamse overheid; Vlaamse overheidsdiensten meer zicht te laten krijgen op de impact van hun handelingen en beslissingen op de lokale besturen; onderlinge contacten te leggen; samen oplossingsgericht te werken; en concrete afspraken te maken over een betere afstemming; 

o Ad hoc optreden, na een vraag van een lokaal bestuur om bemiddeling in een besluitvormingsproces, waarin een afstemmingsprobleem ontstaat tussen Vlaamse buitendiensten; 

o (Coördinerende) initiatieven of opdrachten opnemen waar de Vlaamse overheid hem/haar mee belast; 

o Coördineren en ondersteunen van de regioscreening; 

o Het opnemen van een bemiddelingsopdracht na vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid van een gemeente; 

o Afleveren van jachtverloven, -vergunningen, -en beroep en goedkeuring van jachtplannen; 

o Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de gouverneur bestuurlijke maatregelen opleggen; 

o Andere taken: oa. behandeling van klachten tegen oneigenlijk gebruik taxivergunning, beroepen tegen weigering en intrekking taxivergunning, milieuhandhaving, behandeling klachten inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening/milieu, toezicht op en klachtenbehandeling van dossiers rond polders en wateringen, …

 

 

• Federale taken 

De gouverneur is de commissaris van de Federale Regering in zijn provincie. Hij voert dan ook een aantal federale taken uit, waarbij hij onder meer zorgt voor de handhaving van de rust en de orde in de provincie, alsook voor de veiligheid van personen en van de eigendommen en de coördinatie van de rampenplannen. Daarnaast heeft hij ook een belangrijke representatieve en protocollaire functie. 

o Bestuurlijk toezicht op de politieraden en adviesverlening bij de evaluatie van de korpschef; 

o Bijwonen en (alternerend met de procureur-generaal) voorzitten van de het provinciaal veiligheidsoverleg; 

o Initiatieven nemen in het kader van handhaving, preventie en sensibilisering ter bevordering van de verkeersveiligheid; 

o Opvolgen van het overlegforum verkeer; 

o Voorzitten van de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie; 

o Goedkeuren van gemeentelijke beslissingen inzake benoeming of bevordering van brandweerofficieren of tuchtmaatregelen; 

o Opmaak van provinciale nood- en interventieplannen; 

o Coördineren van provinciale fase van het rampenplan; 

o Erkenning tot natuurramp aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken; 

o Verlenen van vergunningen om wapens te bezitten en te dragen; 

o Afleveren van de Europese vuurwapenpas; 

o Opeisen van werknemers in opdracht van de minister van Tewerkstelling en Arbeid om minimumprestaties te verzekeren om te voldoen aan vitale behoeften in de gezondheidssector of energiesector. 

3 PROFIEL 

Commentaar expert: 

Het profiel is weinig specifiek. Het is niet consistent met de functie-inhoud. De toelatingsvoorwaarden zijn te breed geformuleerd.

Opvallend: de lijst van 'persoonsgebonden' competenties zijn afkomstig van de functiefamilies van topkader van de Vlaamse Overheid.  De gedragsindicatoren komen uit het Vlaams competentiewoordenboek.

Bij nazicht van de competenties kunnen we ons duidelijke vragen stellen bij de validiteit ervan voor de geschetste functie van provinciegouverneur. 

 

3.1 TOELATINGSVOORWAARDEN 

U kan deelnemen indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden: 

• U hebt de Belgische nationaliteit; 

• U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt van gouverneur; 

• U geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 

• U voldoet aan de dienstplichtwetten; 

• U hebt 10 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. 

In uw sollicitatieformulier dient u aan te tonen dat u beschikt over de gevraagde ervaring. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan u contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Isabelle Buyse, function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be">isabelle.buyse@kb.vlaanderen.be en tel. 0493 31 71 35).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

3.2 COMPETENTIES 

3.2.1 Vaktechnische competenties 

• Een grondige kennis van de interfederale overheidscontext; 

• Inzicht hebben in besluitvormingsprocessen in de overheidscontext; 

• Inzicht hebben in processen rond financiën en begroting en de relatie met managementinformatie; 

• Beschikken over een breed netwerk, zowel in overheidskringen, het middenveld als in private organisaties. 

