Reacties uitgeschakeld voor De verloning van de secretaris/financieel beheerder die geen directeur wordt

De verloning van de secretaris/financieel beheerder die geen directeur wordt

Door | 19 maart 2018 | Nieuws

Bron: Decreet Lokaal Bestuur: overgangsregeling decretale graden in 85 vragen en antwoorden

Kan de niet gekozen functiehouder een hoger salaris worden toegekend (passend A-niveau) ?
Overeenkomstig artikel 589 DLB worden de secretarissen en financieel beheerders die niet worden aangesteld als directeur, op persoonlijke titel aangesteld hetzij als adjunct-directeur hetzij in een passende functie van niveau A. Verder geldt dat hij/zij wordt aangesteld “met behoud van de salarisschaal die hij kreeg als secretaris [financieel beheerder], zolang het salaris op basis daarvan gunstiger is dan het salaris dat hij zou krijgen na de inschaling in de passende functie.”
Uitgangspunt is bijgevolg het behoud van de huidige salarisschaal die men geniet als secretaris of financieel beheerder, tenzij het salaris in de nieuwe functie gunstiger is. Een hoger salaris behoort in theorie bijgevolg tot de mogelijkheden, voor zover dit in het concrete geval kan worden verantwoord en gemotiveerd in het licht van de plaatselijke situatie en de invulling van de functie. Het komt aan de lokale autonomie van de gemeenteraden toe om de salarisschaal van de passende functie vast te stellen, binnen de grenzen van het Rechtspositiebesluit en rekening houdend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (redelijkheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel).

Welke salarisschaal kan aan de adjunct-algemeen directeur worden toegekend ?
Artikel 586, tweede lid DLB bepaalt dat de gemeenteraad de salarisschaal van de adjunct- algemeen directeur vaststelt. Daarbij moet die salarisschaal wel lager blijven dan de salarisschaal die voor de algemeen directeur vastgesteld is. Dit komt overeen met de bepaling van het huidige Rechtspositiebesluit, nl. dat de gemeenteraad de salarisschaal van de adjunct- gemeentesecretaris vaststelt met als begrenzing dat deze lager moet blijven dan die voor de gemeentesecretaris. In de praktijk wordt aan de adjunct vaak een salaris toegekend uitgedrukt in een percentage van het salaris van de gemeentesecretaris.

Hoe kan een hoger salaris voor een adjunct-functie gemotiveerd worden ?
De waarborgregeling voorziet minimaal in het behoud van salaris voor de niet als directeur aangestelde functiehouder. In bepaalde gevallen zal ook de niet aangestelde functiehouder echter zijn/haar takenpakket uitgebreid zien, gezien de implementatie van het Decreet Lokaal Bestuur en de daarin opgenomen organieke integratie van gemeente en OCMW inclusief veranderingstraject.
MvT: “Wat de opdracht en het takenpakket van de adjunct-algemeen directeur betreft, worden er met dit ontwerp van decreet geen bijzonderheden vastgesteld. De organieke bepalingen die op dit ogenblik gelden voor de adjunct-gemeentesecretaris, werden integraal overgenomen. Omdat de adjunct de directeur bijstaat en vervangt bij afwezigheid of verhindering zal zijn takenpakket op dat vlak verruimen.”

 

Chris De Meerleer , expert decretale graden, stelt dat het niet eenvoudig is voor het beleid om in bovenstaande keuzes te maken. Om het zorgvuldigheidsbeginsel in de praktijk te hanteren ziet hij volgende stappen nodig:

-een duidelijke functieweging van de zogenaamde 'adjunct-functie'

-een duidelijke keuze tussen tussen 'adjunct' en 'A-niveau'

-een verantwoorde loonspanning tussen de functie van 'directeur', 'adjunct-directeur' en de verloning van de leden van het managementteam.

2573 total views, 1 today