3.2.2 Persoonsgebonden competenties 

Samenwerken – Creëert gedragen samenwerkingsverbanden en synergie over de grenzen heen (niveau 3) 

• Zoekt contacten over barrières en cultuurverschillen heen, benadrukt het ‘wij’-gevoel 

• Werkt actief aan het scheppen van een vertrouwensband met alle belanghebbenden 

• Creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties die zijn organisatie overstijgen 

• Draagt samenwerking uit om het algemeen belang te dienen over de grenzen van de organisatie heen 

• Gebruikt zijn invloed om processen en structuren te (her)tekenen die de cocreatie stimuleren 

Verantwoordelijkheid nemen – Bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie (niveau 3) 

• Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit 

• Vertoont voorbeeldgedrag rond sociale, ethische en professionele normen en spreekt ook anderen erop aan 

• Zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de doelen, waarden en normen en biedt hen de nodige ondersteuning om ze te respecteren 

• Durft harde standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn binnen de organisatie 

• Stelt zich expliciet achter genomen beslissingen en initieert ze, waar mogelijk, binnen en buiten de organisatie 

Beslissen –Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is (niveau 3) 

• Neemt zelfstandig beslissingen en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid 

• Neemt cruciale beslissingen die impact hebben op lange termijn 

• Neemt beslissingen waarvan de uitkomst onzeker is, die duidelijk afbreukrisico inhouden of waar meerdere belangen spelen 

• Neemt zo nodig onpopulaire beslissingen (waartegen weerstand of verzet verwacht kan worden) 

• Verzorgt de communicatie in het besluitvormingsproces, zorgt voor draagvlak en geeft een aanzet tot de uitvoering van beslissingen 

Richting geven – Geeft richting, zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie (niveau 3) 

• Communiceert op regelmatige momenten over de opdracht van de organisatie en over het belang daarvan (de missie van de organisatie) 

• Geeft richting of sturing aan een team door een duidelijk en inspirerend beleid uit te dragen (geeft aan waar de organisatie naartoe wil) 

• Bepaalt haalbare en uitdagende doelstellingen en doet beroep op het talent van de medewerkers om ze te realiseren 

• Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures om het beleid te realiseren 

• Inspireert als leider vanuit de waarden en doelstellingen van de Vlaamse overheid 

Visie – Brengt een beleid naar voren dat de organisatie op lange termijn beïnvloedt (niveau 3) 

• Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en bereidt de organisatie hierop voor 

• Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren 

• Bewaakt de langetermijnstrategie, ondanks de dagelijkse gebeurtenissen 

• Ontwikkelt een beleid om de missie en doelstellingen van de organisatie te realiseren 

• Draagt de missie van de organisatie zowel intern als extern uit 

Klantgerichtheid – Optimaliseert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via structurele acties (niveau 3) 

• Legt meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid 

• Zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen 

• Past diensten, procedures en structuren aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van belanghebbenden te beantwoorden 

• Onderneemt extra acties om de relatie met belanghebbenden op te bouwen en/of te bestendigen 

• Stimuleert en faciliteert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren 

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op de volgende website vinden: function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid">https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid. 

4 SELECTIEPROCEDURE 

4.1 BEOORDELING KANDIDAATSTELLING 

Aan de hand van het ingevulde sollicitatieformulier wordt nagegaan of de kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De toetsing gebeurt op basis van volgende criteria: 

• Gebruik kandidaatstellingsformulier 

• Toetsing toelatingsvoorwaarden (zie 3.1) 

Indien de kandidatuur niet voldoet aan de voorwaarden, dan eindigt de kandidaatstelling.

4.2 VERKENNEND GESPREK (MEI 2018) 

Commentaar expert: 

Het is niet duidelijk hoe hier te werk is gegaan. Is dit een specifiëring van de ruim gestelde toelatingsvoorwaarden ? 

Tijdens een verkennend gesprek, dat gevoerd wordt door een consultant van een extern kantoor, wordt gepeild naar o.a. de motivatie voor de functie, de relevantie van de ervaring of opleiding, de inpasbaarheid binnen de overheidscontext en de communicatieve vaardigheden. 

Het verkennend gesprek is uitsluitend. Na dit gesprek worden de niet geschikt bevonden kandidaten uitgesloten. 

4.3 EXTERNE POTENTIEELINSCHATTING (JUNI 2018) 

Commentaar expert: 

Door het grote aantal kandidaten die hieraan deelnamen (40) werd dit door verschillende consultants afgenomen. We hebben geen zicht hoe het zit met de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De invulling van dit assessment is alvast generiek. Op basis van toelichting door de kandidaten werd ons gerapporteerd dat de cases niet functiegerelateerd waren. Op welke wijze welke competenties worden gescoord is niet duidelijk. Het gaat over een typisch assessment voor topkader, maar we krijgen geen specifieke invulling voor 'gouverneur'.  De zogenaamde 'vaktechnische competenties' worden niet gescoord. 

Belangrijk is dat het assessment eliminerend is. De kandidaten die niet voldoen vallen dus af. Navraag leert ons dat er geen rangschikking gemaakt wordt van de kandidaten. Er is ook geen differentiatie in 'geschikheid' (bv. 'zéér geschikt', 'geschikt', enz.). We moeten dus ervan uitgaan dat alle kandidaten als 'even geschikt' dienen te worden beschouwd. In concreto ging het hier over 15 kandidaten. 

 

De kandidaten die geschikt bevonden werden na het verkennend gesprek worden opgeroepen om deel te nemen aan een externe potentieelinschatting bij een extern kantoor. Tijdens de externe potentieelinschatting worden de persoonsgebonden competenties bevraagd. 

De externe potentieelinschatting bestaat uit: 

• Competentiegericht interview 

• Persoonlijkheidsvragenlijst 

• Rollenspel 

• Analyse- en presentatieoefening op basis van een case 

Deze fase is eliminerend. Enkel de kandidaten met een eindbeoordeling ‘geschikt’ kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. 

4.4 NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam u na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd u toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de opdrachtgever daarover beslist. Voeg bij uw sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 

4.5 SELECTIE DOOR DE VLAAMSE REGERING 

Commentaar expert: 

'De Vlaamse Regering kiest de meest geschikte kandidaat die best voldoet aan het competentieprofiel'.  Deze omschrijving is merkwaardig. Er is geen transparantie omtrent wat hier gebeurt.  Hoe 'zwaar' weegt dit onderdeel ? Hoe komt men tot de meest geschikte kandidaat ?  Wat toetst men in deze fase. Men verwijst naar het competentieprofiel. Bedoelt men dat van gouverneur ? Of de lijst van competenties uit de functiebeschrijving ? 

Het extern kantoor stelt aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een lijst voor van alle kandidaten die geschikt bevonden werden op basis van de externe potentieelinschatting. 

De minister van Binnenlandse Aangelegenheden legt de lijst met geschikte kandidaten voor aan de Vlaamse Regering. Het is de Vlaamse Regering die uit de voorgestelde lijst de meest geschikte kandidaat kiest die het best voldoet aan het competentieprofiel. Wanneer de geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een hoorzitting in de daartoe bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement dient hij daaraan gevolg te geven met het oog op zijn benoeming. Tot slot wordt de kandidaat voor eensluidend advies voorgedragen aan de federale regering. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. U wordt geselecteerd op basis van uw kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht uw geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als u een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Hebt u bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. 

5 AANBOD 

• Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job; 

• Een jaarsalaris van 72.400 euro (niet geïndexeerd). Exclusief eindejaars- en vakantietoelage, plus bijkomende voordelen; 

• 35 betaalde vakantiedagen per jaar en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be">www.werkenvoorvlaanderen.be 

6 HOE KAN U SOLLICITEREN? 

Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer. 

7 VRAGEN 

Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie kan u contact opnemen met: 

Kris Snijkers 

Kabinetschef 

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be">kris.snijkers@vlaanderen.be

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met: 

Isabelle Buyse 

Selectieverantwoordelijke managementjobs 

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be">isabelle.buyse@kb.vlaanderen.be 

Tel. 0493 31 71 35 

Selectieprocedure provinciegouverneur (Besluit Vlaamse Regering)

1604 total views, 1 today